Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Es tracta d'una assignatura de quart curs que persegueix el desenvolupament de competències suficients per a que els/les estudiants puguen iniciar-se, una vegada superada, en una formació més especialitzada. Les figures professionals associades a aquesta assignatura conformen un dels quatre perfils definits per al Grau de Publicitat i Relacions Públiques en el Llibre Blanc dels Títols de Grau en Comunicació. L'informe definitiu va ser aprovat pels seus participants a la fi de l'any 2004. En aquest document queden agrupats els/les investigadors/es, planificadors/es i compradors de mitjans. Segons l'última versió, disponible en la web de l'ANECA, aquests professionals:

“(...) planifiquen la idoneïtat i característiques dels suports per a la difusió de les campanyes de comunicació, així com el control i seguiment de l'audiència dels mitjansi la seua eficàcia, d'acord amb els objectius de comunicació definits, amb la finalitat d'arribar a un públic objectiu a través dels mitjans convencionals i no convencionals, mitjançant l'adquisició i creació d'espais i suports en les millors condicions possibles” (ANECA, 2005, pàg. 33-34).

Encara que els perfils van ser proposats l'any 2004, es pot dir que l'estratègia de mitjans i, en general, la funció de mitjans, és actualment encara més rellevant pel desenvolupament de les noves tecnologies. Segons el llistat d'assignatures del pla d'estudis, "Recerca i Planificació de Mitjans" es situa pròxima a altres assignatures de recerca impartides en el Grau. També es relaciona amb altres tals com “Estrategia de la Publicitat i de les Relacions Públiques” i “Noves formes publicitàries”, si es destaca el component estratègic i la funció del planificador.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES14 : Anàlisi i selecció de mitjans i suports.
 • CES15 : Coneixement de les tècniques de planificació.
 • CES16 : Estudi de les tècniques de compra i negociació d'espais.
 • CES17 : Anàlisi i investigació d'audiències i avaluació de l'eficàcia de la planificació.
 • CES37 : Estudi dels fonaments de documentació per al professional de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CES5 : Estudi i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva (comercial i institucional): empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques, mitjans, suports i públics.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE14 : Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques, a partir dels requeriments fixats com a coneixements i competències pròpies de cada perfil.
 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE22 : Capacitat i habilitat per a exercir les funcions que desenvolupen el departament i la central de mitjans.
 • CE23 : Destreses en la negociació i gestions administratives en la compra de mitjans i suports convencionals i no convencionals.
 • CE24 : Habilitat per a utilitzar les tècniques i els instruments adequats per a l'elaboració de l'estratègia de mitjans.
 • CE25 : Capacitat per a utilitzar les eines de mesurament per a la interpretació i previsió de l'eficàcia del pla de mitjans.
 • CE26 : Capacitat per a la presa de decisions estratègiques.
 • CE27 : Habilitat per a gestionar el temps, amb capacitat per a l'organització i temporalització de les tasques.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE37 : Habilitats per a la innovació i desenvolupament de nous mitjans i suports.
 • CE50 : Capacitat per a comprendre i utilitzar les eines tecnològiques del sector, tant pel que fa a equips com a aplicacions informàtiques i audiovisuals.
 • CE9 : Capacitat per a aprehendre les principals variables que configuren el rol de les audiències i públics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els perfils professionals del sector, a més de les funcions que en defineixen l'exercici.
 • Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a l'àmbit professional.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Gestionar proactivament el procés d'aprenentatge.
 • Conèixer els agents que intervenen en la planificació de mitjans publicitaris.
 • Conèixer i comprendre la funció de mitjans en el procés publicitari.
 • Definir la recerca de mitjans publicitaris, la planificació i comprendre'n la interrelació.
 • Seleccionar i interpretar adequadament la informació produïda per les fonts de recerca i planificació.
 • Conèixer les característiques d'ordre qualitatiu dels mitjans més rellevants des de la planificació de mitjans, a més d'introduir l'oferta de suports (nombre i tipus) de cada mitjà en el context espanyol.
 • Conèixer les tendències en la difusió de la comunicació publicitària, suports i formats, amb especial atenció a la comunicació a través d'Internet (webs, cercadors, xarxes socials, etc).
 • Distingir i definir els conceptes de mitjà i suport.
 • Dominar les variables que solen utilitzar-se en la selecció de suports publicitaris, el seu significat i càlcul.
 • Conèixer les pautes de treball de la planificació.
 • Comprendre els conceptes relacionats amb l'estimació dels resultats d'una campanya publicitària en matèria de mitjans.
 • Conèixer i identificar els models i les eines existents per a avaluar i seleccionar plans de mitjans.
 • Definir i comprendre el control de la competència, a més d'explorar les dades sobre l'activitat publicitària.
 • Introduir les modalitats de contractació i les possibilitats de negociació de cada mitjà, a més d'altres processos macro que afecten l'activitat publicitària.
 • Introduir el coneixement de la repercussió econòmica i les implicacions en l'oferta, les tarifes i la negociació d'espais de les noves tendències en els mitjans, suports i formats convencionals.
 • Conèixer les fonts, les tècniques de recerca i els tipus d'estudis, fonamentalment els centrats en les audiències.
 • Seleccionar i interpretar adequadament la informació produïda per les fonts de recerca d'audiències.
 • Comprendre el concepte d'eficàcia publicitària, la seua problemàtica i la seua relació amb la recerca i amb la planificació.
 • Conèixer les principals aportacions de la planificació de mitjans a l'eficàcia de la publicitat.
 • Conèixer les fonts, les tècniques de recerca i els tipus d'estudis, fonamentalment els centrats en audiències i en l'activitat publicitària.
 • Conèixer les fonts que proporcionen informació sobre aspectes de les noves tecnologies d'informació rellevants per a la planificació (estructura, inversió publicitària i audiència). 
 • Comprendre les limitacions i aportacions de les fonts d'informació en la determinació i definició de públics objectius. 
 • Adaptar la definició de públic al pla de mitjans.
 • Comprendre la diferència entre audiència i públic i les seues relacions en planificació de mitjans.
 • Comprendre, identificar i aplicar adequadament les variables usades en la selecció de suports.
 • Reconèixer i situar les funcions de la recerca i planificació de mitjans en el procés publicitari.
 • Reconèixer els diversos perfils professionals vinculats al contingut de l'assignatura i ser capaç de relacionar els continguts generals de l'assignatura amb les funcions professionals.
 • Conèixer i dominar les pautes de treball de la planificació i elaborar el brífing de mitjans.
 • Dominar la terminologia i els conceptes bàsics de la recerca i planificació de mitjans publicitaris.
 • Proposar plans de mitjans aplicant criteris científics, ètics i professionals.
 • Aplicar adequadament els conceptes bàsics vinculats a la recerca de mitjans publicitaris.
 • Aplicar correctament els criteris relacionats amb la selecció de mitjans i suports.
 • Aplicar la terminologia associada a l'avaluació de plans amb rigor.
 • Reconèixer i situar les funcions de la recerca i planificació de mitjans en el procés publicitari.
 • Iniciar una planificació de mitjans aplicant correctament les parts del procés de treball.
 • Demostrar el domini dels fonaments de la planificació de mitjans.
 • Conèixer i usar adequadament les bases de dades i fonts d'informació relacionades amb la planificació.
 • Iniciar una planificació de mitjans aplicant les parts del procés de treball.
 • Conèixer els criteris d'establiment de tarifes, les modalitats de contractació i les possibilitats de negociació generals per mitjans.
 • Utilitzar tarifes publicitàries i fer anàlisis d'inversió publicitària.
 • Ser capaç d'usar, integrar i interpretar dades i informació de diverses fonts per a formular (dissenyar i establir) objectius de planificació i les estratègies més adequades.
 • Conèixer i usar adequadament les bases de dades i fonts d'informació específiques relacionades amb la recerca d'audiències i la planificació.
 • Iniciar una planificació de mitjans aplicant correctament les parts del procés de treball.
 • Comprendre el concepte d'eficàcia publicitària, la problemàtica i la relació amb la recerca i la planificació.
 • Conèixer les principals aportacions de la planificació de mitjans a l'eficàcia de la publicitat.
 • Calcular l'eficàcia d'un pla de mitjans.
 • Proposar fórmules innovadores per a arribar més eficaçment als objectius, amb valors científics i professionals.
 • Iniciar una planificació de mitjans aplicant correctament les parts del procés de treball.
 • Ser capaç d'avaluar, a través dels conceptes i instruments propis de la planificació, diverses alternatives tenint en compte els objectius publicitaris i els recursos disponibles.
 • Elegir un pla de mitjans aplicant criteris científics, ètics i professionals.
 • Presentar a temps els informes sol·licitats, que han de ser professionals, rigorosos, ordenats i amb utilització adequada del llenguatge tècnic.
 • Iniciar una planificació de mitjans aplicant correctament les parts del procés de treball.
 • Programar accions concretes en recerca i planificació i el mesurar-ne els resultats.
 • Familiaritzar-se amb les aplicacions informàtiques de recerca en audiències i activitat de les marques.
 • Ser capaç d'usar, integrar i interpretar dades i informació de diverses fonts per a formular (dissenyar i establir) objectius de planificació i les estratègies més adequades.
 • Desenvolupar el pensament analític, sintètic i relacional aplicat al procés de treball de la planificació de mitjans publicitaris.
 • Ser capaç d'avaluar, a través dels conceptes i instruments propis de la planificació, diverses alternatives tenint en compte els objectius publicitaris i els recursos disponibles.
 • Valorar la informació i estar informat sobre qualsevol aspecte que afecte la tasca del planificador (canvi en el marc dels mitjans, dades sobre el públic objectiu, regulació i normativa, etc.).
 • Introduir-se en el coneixement de la repercussió econòmica i les implicacions en l'oferta, les tarifes i la negociació d'espais de les noves tendències en els mitjans, suports i formats.
 • Proposar fórmules innovadores que permeten arribar als objectius de manersa més eficaç aplicant valors científics i professionals.
 • Seleccionar i interpretar adequadament la informació produïda per les fonts de recerca i planificació.
 • Familiaritzar-se amb les aplicacions informàtiques de recerca en audiències i activitat de les marques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

(Inclosos en els objectius formatius)

 

 

;

Dades generals

Codi: 22530
Professor/a responsable:
PAPI GALVEZ, NATALIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix