Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 Si vas a cursar aquesta assignatura, el/la teu/a professor/a et proporcionarà un document orientat al desenvolupament de l'assignatura en el dia a dia. En ell també trobaràs la solució als dubtes que puguen sorgir-te després de la lectura d'aquesta Guia Docent centrada en el model proposat per la UA. Comença per ací, et serà molt útil per a preveure el contingut i el funcionament del curs. El/la teu/a professor/a publicarà el seu document al de l'inici del segon quadrimestre.

L'assignatura “ELABORACIÓN DE TEXTOS PUBLICITARIS” (d'ara endavant ETP) pertany a la matèria 6: Estratègia i creativitat en comunicació publicitària i de les relacions públiques, del Grau de Publicitat i RP de la Universitat d'Alacant. L'assignatura implica 6 ECTS (150 hores) en global. Són presencials 2,4 ECTS (60 hores). D'ells, 0,9 ECTS (22,5 hores) estan destinats a la pràctica i 1,5 ECTS (37,5 hores) a la teoria. L'aspecte teòric d'ETP roman molt vinculat al pràctic. Per això no és estrany que part de les sessions teòriques incloguen el desenvolupament d'exercicis, pràctiques i presentació d'experiències.

L'alumne de Publicitat i RP ha de conèixer els diferents aspectes de la redacció creativa, ja siga per a poder controlar els processos, o per a convertir-se en el/la professional especialitzat/da a crear campanyes i elaborar els seus texts: el/la redactor/a creatiu/va.

L'estudiant ha de ser capaç d'expressar, implementar i defensar l'estratègia creativa de comunicació, així com el missatge que origina adaptat al públic buscat i a una determinada combinació de mitjans. A més ha de poder supervisar tot el procés des de la recepció del briefing fins a la publicació de les peces de comunicació.

Entre els perfils professionals descrits en el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación (Parte V, pàgs. 331-333) s'especifica el de “Creatiu/va i dissenyador/a”: Professional especialitzat en creativitat publicitària en tot tipus de suports, des de la conceptualització i visualització de la idea publicitària fins a la seua adequació i integració en els diferents mitjans. Es pot identificar les especialitats de: director creatiu, director d'art, redactor...

Es recomana haver cursat i superat les assignatures “Fonaments de la Creativitat”, "Llenguatge Publicitari" i “Estratègia de la Publicitat i de las RP”.

“Fonaments de la Creativitat” capacita per a l'enteniment dels processos que subjauen a l'acte creatiu i per tant a la redacció.

De la mateixa manera, “Estratègia de la Publicitat i de les RP” ha d'haver-se cursat prèviament perquè les decisions estratègiques antecedeixen al procés de creació i al d'elaboració de texts.

Qualsevol prova, pràctica o exercici que sume més de 3 errors d'ortografia o sintaxi quedarà directament suspès. Llig la guia del/de la teu/a professor/a.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES23 : Coneixement dels processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i els seus codis.
 • CES24 : Estudi de les estratègies i processos encaminats a la creació, producció i realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació.
 • CES25 : Coneixement del sistema de treball dels departaments creatius: redacció, adreça d'art i producció.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE19 : Destreses per a identificar, classificar i comunicar-se eficaçment amb públics diferents.
 • CE32 : Capacitat per a la creativitat i la innovació: capacitat per a evolucionar cap al desconegut, partint d'un coneixement sòlid del projecte i l'estratègia que cal seguir.
 • CE35 : Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge.
 • CE36 : Capacitat i habilitat per a la creació, disseny i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • CE39 : Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Expressar-se amb correcció, verbalment i per escrit, en la seua llengua nativa.
 • Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a l'àmbit professional.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 • Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Gestionar de manera proactiva el procés d'aprenentatge.
 • Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
 • Planificar i desenvolupar accions innovadores tant en l'àmbit de coneixement propi com en la vida quotidiana.
 • Conèixer l'evolució de la redacció publicitària.
 • Conèixer els components del missatge publicitari.
 • Analitzar les relacions entre el text i altres elements en el missatge publicitari.
 • Conèixer els diversos codis utilitzats en els missatges publicitaris.
 • Conèixer els diversos usos del llenguatge en els missatges publicitaris.
 • Conèixer les característiques del missatge textual en els canals visual, auditiu i audiovisual.
 • Conèixer i comprendre les formes d'adaptació del llenguatge als diversos mitjans, suports i formats publicitaris.
 • Conèixer els fonaments metodològics de la redacció publicitària.
 • Conèixer el perfil professional, l'evolució i el rols que exerceix el copy creatiu.
 • Conèixer les interrelacions dels membres del departament creatiu.
 • Conèixer i comprendre les principis de la creació en equip i la creació individual.
 • Reconèixer i valorar la importància estratègica del públic objectiu.
 • Saber adaptar els textos publicitaris als públics.
 • Aplicar un enfocament estratègic i pragmàtic a l'elaboració de textos publicitaris.
 • Conèixer i aplicar els principis bàsics de l'escriptura creativa.
 • Aplicar diferents formes de creació lingüística.
 • Saber adaptar els textos als principis estratègics de les campanyes publicitàries.
 • Saber establir distintes estratègies redaccionals.
 • Conèixer les diferents formes de relació entre emissors i destinataris per a aconseguir una comunicació efectiva.
 • Utilitzar diferents veus en l'elaboració dels textos publicitaris.
 • Aplicar distintes tècniques per a la creación nominal de marques.
 • Saber fer eslògans.
 • Redactar cossos textuals.
 • Saber estructurar adequadament els textos publicitaris.
 • Utilitzar adequadament els diversos recursos expressius.
 • Aplicar distintes formes de visualització del text.
 • Desenvolupar i entrenar habilitats de comunicació oral i escrita.
 • Desenvolupar i entrenar habilitats en l'ús de les formes i tècniques de presentació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conèixer l'evolució de la redacció publicitària.

Conèixer els diferents components del missatge publicitari.

Analitzar les relacions entre el text i altres elements en el missatge publicitari.

Conèixer els diferents codis utilitzats en els missatges publicitaris.

Conèixer els diferents usos del llenguatge en els missatges publicitaris.

Conèixer les diferents característiques del missatge textual en els canals visual, auditiu i audiovisual.

Conèixer i comprendre les diferents formes d'adaptació del llenguatge als diferents mitjans, suports i formats publicitaris.

Conèixer els fonaments metodològics de la redacció publicitària.

Conèixer el perfil professional, evolució i rols que exerceix el copy creatiu.

Conèixer les interrelacions entre els diferents membres del departament creatiu.

Reconèixer i valorar la importància estratègica del públic objectiu.

Saber adaptar els textos publicitaris als diferents públics.

Aplicar un enfocament estratègic-pragmàtic a l'elaboració de textos publicitaris.

Conèixer i aplicar els principis bàsics de l'escriptura creativa.

Aplicar diferents formes de creació lingüística.

Saber adaptar els textos als principis estratègics de les campanyes publicitàries.

Saber establir diferents estratègies redaccionales.

Conèixer les diferents formes de relació entre emissors i destinataris per a aconseguir una comunicació efectiva.

Utilitzar diferents veus en l'elaboració dels texts publicitaris.

Aplicar diferents tècniques per a la creació nominal de marques.

Saber elaborar eslògans.

Redactar cossos textuals.

Saber estructurar adequadament els texts publicitaris.

Utilitzar adequadament els diferents recursos expressius.

Aplicar diferents formes de visualització del text.

Desenvolupar i entrenar habilitats de comunicació oral i escrita.

Desenvolupar i entrenar habilitats en l'ús de les diferents formes i tècniques de presentació.

Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.

Qualsevol prova o exercici en els quals es troben fins a 3 errors ortogràfics i/o gramaticals quedarà automàticament suspès.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22527
Professor/a responsable:
PALLARES MAIQUES, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix