Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura s'emmarca dins del contingut formatiu “Estudi de les estratègies i processos encaminats a la creació, producció i realització de missatges publicitaris en els distints suports i mitjans de comunicació”. Es recomanable haver aprovat amb anterioritat "Tècniques de Comunicació Audiovisual" que s'imparteix en 2º curs.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES33 : Estudi de les possibilitats i recursos de les tecnologies per a la comunicació audiovisual i coneixements bàsics sobre els sistemes tècnics utilitzats per a processar, elaborar i executar la comunicació, especialment la publicitària i la de les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE39 : Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).
 • CE50 : Capacitat per a comprendre i utilitzar les eines tecnològiques del sector, tant pel que fa a equips com a aplicacions informàtiques i audiovisuals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprendre a escriure un guió audiovisual.
 • Distingir una narració audiovisual d'altres tipus de discurs.
 • Reconèixer i aplicar les regles de la continuïtat en les narracions audiovisuals.
 • Conèixer i aplicar les diverses concepcions temporals en les narracions audiovisuals.
 • Analitzar i aplicar els diferents punts de vista en les narracions audiovisuals.
 • Analitzar i aplicar els diversos narradors audiovisuals.
 • Reconèixer i ser capaç d'utilitzar la terminologia audiovisual per a comunicar-se amb els realitzadors publicitaris.
 • Ser capaç d'observar i descriure els discursos audiovisuals.
 • Ser capaç de comprendre i utilitzar els equips d'enregistrament i muntatge digital.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials que afavorisquen la interacció.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

• Definir el concepte “narrativa audiovisual”.
• Explicar els orígens de la disciplina i les seues diferents perspectives. Conèixer els autors i obres claus.
• Distingir entre història i discurs en anuncis.
• Explicar les característiques del relat en anuncis.
• Diferenciar entre anuncis narratius i no narratius.
• Distingir entre continuïtat, ràcord i eix.
• Reconèixer i saber aplicar els distints tipus de ràcord.
• Aplicar el principi de gravació en triangle.
• Conèixer els arguments arquetípics i la seua aplicació en publicitat.
• Conèixer la importància de les bones històries.
• Conèixer el concepte de “narrabilitat”.
• Conèixer i aplicar els arguments bàsics en l'àmbit publicitari.
• Reflexionar de forma crítica sobre el storytelling.
• Identificar i explicar les distintes unitats bàsiques de la narrativa audiovisual.
• Definir el concepte de “muntatge”.
• Distingir entre muntatge intern i extern.
• Reconèixer i aplicar tipus de muntatge, tant sense fragmentar la pantalla com fragmentant-la.
• Distingir i explicar els sis agents del relat publicitari.
• Identificar la tipologia dels narradors.
• Reconèixer i aplicar la divisió del saber narratiu en anuncis.
• Reconèixer i aplicar els conceptes de suspens i sorpresa en anuncis.
• Reconèixer i apreciar les estructures narratives complexes.
• Distingir els distints tipus d'estructures monotrama i multitrama.
• Conèixer exemples d'estructura multitrama i la seua aplicació en publicitat.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22524
Professor/a responsable:
ORTIZ DIAZ-GUERRA, MARIA JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix