Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

 

El grado de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un conocimiento exhaustivo de todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema de la comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones públicas, para su aplicación a la realidad de las organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. Los/as graduados/as deberán ser capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su ejercicio profesional; han de ser capaces de construir, planificar y evaluar acciones y discursos propios de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas para la elaboración de campañas de comunicación y deben conocer las teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las diferentes ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación empresarial e institucional así como su necesidad de autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-culturales. Es precisamente con este último objetivo con el que se conecta la asignatura Deontología de la Publicidad y de las RR.PP. El objetivo genérico de Deontología de la Publicidad y de las RR.PP, cuyo descriptor reza “Estudio de las bases éticas, del marco legal y de las instituciones que deben regular los discursos y las relaciones entre los agentes de la comunicación estratégica. Análisis de casos. Conocimiento y aplicación del profesionalismo y la dirección de personas en la Publicidad y Relaciones Públicas” es el de ayudar al alumnado a saber hacer (bien) su trabajo, ayudar al alumnado a que el día de mañana pueda ser un buen profesional. En este sentido nuestra meta no sólo es incrementar la capacidad cognoscente del profesionalismo y la ética, sino también su capacidad para liderar, para actuar responsablemente y para relacionarse.

El Plan de Estudios para la obtención del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas contempla para ello el Módulo 7. Deontología, autorregulación profesional y regulación jurídica, de carácter mixto. Así, el bloque está formado por dos asignaturas cuatrimestrales de seis créditos cada una que se imparten en dos cursos. Una, de formación básica, Introducción al Derecho para la Comunicación y la Publicidad, se imparte en el curso primero. La otra, Deontología de la Publicidad y de las Relaciones Públicas, obligatoria, se ubica en el curso tercero.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES27 : Coneixement de l'ètica i deontologia professional de la publicitat, les relacions públiques i qualsevol altre tipus de comunicació.
 • CES28 : Coneixement dels processos d'autoregulació de la comunicació comercial i no comercial.
 • CES29 : Coneixement de l'ordenament jurídic de la comunicació publicitària.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE41 : Capacitat per a exercir la pràctica professional respectant els drets humans fonamentals i dels valors, individuals i col·lectius, emmarcats en diferents corrents culturals i civilitzadores, que la comunicació persuasiva ha de respectar i potenciar.
 • CE42 : Capacitat per a implementar el coneixement teoricopràctic de l'ètica i deontologia de la publicitat i les relacions públiques així com del seu ordenament jurídic.
 • CE43 : Capacitat per a identificar, analitzar, utilitzar i resoldre els conflictes morals que es plantegen entre subjectes i objectes del sistema de la comunicació comercial i no comercial, partint de l'individual al global.
 • CE44 : Destreses, habilitats i tècniques per a la direcció de persones per al treball en equip i per a l'assumpció de lideratge en l'àmbit de la comunicació comercial i no comercial.
 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
 • CE48 : Capacitat per a interpretar les implicacions i efectes culturals de la comunicació publicitària i les relacions públiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els perfils professionals del sector i les funcions que en defineixen l'exercici.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 • Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Reconèixer i apreciar els valors fonamentals de la comunicació comercial en la societat actual i els drets que satisfà.
 • Incrementar la capacitat cognoscent del professionalisme i l'ètica de la comunicació estratègica.
 • Conèixer els principals sistemes, processos i mecanismes i institucions de control que tenen la publicitat i les relacions públiques, a més del seu funcionament.
 • Conèixer les directives, normes, lleis i decrets que afecten la comunicació comercial i les principals repercussions que tenen.
 • Despertar la sensibilitat moral i l'interés per les qüestions relacionades amb la deontologia i l'ètica de valors.
 • Fomentar el sentit de la professionalitat, l'honestedat i la justícia.
 • Transmetre a l'alumnat, com a ciutadans i professionals, el valor de la tolerància, del pensament crític i la responsabilitat.
 • Considerar els drets i les responsabilitats morals que adquireix el comunicador estratègic. 
 • Aprendre les normes generals (legals i deontològiques) que han de presidir el comportament d'un bon professional.
 • Familiaritzar-se amb els principals codis deontològics de la professió i usar-los.
 • Saber aplicar les generialitats de l'ètica a les circumstàncies específiques de la professió. 
 • Desenvolupar habilitats socials i capacitat de negociació.
 • Conèixer i desenvolupar capacitats directives (intratègiques i estratègiques).
 • Ser capaç de prendre decisions i d'argumentar-les des d'una perspectiva ètica.
 • Ser capaç de treballar en equip i posar en pràctica el lideratge compartit.
 • Identificar i valorar problemes ètics i especialment els d'un comunicador en l'exercici de la professió.
 • Ser capaç d'enfrontar-se a conflictes i resoldre'ls.
 • Desenvolupar habilitats socials i capacitat de negociació.
 • Augmentar la capacitat de diàleg i discussió.
 • Fomentar l'observació i la capacitat d'interpretació.
 • Desenvolupar el pensament sintètic i analític que puga servir per a entendre i resoldre problemes i per a avaluar críticament els continguts, els processos i els sistemes de la comunicació comercial.
 • Potenciar la intel·ligència intuïtiva.
 • Incentivar la capacitat d'anàlisi de la comunicació comercial com a distribuïdora de significats clau i representadora de l'acció humana a través de l'acció simbòlica i del significat cultural.
 • Iniciar l'alumnat en l'estudi i l'aplicació de l'ètica dels valors.
 • Desenvolupar la sensibilitat social i la prudència quant a les repercussions que, en el futur, el treball d'un comunicador pot tenir sobre la societat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

;

Dades generals

Codi: 22526
Professor/a responsable:
MARTIN LLAGUNO, MARTA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix