Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura treballa el nivell B1 de la llengua anglesa (segons el Marc Europeu de Referència). Els continguts s’emmarquen dins del context de la comunicació oral i escrita en publicitat i relacions públiques.
L’assignatura proporciona un coneixement del context, les funcions i les activitats en l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques, des d’una perspectiva internacional i utilitzant l’anglès com a llengua franca de comunicació oral i escrita. L’alumnat es familiaritzarà amb el vocabulari i les destreses que pot arribar a necessitar en situacions pròpies del seu futur àmbit laboral, com per exemple són: el màrqueting, la publicitat, la creació d’anuncis tant en el mitjà escrit com en l’audiovisual, les diferències culturals en comunicació intercultural, etc.
Es tracta d’una assignatura optativa que treballa competències transversals a altres assignatures més específiques del Grau de Publicitat i Relacions Públiques i ajuda a l’alumnat a perfeccionar i a adquirir el nivell d’anglès necessari per titular-se.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en el seu àmbit disciplinar.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG5 : Coneixement d'una segona llengua.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES31 : Coneixement de l'estat del món i de les seues manifestacions culturals, així com de la seua evolució, buscant el reflex dels seus paràmetres bàsics (polítics, econòmics i culturals) en la publicitat i les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).
 • CE48 : Capacitat per a interpretar les implicacions i efectes culturals de la comunicació publicitària i les relacions públiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar la competència lingüística i comunicativa en anglés.
 • Ser capaç de comprendre i expressar-se en anglés en l'àmbit disciplinar de les relacions públiques i la publicitat.
 • Ser capaç de posar en pràctica els coneixements d'anglés adquirits, quant a terminologia específica, en el context professional de les relacions públiques i de la publicitat.
 • Ser capaç de posar en pràctica els coneixements d'anglès adquirits, quant a estratègies de comunicació escrites i orals, en el context professional de les relacions públiques i la publicitat.
 • Ser capaç de comprendre i expressar-se en anglés.
 • Conéixer l'impacte dels valors de la cultura anglosaxona en la comunicació de la publicitat i les relacions públiques.
 • Conéixer les principals diferències entre els valors de les cultures espanyola i anglosaxona i la seua influència en l'ús de l'idioma, especialment en les estratègies comunicatives i sociopragmàtiques que les caracteritzen de manera distintiva.
 • Desenvolupar la competència comunicativa intercultural (anglés-espanyol) en contextos professionals de publicitat i relacions públiques.
 • Conèixer la terminologia professional publicitària en anglés.
 • Ser capaç d'usar la terminologia professional publicitària en anglés en contextos adequats.
 • Ser capaç de posar en pràctica els coneixements d'anglés adquirits, quant a terminologia específica, en el context professional de les relacions públiques i la publicitat.
 • Desenvolupar la competència comunicativa intercultural anglés-espanyol, a fi de poder comunicar i desenvolupar la professió en contextos de parla anglesa.
 • Ser capaç d'utilitzar l'anglés com a lingua franca en contextos professionals de publicitat i relacions públiques.
 • Ser capaç de posar en pràctica els coneixements d'anglés adquirits, quant a estratègies de comunicació escrites i orals en el context professional de les relacions públiques i la publicitat.
 • Ser capaç d'analitzar l'impacte dels valors de la cultura anglosaxona en l'ús de l'anglès en la comunicació publicitària i les relacions públiques.
 • Ser capaç d'interpretar les implicacions i els efectes culturals de la comunicació publicitària i les relacions públiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius proposats pel professorat
Objectius generals
– Conèixer i utilitzar la terminologia específica de la publicitat i les relacions públiques en un idioma modern (anglès).
– Ser capaç d’establir un contacte efectiu en un idioma modern (anglès) amb persones i organitzacions a través de la paraula parlada i escrita, en paper i per mitjans electrònics; i fer-ho de manera correcta i clara amb un estil adequat als destinataris, a la finalitat i al context de comunicació.
– Adquirir el nivell de competència lingüística B1, segons el Marc Europeu de Referència.
– Treballar les destreses de recepció/producció escrita/oral en els sectors i àmbits més destacats de la publicitat i les relacions públiques.
Objectius procedimentals
– Realització d’exercicis i tasques que desenvolupen les destreses lingüístiques en llengua anglesa.
Objectius conceptuals
– Adquirir vocabulari específic que l’alumnat pot necessitar en l’exercici de la seua professió: disseny d’una pàgina web, comunicació en mitjans audiovisuals i escrits, recepció de persones, reunions, presentacions d’anuncis a clients, comunicació per telèfon, comunicació escrita, diferències culturals.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22535
Professor/a responsable:
PACHECO BALDO, ROSA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix