Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura “Gestión de la Información en Comunicación” forma parte del módulo “Técnicas de Investigación y Gestión Aplicadas a la Publicidad y las Relaciones Públicas” del que forman parte otras asignaturas afines como Técnicas de investigación social en comunicación (básica de 2º curso), Investigación y Planificación de Medios (obligatoria de 4º curso) e Investigación de Mercados (optativa de 4º curso).

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES10 : Estudi de la gestió del coneixement i dels actius intangibles de les organitzacions i dels seus programes de comunicació.
 • CES26 : Estudi de la comunicació i informació escrita, audiovisual i digital com a marc de referència.
 • CES33 : Estudi de les possibilitats i recursos de les tecnologies per a la comunicació audiovisual i coneixements bàsics sobre els sistemes tècnics utilitzats per a processar, elaborar i executar la comunicació, especialment la publicitària i la de les relacions públiques.
 • CES37 : Estudi dels fonaments de documentació per al professional de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
 • CE59 : Destreses per a seleccionar i aplicar el model d'anàlisi més adequada per a cada objecte d'estudi i les necessitats de la investigació.
 • CE61 : Capacitat per a aplicar, de manera rigorosa, les tècniques de recerca, producció i anàlisi de dades.
 • CE62 : Capacitat per a aplicar tècniques de gestió de la informació.
 • CE63 : Destresa en la utilització de les aplicacions informàtiques d'investigació en comunicació, publicitat i relacions públiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir habilitats i coneixements per a organitzar, difondre i publicar la informació.
 • Utilitzar eines bàsiques informàtiques per a recuperar i gestionar informació en la comunicació interna i externa de les organitzacions.
 • Valorar l'aplicació de les TIC en l'àrea específica de formació de l'alumnat.
 • Desenvolupar estratègies d'autonomia basades en l'aprenentatge de les possibilitats de les TIC en entorns acadèmics i professionals.
 • Aprendre a aplicar tècniques i mètodes en el desenvolupament d'una recerca.
 • Fomentar el pensament crític des de l'anàlisi inductiva i deductiva.
 • Concloure amb resultats satisfactoris en tasques relacionades amb la cerca d'informació.
 • Adquirir coneixements, destreses i habilitats en les tecnologies de la informació i comunicació actuals, a través del coneixement i la constant actualització de les últimes eines disponibles.
 • Millorar l'autoestima, l'esperit analític i crític des de l'adquisició de capacitats i destreses en el maneig de les eines informàtiques.
 • Comprendre el canvi com a element essencial en la societat de la informació.
 • Preveure estratègies d'adaptació a nous contextos en la comunicació.
 • Analitzar elements afavoridors i distractors de la comunicació i fórmules de rendibilitzar-los.
 • Conèixer i usar adequadament els processos que tenen lloc en la comunicació en general i en l'àmbit de les organitzacions en particular.
 • Analitzar les principals teories en el processament de la informació.
 • Comprendre el valor de la informació i la importància d'una gestió crítica i activa d'aquesta per a solucionar problemes i aplicar estratègies en recerca.
 • Interpretar informació en sistemes de gestió de bases de dades (SGBD).
 • Conèixer sistemes de recuperació d'informació.
 • Comprendre i saber avaluar dades obtingudes en funció d'una futura aplicació per a l'empresa publicitària.
 • Analitzar críticament els objectes d'informació en funció de continguts comunicatius.
 • Obtenir informació per a gestionar la qualitat.
 • Aplicar tècniques i eines de gestió de la informació que faciliten resoldre problemes, millorar i prendre decisions.
 • Utilitzar tecnologia adequada per a autogestionar objectes d'informació, aprendre a presentar-los, comunicar-los i difondre'ls.
 • Aprendre aplicacions informàtiques o solucions per a modernitzar aplicacions d'empresa.
 • Valorar el nivell d'autogestió que possibilita el coneixement d'aplicacions informàtiques i l'ús en funció de les pròpies necessitats.
 • Comprendre la importància de la informació en el procés de la comunicació.
 • Aprenentatge d'eines per a l'ús de la informació.
 • Aprenentatge cooperatiu en situacions comunicatives i aplicació d'eines tecnològiques avançades.
 • Capacitar l'alumnat per a la gestió d'un àmbit emergent com la comunicació.
 • Aprendre la importància de la informació i el coneixement i la bona gestió d'aquests com a actius intangibles de les organitzacions.
 • Aproximar i familiaritzar l'alumnat a les noves formes de la cultura visual i, especialment, a la interfície cultural digital.
 • Aprendre les formes de gestió del coneixement en el camp escrit i audiovisual en relació amb les noves tecnologies.
 • Aprendre les eines de la documentació per a comunicadors: negocis electrònics i competitivitat en competències documentals dins de l'empresa publicitària.
 • Desenvolupament de dinàmiques de comunicació dels nous mitjans en Internet.
 • Adquirir coneixements i competències analítiques i professionals per a gestionar la documentació i la comunicació.
 • Conèixer l'impacte de les formes de gestió del coneixement en l'àmbit publicitari i de les relacions públiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El objetivo general que pretende la asignatura es capacitar al alumnado para identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar  información digital, evaluando su finalidad y relevancia (CRUE-REBIUN, 2016).

 

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 22528
Professor/a responsable:
HERNANDEZ RUIZ, ALEJANDRA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix