Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Contextualización (español)
Esta asignatura del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas proporciona al alumno las herramientas básicas para un adecuado asesoramiento y gestión de la investigación de mercados de la empresa, la cual, en síntesis, identifica las necesidades de información para las estrategias y tácticas de Marketing mediante la recogida y análisis de datos. La aplicación correcta de los estudios de mercado permite alcanzar de manera más eficiente los objetivos corporativos y de marketing de la empresa así como mantener un buen funcionamiento de la empresa desde las perspectivas legal y ética de este campo de la economía. La asignatura se encuadra dentro de la Economía de la Empresa. Asimismo, se relaciona con otras materias de Marketing, como son las técnicas de investigación y gestión aplicadas a la publicidad y relaciones publicas, y en concreto se relaciona con la gestión de la información en comunicación, la investigación y planificación de medios, y las técnicas de investigación social en comunicación. Los perfiles profesionales que mas se adaptan a esta asignatura se relacionan con la investigación y/o la consultoría estratégica en publicidad y relaciones publicas, y la  planificación e investigación de medios publicitarios

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES17 : Anàlisi i investigació d'audiències i avaluació de l'eficàcia de la planificació.
 • CES32 : Estudi i reflexió sobre les interrelacions de la comunicació comercial i no comercial amb l'entorn, amb un èmfasi especial en la influència que pot exercir la comunicació en la transformació dels paràmetres industrials, socials i estètics.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE30 : Destreses en les diferents eines d'investigació del mercat i del consumidor.
 • CE31 : Habilitat per a detectar oportunitats del mercat.
 • CE61 : Capacitat per a aplicar, de manera rigorosa, les tècniques de recerca, producció i anàlisi de dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer les tècniques de recollida de la informació.
 • Conèixer els mètodes d'anàlisi de la informació.
 • Conèixer les tècniques de mesurament de l'eficàcia publicitària.
 • Conèixer les tècniques per a determinar si una campanya aconsegueix els objectius de comunicació fixats.
 • Saber analitzar les necessitats de recerca en màrqueting.
 • Comprendre i saber definir els objectius d'una recerca de mercats.
 • Saber aplicar les tècniques de recollida de la informació.
 • Saber aplicar l'anàlisi de la informació per a interpretar-la posteriorment.
 • Saber aplicar les tècniques que determinen si una campanya aconsegueix els objectius de comunicació fixats.
 • Saber aplicar el mesurament de l'eficàcia publicitària als diferents mitjans.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Saber enunciar un problema de investigación de mercados.
2. Saber redactar una propuesta de investigación de mercados.
3. Saber redactar un informe de la investigación de mercados

 

 

;

Dades generals

Codi: 22536
Professor/a responsable:
EIROA SANCHEZ, JOSE CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix