Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Sistemes i Processos en Publicitat i en Relacions Públique tracta d'aprofundir en el funcionament i relacions entre els diferents agents que operen en l'activitat publicitària i de relacions públiques. És a dir, pretén realitzar una descripció, anàlisi i recerca de les interrelacions i processos existents entre: anunciants, agències de publicitat, agències de relacions públiques, institucions, centrals de mitjans, mitjans de comunicació i receptors

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES12 : Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça.Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça.
 • CES5 : Estudi i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva (comercial i institucional): empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques, mitjans, suports i públics.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE10 : Capacitat per a la gestió econòmica i pressupostària en els diferents àmbits de l'activitat comunicativa.
 • CE17 : Habilitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i investigació relativa als processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la informació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu i reconèixer les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions d'un mateix.
 • Conèixer i ser capaç d'aplicar el concepte de sistema i la teoria general de sistemes a l'activitat publicitària.
 • Distingir entre estructura, conjuntura i procés en l'àmbit de l'activitat publicitària.
 • Comprendre les relacions entre els subjectes de l'activitat publicitària i els processos operatius derivats de la interacció de tots.
 • Desenvolupar el pensament analític, sintètic i relacional aplicat al procés de treball de l'activitat publicitària i de relacions públiques.
 • Identificar i comprendre els processos operatius de cadascun dels subjectes de l'activitat publicitària.
 • Comprendre l'estructura organitzativa i l'operativa del departament de comunicació d'una empresa o institució.
 • Conèixer el funcionament intern del departament de comunicació d'una empresa anunciant o institució, les funcions i els processos de treball.
 • Conèixer la manera d'interactuar del departament de comunicació d'una empresa o institució amb la resta d'agents del procés publicitari: agències de publicitat, agències de mitjans, agències de relacions públiques, amb els mitjans i suports, etc.
 • Saber gestionar el departament de comunicació de l'anunciant quant a processos de treball interns (amb la resta de departaments) i saber dissenyar i implementar el pla de màrqueting o comunicació de l'empresa o institució.
 • Reconèixer les estructures internes i les funcions dels diversos agents que intervenen en el procés publicitari.
 • Identificar els processos operatius interns de cadascun dels subjectes publicitaris.
 • Saber reconèixer els models teòrics vistos en l'assignatura en un entorn real, identificar-los i ser capaç d'analitzar-los.
 • Identificar els processos de l'activitat publicitària en un entorn real i ser capaç d'elaborar propostes de millora i d'assumir una participació activa en aquests.
 • Ser capaç d'analitzar críticament les estructures i els processos operatius dels agents de l'activitat publicitària i de relacions públiques.
 • Distingir entre objectius generals de l'empresa, objectius de mercat o màrqueting i objectius de comunicació.
 • Saber elaborar i formular correctament els objectius de comunicació d'una empresa o institució en funció dels productes, els serveis i les necessitats en el mercat de referència.
 • Demostrar capacitat suficient per a integrar les variables del màrqueting en el procés de planificació de la comunicació publicitària i de relacions públiques.
 • Conèixer el contingut, l'estructura, els objectius i la finalitat d'un pla de comunicació d'una empresa o institució.
 • Saber elaborar un pla de comunicació adaptat a una empresa o institució en funció dels productes, serveis, necessitats i objectius.
 • Coneixement per a gestionar el pla de comunicació, la implementació i els processos necessaris per a la correcta implantació.
 • Conèixer la implicació de cadascun dels agents del procés de comunicació comercial en el desenvolupament del pla de comunicació de l'anunciant, tant si és una empresa o una institució.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius que figuren en la fitxa de l'assignatura:


-Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la informació.
-Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
-Conèixer i ser capaç d'aplicar el concepte de sistema i la Teoria General de Sistemes a l'activitat publicitària.
-Comprendre les relacions entre els diferents subjectes de l'activitat publicitària i els processos operatius derivats de la interacció de tots ells.
-Identificar i comprendre els processos operatius que es donen en el si de cadascun dels subjectes de l'activitat publicitària.
-Comprendre l'estructura organitzativa i l'operativa del departament de comunicació d'una empresa/institució.
-Conèixer el funcionament intern del departament de comunicació d'una empresa anunciant o institució, les seues funcions i processos de treball.
-Reconèixer les estructures internes i les diferents funcions dels diferents agents que intervenen en el procés publicitari.
-Identificar els diferents processos operatius interns de cadascun dels subjectes publicitaris.
-Ser capaç d'analitzar críticament les estructures i els processos operatius dels diferents agents de l'activitat publicitària i de relacions públiques.
-Distingir entre objectius generals de l'empresa, objectius de mercat o màrqueting i objectius de comunicació.
-Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el leguaje oral i escrit.
-Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
-Distingir entre estructura, conjuntura i procés en l'àmbit de l'activitat publicitària.
-Conèixer la forma d'interactuar del departament de comunicació d'una empresa o institució amb la resta d'agents del procés publicitari: agències de publicitat, agències de mitjans, agències de relacions públiques, amb els mitjans i suports, etc.
-Saber gestionar el departament de comunicació de l'anunciant quant a processos de treball interns (amb la resta de departaments) i saber dissenyar i implementar el pla de màrqueting o comunicació de l'empresa/institució.
-Saber reconèixer els diferents models teòrics vists en l'assignatura, en un entorn real, identificar-los i ser capaç d'analitzar-los.
-Saber elaborar i formular correctament els objectius de comunicació d'una empresa o institució en funció dels seus productes, serveis i necessitats en el mercat de referència.
-Demostrar la capacitat suficient per a integrar les diferents variables del màrqueting en el procés de planificació de la comunicació publicitària i de relacions públiques.
-Saber elaborar un pla de comunicació adaptat a una empresa o institució en funció dels seus productes, serveis, necessitats i objectius.
-Conèixer la implicació de cadascun dels agents del procés de comunicació comercial en el desenvolupament del pla de comunicació de l'anunciant, ja siga aquesta empresa o institució.

 

 

 

Dades generals

Codi: 22532
Professor/a responsable:
QUILES SOLER, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix