Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura se enmarca dentro del contenido formativo “Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación, producción y realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes y medios de comunicación". Es recomendable haber aprobado con anterioridad “Técnicas de Comunicación Audiovisual” que se imparte en 2º curso y "Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicidad" que se imparte en 3º, primer cuatrimestre.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES34 : Coneixements teoricopràctics de la producció i realització en mitjans impresos, audiovisuals i hipermèdia.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE35 : Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge.
 • CE36 : Capacitat i habilitat per a la creació, disseny i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • CE39 : Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals.
 • CE47 : Capacitat per a diferenciar i interpretar els diferents moviments artístics, estètics i culturals i la seua presència respecte de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE50 : Capacitat per a comprendre i utilitzar les eines tecnològiques del sector, tant pel que fa a equips com a aplicacions informàtiques i audiovisuals.
 • CE51 : Capacitat per a comunicar eficaçment al productor les necessitats conceptuals i estratègiques per a la seua traducció a través de les possibilitats tècniques.
 • CE53 : Capacitat per a comunicar eficaçment al productor les necessitats conceptuals i estratègiques per a la seua traducció a través de les possibilitats tècniques.
 • CE54 : Habilitats de direcció per a la implementació de la realització.
 • CE56 : Habilitats per a elaborar vídeo empresarial i institucional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els diversos perfils professionals del sector, a més de les funcions que en defineixen l'exercici.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 • Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Gestionar de manera proactiva el procés d'aprenentatge.
 • Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
 • Planificar i desenvolupar accions innovadores tant en l'àmbit de coneixement propi com en la vida quotidiana.
 • Reconèixer i valorar les diverses teories de la realització.
 • Identificar i aplicar el concepte posada en escena (mise-en scéne) audiovisual.
 • Distingir, apreciar i aplicar l'ús formalista o realista de la posada en imatges.
 • Reflexionar sobre la relació entre forma i contingut.
 • Presentar un guió tècnic.
 • Ser capaç de gravar les imatges d'un vídeo promocional amb una posada en imatges adequada al contingut.
 • Ser capaç de relacionar forma i contingut.
 • Ser capaç d'utilitzar metàfores visuals.
 • Reconèixer i valorar diferents discursos cinematogràfics: discurs clàssic, discurs modern, discurs postmodern.
 • Comprendre el paper que juga la cultura en l'elaboració del discurs audiovisual.
 • Ser capaç d'utilitzar adequadament una càmera de vídeo digital.
 • Ser capaç d'utilitzar adequadament una edició de vídeo digital, des de la captura d'imatges fins a l'exportació del treball muntat i postproduït.
 • Explicar les característiques singulars de la producció audiovisual publicitària.
 • Explicar les tendències de la producció audiovisual publicitària.
 • Distingir entre agència publicitària i productora audiovisual publicitària i enumerar-ne les funcions.
 • Reconèixer el treball del producer i enumerar-ne les funcions.
 • Conèixer la problemàtica del concepte de producció.
 • Definir els membres i les funcions de l'equip de producció.
 • Definir els membres i les funcions de l'equip de realització.
 • Ser capaç de fer un guió tècnic partint d'un guió literari i fer-ne els desglossaments de producció i el pla de treball.
 • Ser capaç de concebre la posada en imatges adequada.
 • Conèixer les necessitats d'enregistrament i de muntatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos Generales (español)
Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.
Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.
Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.
Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional.
Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras culturas.
Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo.
Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo.
Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.
Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.
Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana.
Reconocer y valorar las distintas teorías en torno a la realización.
Identificar y aplicar el concepto mise-en scéne audiovisual o puesta en imágenes.
Distinguir, apreciar y aplicar el uso formalista o realista de la puesta en imágenes.
Reflexionar sobre la relación entre forma y contenido.
Presentar un guión técnico.
Ser capaz de grabar las imágenes de un vídeo promocional con una puesta en imágenes adecuada al contenido.
Ser capaz de relacionar forma y contenido.
Ser capaz de utilizar metáforas visuales.
Reconocer y valorar distintos discursos cinematográficos: discurso clásico, discurso moderno, discurso postmoderno.
Comprender el papel que juega la cultura en la elaboración del discurso audiovisual.
Ser capaz de utilizar adecuadamente una cámara de vídeo digital.
Ser capaz de utilizar adecuadamente una edición de vídeo digital desde la captura de imágenes hasta la exportación del trabajo montado y postproducido.
Explicar las características singulares de la producción audiovisual publicitaria.
Explicar las tendencias de la producción audiovisual publicitaria.
Distinguir entre agencia publicitaria y productora audiovisual publicitaria y enumerar sus funciones.
Reconocer el trabajo del Producer y enumerar sus funciones.
Conocer la problemática en torno al concepto de producción.
Definir los miembros del equipo de producción y sus funciones.
Definir los miembros del equipo de realización y sus funciones.
Ser capaz realizar un guión técnico partiendo de un guión literario, de realizar los desgloses de producción y el plan de trabajo.
Ser capaz de concebir la puesta en imágenes adecuada.
Conocer las necesidades de grabación y de montaje.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22529
Professor/a responsable:
MOYA MONTOYA, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix