Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Hª Social y Económica de España es una asignatura optativa que, además de los contenidos que le son específicos, aporta al futuro graduado en Publicidad y Relaciones Públicas una consideración dinámica de los fenómenos sociales y económicos que han acontecido en España en los siglos XIX y XX, permitiendo interrelacionar las variables sociales y económicas con otras dimensiones de la realidad. Al mismo tiempo, esta asignatura dota a los estudiantes de los instrumentos necesarios para comprender e interpretar la realidad socio-económica española, y facilita la utilización de recursos y fuentes propios de la historia económica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES31 : Coneixement de l'estat del món i de les seues manifestacions culturals, així com de la seua evolució, buscant el reflex dels seus paràmetres bàsics (polítics, econòmics i culturals) en la publicitat i les relacions públiques.
 • CES37 : Estudi dels fonaments de documentació per al professional de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE1 : Capacitat per a comprendre els processos globals de la comunicació i de la informació.
 • CE27 : Habilitat per a gestionar el temps, amb capacitat per a l'organització i temporalització de les tasques.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE36 : Capacitat i habilitat per a la creació, disseny i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • CE39 : Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).
 • CE41 : Capacitat per a exercir la pràctica professional respectant els drets humans fonamentals i dels valors, individuals i col·lectius, emmarcats en diferents corrents culturals i civilitzadores, que la comunicació persuasiva ha de respectar i potenciar.
 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
 • CE46 : Capacitat per a interactuar amb els diferents públics i la societat aplicant el coneixement sincrònic i diacrònic de l'entorn econòmic, social, cultural i demogràfic.
 • CE59 : Destreses per a seleccionar i aplicar el model d'anàlisi més adequada per a cada objecte d'estudi i les necessitats de la investigació.
 • CE61 : Capacitat per a aplicar, de manera rigorosa, les tècniques de recerca, producció i anàlisi de dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, analitzar i sintetitzar el coneixement històric per a comprendre'l plenament.
 • Conèixer la història per a estar en millor disposició d'emprendre accions i prendre decisions.
 • Preparar treballs teòrics i pràctics i comunicar-los correctament al professorat i la resta d'alumnes.
 • Iniciar recerques senzilles, a partir de la informació documental facilitada.
 • Cercar informació i fer documents, quadres i gràfiques de dades històriques.
 • Fer treballs en equip, en el marc teòric i pràctic de l'assignatura.
 • Desenvolupar el treball en equip i ser capaç d'exposar-ne conjuntament els resultats.
 • Conèixer la història per a apreciar la diversitat i la multiculturalitat del món.
 • Acceptar el treball amb col·legues d'orígens i cultures diferents.
 • Conèixer la història per a destriar el comportament ètic del que no ho és.
 • Treballar, tant individualment com en equip, sota criteris ètics.
 • Conèixer la història des d'una perspectiva crítica.
 • Fomentar el comportament autocrític en relació amb l'esdevenir històric.
 • Ser capaç de superar l'assignatura, d'acord amb la metodologia establida.
 • Aprendre història per a comprendre que la societat està en permanent canvi i evolució.
 • Descriure i conèixer els fets passats, de caràcter polític, econòmic i social, esdevinguts a Espanya.
 • Analitzar el passat més recent a l'estat espanyol, en els vessants polític, econòmic i social, per a fer-lo intel·ligible.
 • Comprendre la realitat actual de l'estat espanyol, a la llum del passat, amb la intenció de projectar-ne cap al futur l'experiència.
 • Conèixer les diverses fonts documentals que són el fonament de la recerca històrica, tant les dipositades en arxius com les disponibles en mitjans electrònics.
 • Analitzar i sintetitzar la realitat complexa que mostra el procés històric espanyol.
 • Complir els terminis establits de lliurament dels treballs de teoria i la preparació de les pràctiques.
 • Analitzar, sintetitzar i valorar els textos i documents de tot tipus que s'empren en la ciència històrica.
 • Comprendre i elaborar, a partir de la informació proporcionada pel professorat, gràfics, taules, textos i presentacions multimèdia.
 • Fer i presentar, a partir de la informació proporcionada pel professorat, gràfics, taules, textos i altres recursos multimèdia.
 • Redactar textos en relació amb els treballs de teoria, les pràctiques i els exàmens.
 • Utilitzar un llenguatge científic apropiat.
 • Exposar amb fluïdesa i claredat els resultats dels treballs.
 • Reconèixer, a través de la història, el sorgiment i l'evolució dels drets humans i dels valors ètics i morals que han de ser respectats en la societat espanyola.
 • Identificar la diversitat cultural d'Espanya, a través del seu coneixement històric.
 • Treballar en equip respectant i potenciant aquests valors.
 • Conèixer l'evolució de la societat espanyola, a través del temps, i la capacitat de propiciar el canvi social i adaptar-s'hi.
 • Interpretar la realitat espanyola a partir de l'anàlisi històrica.
 • Conèixer les eines d'interpretació de la realitat estudiada.
 • Analitzar la coexistència de la societat espanyola amb d'altres de l'entorn mundial, en diversos nivells de desenvolupament econòmic, social, cultural i demogràfic.
 • Entendre que l'entorn social, econòmic, cultural i demogràfic espanyol és el resultat d'un procés històric complex i divers.
 • Conèixer les diverses tècniques d'anàlisi històrica.
 • Seleccionar les tècniques d'anàlisi històrica més adequades a cada cas.
 • Conèixer les fonts històriques espanyoles per a, mitjançant l'observació, convertir-les en dades empíriques.
 • Utilitzar bibliografia, bases de dades i altres recursos de les noves tecnologies.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

Proporcionar una formación generalista e integrada en el campo de las Ciencias Sociales.

Capacitar para la aplicación de los conocimientos al análisis espacial, histórico y económico; y contribuir a la interpretación de los fenómenos relacionados con ellos.

Garantizar el conocimiento e interpretación de las diversidades y complejidades del territorio y las interrelaciones de fenómenos de naturaleza medioambiental con otros de tipo económico social, político y cultural.

Desarrollar las habilidades específicas para el manejo de técnicas de trabajo propias de la Historia y de la Economía.

Proporcionar los conocimientos necesarios para la enseñanza de la Economía y la Historia en los estudios no universitarios, así como la divulgación de los problemas relacionados con la historia económica en el conjunto de la sociedad.

 

 

Dades generals

Codi: 22534
Professor/a responsable:
MONTAÑO SANZ, FRANCISCO DE BORJA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix