Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La presencia de una asignatura como Semiótica de la Publicidad y el Consumo entre las materias obligatorias del segundo ciclo del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas se justifica, de partida, porque la Publicidad está constituida por signos y por mensajes construidos con la voluntad de significar, mensajes y signos que, además, tienen la voluntad de alcanzar a grandes audiencias y utilizan por lo general medios de comunicación masivos capaces de garantizarlas. Es por ello que la Semiótica de la Publicidad y el Consumo se concibe en buena medida como una concreción y especialización de los contenidos abordados y de las prácticas sobre textos realizadas en la asignatura Semiótica de la Comunicación de Masas de 2º curso. A ésta, que supone el primer contacto con la semiótica general y aplicada, sucede de forma natural aquélla, que entre toda la variedad de mensajes, géneros, funciones, medios o canales de la comunicación masiva identifica, describe e interpreta con su propio instrumental analítico a aquellos que pueden ser caracterizados como “publicidad”. Pero, de igual forma, la asignatura, que ha ampliado su denominación con respecto al plan de estudios B154 de 2002 en extinción, cubre también aspectos relacionados con el consumo de productos y servicios desde el punto de vista semiótico. Esa decir, la asignatura debe abordar también no sólo la manera en que la publicidad se dirige a públicos y a segmentos de mercado concretos a través de estrategias de producción significante, sino, invirtiendo el proceso, la forma en que estos públicos (a través de las redes sociales, blogs, clubes de fans…etc.) participan activamente en la construcción de la imagen de marca de los productos y servicios en cuestión.
Dicho esto, la asignatura Semiótica de la Publicidad y el Consumo contribuye, junto a otras, a  dotar de contenido a las competencias del Módulo 3, Teoría e Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas en el que se integra.
      Se trata, en cualquier caso, de una asignatura integrada en el Segundo Ciclo del grado, y que corresponde a un módulo eminentemente teórico-práctico: se trata de dar a los alumnos los conceptos, los instrumentos y las pautas para abordar el análisis de la comunicación publicitaria, de manera que este análisis e interpretación pueda revertir, con la ayuda de otras asignaturas integradas en este módulo 3,  en estrategias productivas, creativas. Se trata, en definitiva, de que los fundamentos aportados en la asignatura descubran, ante la apariencia inocente de los signos en su explicitación manifiesta, los modos de producción del significado y las estrategias ideológicas que subyacen, tanto desde el punto de vista de la producción de las organizaciones como de la recepción activa de los consumidores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES21 : Coneixement teoricopràctic dels elements, formes i processos dels discursos publicitaris i d'altres formes de comunicació, i de la seua evolució.
 • CES23 : Coneixement dels processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i els seus codis.
 • CES30 : Estudi i evolució dels aspectes industrials, socials i estètics que incideixen en les transformacions dels elements, formes i processos de la comunicació persuasiva.
 • CES31 : Coneixement de l'estat del món i de les seues manifestacions culturals, així com de la seua evolució, buscant el reflex dels seus paràmetres bàsics (polítics, econòmics i culturals) en la publicitat i les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE28 : Capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític que ajude a la conceptualització dels missatges publicitaris i de les relacions públiques.
 • CE38 : Habilitat per a comprendre i explicar l'evolució del concepte de publicitat i de relacions públiques i la seua relació amb uns determinats models discursius, així com la influència d'aquestes transformacions en les seues característiques actuals.
 • CE39 : Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals.
 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
 • CE47 : Capacitat per a diferenciar i interpretar els diferents moviments artístics, estètics i culturals i la seua presència respecte de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE48 : Capacitat per a interpretar les implicacions i efectes culturals de la comunicació publicitària i les relacions públiques.
 • CE59 : Destreses per a seleccionar i aplicar el model d'anàlisi més adequada per a cada objecte d'estudi i les necessitats de la investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a l'àmbit professional.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Expressar-se de manera correcta, verbalment i per escrit, en la seua llengua nativa.
 • RECONÈIXER els trets generals que fan de la comunicació publicitària una forma específica de comunicació de masses en cadascuna de les DIMENSIONS semiòtiques.
 • CONÈIXER les especificitats de la COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA, quant a EMISSOR, RECEPTOR, MISSATGE, CODI, CANAL i CONTEXT.
 • CONÈIXER les FUNCIONS COMUNICATIVES i SABER ADAPTAR-LES a la comunicació publicitària.
 • CONÈIXER la dimensió semiòtica del CONSUM i la influència (retroactiva) en la creació i difusió dels missatges PUBLICITARIS i en les tècniques de les RELACIONS PÚBLIQUES.
 • CONÈIXER les diverses estratègies d'anàlisi semiòtica de la publicitat.
 • CONÈIXER les fortaleses i febleses de cada estratègia d'anàlisi.
 • SER CONSCIENT de la permeabilitat entre gèneres textuals de la comunicació de masses i, en particular, dels límits difusos entre el discurs PUBLICITARI i altres discursos mediàtics de masses (INFORMATIU, ENTRETENIMENT, FORMATIU o EDUCATIU, CULTURAL i ARTÍSTIC).
 • CONÈIXER els fonaments de la RETÒRICA com a estudi del DISCURS PERSUASIU.
 • CONÈIXER les diverses aproximacions crítiques al fenomen de la publicitat en la societat contemporània, des de perspectives sociosemiòtiques, sociològiques i estètiques.
 • MANTENIR una actitud crítica i autoavaluativa sobre la condició de CONSUMIDOR de productes i serveis arran de la publicitat.
 • MANTENIR una actitud crítica i autoavaluativa sobre la condició, tant modesta com calga, de CREADOR, EMISSOR i DIFUSOR de missatges publicitaris.
 • DESCRIURE amb precisió qualsevol peça publicitària, emfatitzant aquells trets que es consideraran després rellevants per a fer-ne l'anàlisi.
 • ANALITZAR qualsevol peça publicitària, utilitzant de forma competent la terminologia i l'estratègia semiòtica apropiada.
 • SINTETITZAR la força persuasiva de qualsevol peça publicitària.
 • VALORAR en termes semiòtics la pertinència d'un manifest publicitari, atenent a índexs intrínsecs (de sintaxi, semàntica i pragmàtica textual) i, tant com siga possible, índexs extrínsecs: trajectòria de la publicitat de l'anunciant, el seu posicionament i el de la competència, les dades sobre quotes de mercat, etc.
 • IDENTIFICAR aquestes dimensions del manifest publicitari: INFORMACIÓ, PERSUASIÓ I SEDUCCIÓ.
 • IDENTIFICAR la naturalesa persuasiva de discursos no formalment publicitaris.
 • DESCOBRIR i DESCRIURE la força persuasiva de qualsevol manifest publicitari i explicar-la en termes retòrics.
 • SER CAPAÇ d'ANALITZAR i SINTETITZAR un text oral, escrit, visual, audiovisual o multimèdia.
 • SER CAPAÇ d'ARTICULAR un text escrit en les modalitats DESCRIPTIVA, NARRATIVA, EXPOSITIVA i ARGUMENTATIVA.
 • INTERIORITZAR la curiositat pel món dels signes, per les lleis que el regeixen i la consciència que els éssers humans som animals semiòtics, simbòlics.
 • CONÈIXER la dimensió semiòtica de la INNOVACIÓ i SER CAPAÇ de RECONÈIXER-LA i JUSTIFICAR-LA.
 • SER CAPAÇ DE VINCULAR els textos publicitaris amb els textos d'altres discursos socials (les arts, la política, els mass media), és a dir, APRENDRE a practicar una anàlisi INTERTEXTUAL de la publicitat.
 • VALORAR l'ORIGINALITAT del manifest publicitari a partir de la distància, pel que fa al model sobre el qual es construeix intertextualment.
 • DESCRIURE les operacions retòriques, estilístiques o narratives que intervenen entre l'un i l'altre.
 • VALORAR els efectes SEMIÒTICS de la publicitat sobre el CONSUM i viceversa.
 • INTERIORITZAR la dimensió SEMIÒTICA del CONSUM: els productes adquirits i usats i els serveis contractats com a ÍNDEXS semiòtics d'estatus, estils de vida, actituds o posicions polítiques, etc.
 • SELECCIONAR I APLICAR l'estratègia d'anàlisi SEMIÒTICA més adequada per a cada objecte d'estudi.
 • EXTRAURE CONCLUSIONS ÚTILS de l'anàlisi, que permeten valorar la força persuasiva del manifest publicitari.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

;

Dades generals

Codi: 22523
Professor/a responsable:
MORA CONTRERAS, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix