Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura TENDENCIAS EN GESTIÓN DE MARCAS es una materia optativa que se enmarca dentro de las líneas contempladas para el grado de Publicidad y Relaciones Públicas, el de la gestión de los intangibles.

De un tiempo a esta parte, los aspectos intangibles han ido cobrando creciente importancia en las organizaciones, siendo en la actualidad la verdadera fuente de valor en un entorno competitivo y global. La gestión de los recursos y activos intangibles, y en concreto la marca, es para el estudiante en Publicidad y Relaciones Públicas, y para futuros profesionales, una de las áreas preferentes hoy.

El gestor de la marca planifica y gestiona de forma integral los procesos de comunicación y de percepción públicas tanto de la empresa como de los productos y/o servicios. En la materia nos aproximamos de forma teórica y práctica al mundo del branding.

La contribución de esta asignatura al perfil profesional del titulo y al desarrollo de competencias con las que se relaciona sería la siguiente:

- La materia proporciona una visión panorámica e integral de los aspectos intangibles, y en concreto la marca, necesarios para el éxito empresarial.

- La materia favorece el análisis y la reflexión global, y favorece el planteamiento de estrategias de marca, previo a la toma de decisiones.

- La asignatura favorece el desarrollo de la comunicación interpersonal del futuro gestor de marcas, así como actitudes favorables para las competencias directivas (capacidad de diálogo, empatía, trabajo en equipo, liderazgo, entre otras).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES32 : Estudi i reflexió sobre les interrelacions de la comunicació comercial i no comercial amb l'entorn, amb un èmfasi especial en la influència que pot exercir la comunicació en la transformació dels paràmetres industrials, socials i estètics.
 • CES9 : Estudi de la configuració de la personalitat pública de les organitzacions.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE16 : Capacitat i habilitat per a identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa.
 • CE17 : Habilitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals.
 • CE21 : Capacitat i habilitat per a exercir com a experts en la gestió estratègica de la imatge, identitat, cultura i reputació social corporativa de l'empresa.
 • CE26 : Capacitat per a la presa de decisions estratègiques.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE32 : Capacitat per a la creativitat i la innovació: capacitat per a evolucionar cap al desconegut, partint d'un coneixement sòlid del projecte i l'estratègia que cal seguir.
 • CE36 : Capacitat i habilitat per a la creació, disseny i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • CE37 : Habilitats per a la innovació i desenvolupament de nous mitjans i suports.
 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els perfils professionals del sector, a més de les tasques que en defineixen l'exercici, especialment les activitats orientades a la creació i gestió integral de les marques.
 • Fomentar l'habilitat de decidir, de manera integral i crítica, entre diferents opcions relatives al domini de les marques.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Saber gestionar marques en entorns multiculturals i socials i la pontenciar-ne els resultats.
 • Desenvolupar la capacitat per a identificar els actius intangibles en les organitzacions.
 • Conèixer i implementar mètodes per a valorar els actius intangibles en les organitzacions, especialment la marca.
 • Tenir capacitat i habilitat per a la gestió dels actius intangibles.
 • Capacitat per a protegir els actius intangibles de les organitzacions, especialment la marca.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar l'èxit o el fracàs de determinades organitzacions en clau de gestió estratègica de marca.
 • Conèixer diverses tipologies d'organitzacions en funció de l'arquitectura de marca i el portafolis de marques.
 • Saber elaborar un pla d'actuacions, amb limitacions reals, en marca que satisfacen objectius corporatius.
 • Capacitat per a formar a formadors en la gestió estratègica de la imatge de marca, corporativa i de productes en relació amb la identitat, cultura i reputació social corporativa de l'empresa.
 • Interrelacionar la imatge de marca amb altres actius intangibles de les organitzacions: la responsabilitat social corporativa, la imatge, la comunicació, la identitat i cultura i la gestió del coneixement.
 • Analitzar notícies d'actualitat econòmica en clau de gestió de marques.
 • Ser capaç de liderar decisions de política de marques.
 • Ter capacitat per a gestionar les marques al servei de la personalitat pública de les empreses, atenent a les tendències socials i del mercat.
 • Habilitat per a detectar les tendències en marques i la interrelació entre els paràmetres socials, industrials i estètics.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Conèixer els principis i objectius que regeixen les organitzacions, especialment les privades.
 • Contextualitzar els plans de comunicació corporativa al servei dels objectius organizacionales, tant en termes de vendes com d'imatge.
 • Comprendre la importància de la gestió de la imatge de marca per a dotar de personalitat pública les organitzacions i, particularment, les empreses.
 • Coneixement de les eines per a anàlisis objectives de la realitat del valor de marca.
 • Fomentar les habilitats per a la creativitat i la innovació, com una perspectiva per a l'enfocament de la gestió de les marques, per a potenciar nous públics, nous mitjans i nous escenaris.
 • Traduir simbòlicament els valors propis d'una marca en elements gràfics, imatges o textos. Saber crear un entorn i una sensació integral de marca, a través del disseny, els símbols, els textos i els ambients.
 • Aprendre els principis de la identitat visual corporativa i saber visualitzar, a través del disseny, l'estil i la personalitat d'una marca corporativa o de producte.
 • Potenciar l'habilitat per a fomentar la innovació i la creativitat i desenvolupar nous mitjans al servei de la gestió dels intangibles i de la configuració d'una imatge i reputació corporativa.
 • Desenvolupar diverses polítiques de gestió de marques en funció dels entorns i els canvis socials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Familiarizar al estudiante con el lenguaje, los conceptos, las herramientas y la lógica de los procesos de creación, desarrollo y gestión de la imagen e identidad de marca, como actividad profesional y profesional.

El alumno alcanzará una formación básica y una visión de conjunto de los recursos intangibles en la empresa, y en particular de la marca.

El alumno conocerá aspectos e instrumentos útiles y necesarios para la efectiva toma de decisiones en intangibles tales como las funciones del director de comunicación, los procesos de comunicación y las estrategias de gestión de imagen y reputación de marca.

Interiorizar el proceso de creación, desarrollo y gestión de una marca, corporativa o de productos/servicios de éxito.

Desarrollar destrezas para dirigir, gestionar y liderar proyectos y equipos profesionales multidisciplinares, en relación con los aspectos estratégicos que conlleva construir marcas en un entorno global.

Objetivos formativos:

OF1. Que los alumnos adquieran formación para la gestión integral de intangibles en las empresas.

OF2. Que los alumnos se formen para planificar recursos intangibles de las organizaciones y orientarlos a los resultados. Objetivos cognitivos a alcanzar por el estudiante OC1. Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22538
Professor/a responsable:
LOPEZ DE ZAMORA HERRERO, IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix