Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ EN MITJANS AUDIOVISUALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura se enmarca dentro del contenido formativo “Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación, producción y realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes y medios de comunicación". Es recomendable haber aprobado con anterioridad “Técnicas de Comunicación Audiovisual” que se imparte en 2º curso y "Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicidad" que se imparte en 3º, primer cuatrimestre.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>instrumentals

 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES34 : Coneixements teoricopràctics de la producció i realització en mitjans impresos, audiovisuals i hipermèdia.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE35 : Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge.
 • CE36 : Capacitat i habilitat per a la creació, disseny i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • CE39 : Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals.
 • CE47 : Capacitat per a diferenciar i interpretar els diferents moviments artístics, estètics i culturals i la seua presència respecte de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE50 : Capacitat per a comprendre i utilitzar les eines tecnològiques del sector, tant pel que fa a equips com a aplicacions informàtiques i audiovisuals.
 • CE51 : Capacitat per a comunicar eficaçment al productor les necessitats conceptuals i estratègiques per a la seua traducció a través de les possibilitats tècniques.
 • CE53 : Capacitat per a comunicar eficaçment al productor les necessitats conceptuals i estratègiques per a la seua traducció a través de les possibilitats tècniques.
 • CE54 : Habilitats de direcció per a la implementació de la realització.
 • CE56 : Habilitats per a elaborar vídeo empresarial i institucional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els diversos perfils professionals del sector, a més de les funcions que en defineixen l'exercici.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 • Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Gestionar de manera proactiva el procés d'aprenentatge.
 • Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
 • Planificar i desenvolupar accions innovadores tant en l'àmbit de coneixement propi com en la vida quotidiana.
 • Reconèixer i valorar les diverses teories de la realització.
 • Identificar i aplicar el concepte posada en escena (mise-en scéne) audiovisual.
 • Distingir, apreciar i aplicar l'ús formalista o realista de la posada en imatges.
 • Reflexionar sobre la relació entre forma i contingut.
 • Presentar un guió tècnic.
 • Ser capaç de gravar les imatges d'un vídeo promocional amb una posada en imatges adequada al contingut.
 • Ser capaç de relacionar forma i contingut.
 • Ser capaç d'utilitzar metàfores visuals.
 • Reconèixer i valorar diferents discursos cinematogràfics: discurs clàssic, discurs modern, discurs postmodern.
 • Comprendre el paper que juga la cultura en l'elaboració del discurs audiovisual.
 • Ser capaç d'utilitzar adequadament una càmera de vídeo digital.
 • Ser capaç d'utilitzar adequadament una edició de vídeo digital, des de la captura d'imatges fins a l'exportació del treball muntat i postproduït.
 • Explicar les característiques singulars de la producció audiovisual publicitària.
 • Explicar les tendències de la producció audiovisual publicitària.
 • Distingir entre agència publicitària i productora audiovisual publicitària i enumerar-ne les funcions.
 • Reconèixer el treball del producer i enumerar-ne les funcions.
 • Conèixer la problemàtica del concepte de producció.
 • Definir els membres i les funcions de l'equip de producció.
 • Definir els membres i les funcions de l'equip de realització.
 • Ser capaç de fer un guió tècnic partint d'un guió literari i fer-ne els desglossaments de producció i el pla de treball.
 • Ser capaç de concebre la posada en imatges adequada.
 • Conèixer les necessitats d'enregistrament i de muntatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Distinguir entre productor, productor ejecutivo, director de producción y productor asociado.
 • Explicar los tipos de empresas productoras en España.
 • Explicar el concepto de autor audiovisual según la Ley de Propiedad Intelectual en España y los derechos que posee.
 • Aplicar los desgloses de producción y el plan de trabajo.
 • Identificar y aplicar el concepto mise-en scéne.
 • Diferenciar obras realistas y formalistas.
 • Distinguir, apreciar y aplicar el uso formalista o realista de los distintos elementos de la puesta en escena.
 • Identificar metáforas visuales.
 • Distinguir entre formas abiertas y formas cerradas.
 • Reflexionar sobre la relación entre forma y contenido.
 • Identificar y apreciar el papel del sonido en la producción audiovisual.
 • Explicar y aplicar las líneas expresivas del sonido.
 • Identificar las partes de la banda sonora y diseñarlas adecuadamente.
 • Identificar el leit motiv de una música audiovisual.
 • Identificar el mickeymousing.
 • Explicar e identificar las funciones y formas de la música audiovisual.
 • Identificar la transparencia del discurso clásico y conocer sus orígenes literarios.
 • Enumerar los procedimientos para la transparencia de la forma en el discurso clásico.
 • Explicar las posibles rupturas con la transparencia clásica.
 • Identificar las características de la puesta en escena de determinados autores o casos.
 • Distinguir los miembros del equipo que se encarga de la banda sonora en un audiovisual.
 • Reconocer el uso realista o formalista de la banda sonora.
 • Reconocer y aplicar el subtexto en un diálogo.
 • Explicar las características de la música audiovisual.
 • Conocer las relaciones que pueden darse entre música e imagen.
 • Conocer el origen y evolución de las teorías de autor.
 • Explicar las diferencias del concepto autor en cine, en televisión y en publicidad.
 • Saber quién se considera autor en una obra audiovisual según la legislación.
 • Reflexionar sobre la autoría audiovisual.
 • Definir el concepto de “showrunner” y su función.
 • Explicar las características singulares de la producción audiovisual publicitaria.
 • Distinguir los tipos de empresas de producción audiovisual especializados en publicidad que hay en España e identificar algunas de las más conocidas.
 • Explicar cuáles son las tendencias de la producción audiovisual publicitaria.
 • Reconocer el trabajo del Producer en publicidad y enumerar sus funciones.
 • Conocer las partidas del presupuesto tipo que se aplica en la producción audiovisual publicitaria en España.
 • Conocer las características de la realización publicitaria.
 • Conocer las Teorías Cognitivas y su aplicación al ámbito de la publicidad audiovisual.
 • Conocer la Teoría del Disfrute Mediático y su aplicación al ámbito de la publicidad audiovisual.

 

 

Dades generals

Codi: 22529
Professor/a responsable:
GARCIA ESCRIVA, VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix