Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Noves formes publicitàries pertany al mòdul Estratègia i creativitat en comunicació publicitària i de les relacions públiques. És una assignatura optativa, en la qual s'estudien les formes emergents de comunicació no convencional amb especial atenció a aquelles derivades de les noves tecnologies.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES33 : Estudi de les possibilitats i recursos de les tecnologies per a la comunicació audiovisual i coneixements bàsics sobre els sistemes tècnics utilitzats per a processar, elaborar i executar la comunicació, especialment la publicitària i la de les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE5 : Capacitat per a usar les eines de comunicació en mitjans convencionals i no convencionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Realitzar els treballs amb el programari adequat.
 • Conèixer les eines de Campus Virtual i d'altres que serveixen de plataforma per a la interacció professorat-alumnes.
 • Conèixer el funcionament bàsic de Word, Power Point i FrontPage o similars.
 • Expressar i dissenyar amb correcció els projectes escrits derivats de les activitats planificades en l'assignatura.
 • Expressar-se, verbalment i no verbalment, de manera adequada en les intervencions que es propicien en les classes presencials.
 • Conèixer i utilitzar pertinentment l'argot de l'àmbit publicitari i les relacions públiques.
 • Reconèixer les informacions rellevants d'un problema de comunicació per a generar solucions que afecten els suports mediàtics.
 • Analitzar les formes d'expressió en comunicació que millor s'ajusten a cada mitjà i a cada públic.
 • Integrar el coneixement sobre els públics, els suports i les necessitats concretes de comunicació d'un producte, servei o idea, en l'elecció de suports i formats relacionats amb la publicitat i les relacions públiques.
 • Desenvolupar la sensibilitat cap a la detecció i el reconeixement de les noves formes d'interacció comunicativa entre els anunciants i els públics i les possibilitats tècniques per a facilitar aquest procés.
 • Coneixement de la prospectiva com a mètode de recerca per a identificar noves oportunitats i tendències emergents de comunicació.
 • Coneixement de la tecnologia i aplicacions al servei de la interactivitat i la personalització de la comunicació.
 • Comprendre i saber reconèixer les noves necessitats de comunicació en l'empresa i els públics.
 • Comprendre i saber reconèixer les noves necessitats de comunicació en l'empresa i en els públics.
 • Conèixer les característiques i el funcionament dels mitjans convencionals i les seues possibilitats de transformació i adaptació a les noves tendències en comunicació.
 • Dissenyar campanyes integrals de caràcter multimèdia. Ser capaç d'elegir, coordinar, desenvolupar i implementar campanyes de comunicació en diversos mitjans i suports.
 • Ser capaç de proposar fórmules de comunicació publicitària i de les relacions públiques que impliquen novetat i millora en la interacció entre l'empresa anunciant i els públics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conéixer les formes emergents de comunicació no convencional amb especial atenció a aquelles derivades de les noves tecnologies.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22537
Professor/a responsable:
GONZALEZ PACANOWSKI, ANTONIO FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix