Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En el marco académico hay que contextualizar dirección de arte compartiendo espacio con otras materias:

Herramientas para el diseño gráfico publicitario.

Cartel publicitario.

Elaboración de textos publicitarios.

Realización en medios impresos y digitales.

Nuevas formas publicitarias.

Todas ellas son impartidas en el Grado de Publicidad y Relaciones Publicas perteneciente a la Facultad de Económicas de esta Universidad. Dirección de Arte es una materia muy próxima a asignaturas de conceptualización y realización gráfica como son Producción y Realización en Medios Impresos y Herramientas para el Diseño Gráfico Publicitario, así como con la optativa de Cartel Publicitario.

En el marco profesional el Director/a de Arte asume sus funciones dentro del sector de la comunicación en empresas de distinto ámbito. Pero con un denominador común, establecer los parámetros estéticos y conceptuales con el fin de transmitir un mensaje a unos públicos determinados con un objetivo característico. Como paso previo al desarrollo de la labor profesional de Dirección de Arte, dentro de la carrera profesional ha sido históricamente habitual en las agencia de comunicación y departamentos afines, que el sujeto haya pasado por la experiencia laboral previa de diseñador gráfico. Esto suele darle una visión técnica que se complementa con la visión macro de la Dirección Artística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES23 : Coneixement dels processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i els seus codis.
 • CES25 : Coneixement del sistema de treball dels departaments creatius: redacció, adreça d'art i producció.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE35 : Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge.
 • CE36 : Capacitat i habilitat per a la creació, disseny i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • CE49 : Domini dels recursos i habilitats per a dissenyar campanyes i accions de comunicació tant comercials com no comercials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la informació.
 • Fer els treballs que s'encarreguen amb el programari adequat.
 • Conèixer les eines de Campus Virtual i d'altres que serveixen de plataforma per a la interacció professorat-alumnes.
 • Conèixer el funcionament bàsic de Word, Power Point i FrontPage o similars.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en els registres oral i escrit.
 • Expressar i dissenyar amb correcció els projectes escrits derivats de les activitats planificades en  l'assignatura.
 • Expressar-se verbalment i no verbalment de manera adequada, en les intervencions que es propicien en els moments presencials.
 • Conèixer i utilitzar de manera pertinent l'argot propi de l'àmbit creatiu, de la imatge, a més de la composició i producció d'aquest.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Reconèixer les informacions rellevants d'un problema de comunicació per a generar solucions que afecten la forma expressiva gràfica o visual.
 • Analitzar les formes d'expressió en comunicació que millor s'ajusten a cada mitjà i cada públic.
 • Integrar el coneixement sobre els públics, els suports i les necessitats concretes de comunicació d'un producte, servei i idea en l'elaboració de la forma expressiva dels missatges de comunicació. 
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a l'àmbit professional.
 • Conèixer els principals programes informàtics utilitzats en el disseny de missatges de comunicació.
 • Saber utilitzar eficaçment les aplicacions informàtiques bàsiques per a dissenyar i presentar el missatge.
 • Comprendre les peculiaritats de cada programari i triar el més adequat a cada proposta.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Conèixer els mètodes de presa de decisió creativa.
 • Reconèixer les implicacions derivades de la presa de decisions en matèria de comunicació, el procés i els agents implicats.
 • Saber valorar i mesurar els resultats posteriors a la presa de decisions.
 • Conèixer el funcionament del departament creatiu d'una organització que treballe o necessite la comunicació.
 • Comprendre les funcions del director d'art, la interrelació amb el redactor publicitari (copywriter) i la direcció creativa i la necessitat d'establir sinergies de treball eficaces entre tot el personal que intervé en la creació dels missatges.
 • Conèixer les tendències històriques en l'art i l'estètica de la pràctica de direcció d'art publicitària.
 • Proposar noves formes estètiques d'expressió que procuren la innovació, la diferenciació i la novetat.
 • Analitzar les formes expressives de cada suport i plantejar alternatives adequades a cada públic que comporten l'optimització dels recursos expressius.
 • Conèixer els elements dels registres icònic i sonor respecte dels quals cal prendre decisions creatives de forma i contingut.
 • Analitzar els codis de comunicació que, en cada registre, són més adequats a cada problema de comunicació.
 • Conèixer els procediments de realització i producció dels missatges idea.
 • Conèixer la gestió coordinada entre el departament creatiu i la producció i supervisió de peces.
 • Comprendre la necessària sinergia entre la redacció creativa (decisions de contingut) i la direcció d'art (decisions sobre la forma expressiva del missatge).
 • Comprendre les necessitats estratègiques de comunicació d'un anunciant i saber elaborar propostes de solució creativa, d'acord amb els recursos formals i de contingut que integren els missatges i les accions de comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • Conèixer els processos que transformen una idea cognitiva en una al servei de la comunicació.
 • Tenir habilitat per a expressar les idees i poder compartir-les, presentar-les i debatre-les amb els agents implicats en la presa de decisions.
 • Conèixer les teories de la imatge, l'estètica i la composició que determinen la configuració formal dels missatges.
 • Analitzar els elements compositius d'un missatge o acció comunicativa i saber prendre decisions que s'ajusten a les necessitats estratègiques prèvies de comunicació, per a donar com resultat una solució creativa eficaç i original.
 • Conèixer els recursos per a dissenyar integralment accions de comunicació aïllades o multimèdia.
 • Tenir habilitat per a proposar accions de comunicació i implementar-les en l'àmbit de la comunicació persuasiva i les relacions públiques.
 • Tenir capacitat per a expressar gràficament les idees creatives.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1.1. Objetivos cognitivos

Proponer nuevas formas estéticas de expresión que procuren la innovación, la diferenciación y la novedad. Analizar las formas expresivas de cada soporte y plantear alternativas adecuadas a cada público.

Comprender la necesaria sinergia que debe existir entre la redacción creativa (decisiones de contenido) y la dirección de arte (decisiones acerca de la forma expresiva del mensaje).

Conocer los procesos que transforman una idea cognitiva en una idea al servicio de la comunicación. Conocimiento de las teorías, la estética y la composición, que determinan la configuración formal de los mensajes.

1.2. Objetivos instrumentales

Realizar los trabajos que se encarguen con el software adecuado.

Conocer y utilizar de forma pertinente el argot propio del Director/a de Arte respecto la imagen, la ilustración, la su composición y la producción final.

Reconocer las informaciones relevantes de un problema de comunicación para generar soluciones que afectan a la forma expresiva gráfica o visual.

Integrar el conocimiento sobre los públicos, los soportes y las necesidades concretas de comunicación de un producto, servicio e idea en la elaboración de la forma expresiva de los mensajes de comunicación. 

Conocimiento de cuales son los principales programas informáticos utilizados en el diseño de mensajes de comunicación.

Conocer el funcionamiento del departamento creativo de una organización que opere en o necesite de la comunicación y su relación con el cliente.

Comprender las funciones del director de arte, su interrelación con el copywriter y la dirección creativa y la necesidad de establecer sinergias de trabajo eficaces entre todo el personal que intervenga en la creación de los mensajes.

1.3. Objetivos actitudinales

Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento. 

Integrar el conocimiento sobre los públicos, los soportes y las necesidades concretas de comunicación de un producto, servicio e idea

Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. Conocer los métodos de toma de decisión estética. Saber valorar y medir los resultados posteriores a la toma de decisiones.

Conocer el funcionamiento del departamento creativo de una organización que opere en o necesite de la comunicación visual.

Habilidad para proponer acciones de comunicación y su implementación en el ámbito de la comunicación persuasiva y de las relaciones públicas.

Capacidad para expresar gráficamente las ideas creativas.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22533
Professor/a responsable:
FORTANET VAN ASSENDELFT DE CONINGH, CHRISTIAN ALBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix