Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Imagen Corporativa tiene carácter obligatorio dada su importancia en el perfil formativo y profesional del estudiante de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

Los intangibles son hoy la principal fuente de valor para las organizaciones, de ahí la importancia para formar a los estudiantes en su identificación, análisis, gestión y puesta en valor. La pandemia del coronavirus y la enfermedad COVID-19 ha supuesto un cambio de paradigma para la gestión de la identidad e imagen de las organizaciones. 

Uno de los perfiles profesionales que contempla el Libro Blanco para este Grado es precisamente el del gestor de recursos y activos intangibles, como profesional que planifica y gestiona de forma integral los procesos de comunicación, el branding corporativo u otros recursos intangibles, como la marca, la cultura, el diálogo con los grupos de interés o la reputación y confianza, entre otros. La materia pertenece al módulo “Gestión de Intangibles Corporativos: imagen, comunicación, marca y otros intangibles corporativos”.

En Imagen Corporativa se aborda el estudio de los recursos y activos intangibles en las organizaciones y su gestión estratégica, incidiendo especialmente en los no meramente comunicativos, algunos de ellos ya tratados en la asignatura Comunicación Corporativa, impartida en el curso anterior y también incluida en el mismo módulo.

En la asignatura nos aproximamos de forma teórica y práctica al dominio de la imagen y gestión de la marca y reputación corporativas, así como de productos, servicios o proyectos, tanto en grandes corporaciones, empresas medianas o pequeñas, instituciones y entidades sin ánimo de lucro.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES10 : Estudi de la gestió del coneixement i dels actius intangibles de les organitzacions i dels seus programes de comunicació.
 • CES12 : Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça.Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça.
 • CES13 : Coneixement de la gestió de la comunicació corporativa en les institucions i les empreses, tant públiques com a privades.
 • CES9 : Estudi de la configuració de la personalitat pública de les organitzacions.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE16 : Capacitat i habilitat per a identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa.
 • CE17 : Habilitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals.
 • CE18 : Capacitat de gestionar la comunicació interna de l'empresa.
 • CE19 : Destreses per a identificar, classificar i comunicar-se eficaçment amb públics diferents.
 • CE20 : Capacitat i habilitat per a crear, aplicar i auditar el pla de comunicació.
 • CE21 : Capacitat i habilitat per a exercir com a experts en la gestió estratègica de la imatge, identitat, cultura i reputació social corporativa de l'empresa.
 • CE26 : Capacitat per a la presa de decisions estratègiques.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE32 : Capacitat per a la creativitat i la innovació: capacitat per a evolucionar cap al desconegut, partint d'un coneixement sòlid del projecte i l'estratègia que cal seguir.
 • CE36 : Capacitat i habilitat per a la creació, disseny i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • CE37 : Habilitats per a la innovació i desenvolupament de nous mitjans i suports.
 • CE54 : Habilitats de direcció per a la implementació de la realització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els diversos perfils professionals del sector i les funcions que en defineixen l'exercici.
 • Fomentar l'habilitat de decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Aprendre a treballar en entorns multiculturals i socials i pontenciar-ne els resultats.
 • Desenvolupar la capacitat per a identificar els actius intangibles en les organitzacions.
 • Conèixer i implementar mètodes per a valorar els actius intangibles en les organitzacions.
 • Tenir capacitat i habilitat per a gestionar els actius intangibles.
 • Tenir capacitat i habilitat per a gestionar els actius intangibles.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar l'èxit o el fracàs de determinades organitzacions en clau de gestió estratègica d'intangibles.
 • Conèixer diverses tipologies d'organitzacions.
 • Saber fer un pla d'actuacions, amb limitacions reals, en intangibles que satisfacen objectius corporatius.
 • Capacitat per a formar a formadors en la gestió estratègica de la imatge, identitat, cultura i reputació social corporativa de l'empresa.
 • Conèixer els àmbits d'interès en matèria de reputació social corporativa (RSC) de l'empresa i ser capaces de concebre un pla d'RSC.
 • Capacitat per a concebre i gestionar la comunicació interna com una eina al servei dels objectius corporatius, de la cultura corporativa i els recursos humans i d'imatge i reputació de les organitzacions.
 • Conèixer el perfil, les habilitats i les capacitats dels directius que gestionen estratègicament la imatge, la identitat, la cultura i la reputació social corporativa de l'empresa.
 • Analitzar notícies d'actualitat econòmica en clau de presa de decisions estratègiques: habilitats, intel·ligència emocional i direcció empresarial.
 • Conèixer les conseqüències derivades de decisions estratègiques i la relació amb els intangibles corporatius.
 • Ser capaç de gestionar els actius intangibles i conèixer els tangibles que configuren la personalitat pública de les empreses.
 • Reconèixer la importància del coneixement continuat i la gestió en les organitzacions.
 • Desenvolupar la capacitat d'incentivar l'aprenentatge continu en les organitzacions com un actiu intangible corporatiu.
 • Analitzar i conèixer l'estructura dels departaments de comunicació en les corporacions.
 • Comprendre la importància de la comunicació per a dotar de personalitat pública les organitzacions i, particularment, les empreses.
 • Presentar la figura del director de comunicació com a màxim representant del departament de comunicació dins de les organitzacions.
 • Perfil curricular del professional de la direcció de comunicació corporativa.
 • Aprendre a desenvolupar programes de comunicació com a eines de gestió per a les organitzacions i les empreses.
 • Analitzar i calibrar la importància de la comunicació institucional.
 • Conèixer les eines per a gestionar la comunicació corporativa.
 • Detectar intangibles corporatius de valor estratègic.
 • Valorar la importància de la gestió d'intangibles dins de les organitzacions com a element estratègic.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Conèixer els principis i objectius que regeixen les organitzacions, especialment les privades.
 • Contextualitzar els plans de comunicació corporativa al servei dels objectius organizacionales, tant en termes de vendes com d'imatge.
 • Aprendre a desenvolupar programes específics de comunicació interna per a les organitzacions.
 • Entendre la comunicació interna com a eina al servei dels objectius corporatius i de recursos humans de les organitzacions.
 • Comprendre el valor de la cultura corporativa de les organitzacions.
 • Reconèixer les organitzacions, i particularment les empreses, com a protagonistes de la comunicació.
 • Analitzar i conèixer les teories sobre els públics d'interés (stakeholders) de l'organització.
 • Reconèixer i valorar la importància estratègica dels públics per a una adequada gestió de la comunicació de l'organització.
 • Aprendre a desenvolupar programes de comunicació com a eines de gestió per a les organitzacions i les empreses.
 • Aprendre a valorar l'abast dels plans de comunicació de manera crítica, quantitativa i qualitativa.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Comprendre la naturalesa i el funcionament dels mercats i la importància d'aquests per a les organitzacions.
 • Analitzar el valor de la imatge i la reputació per a les organitzacions.
 • Fomentar les habilitats per a la creativitat i la innovació com a perspectiva per a enfocar la gestió de les organitzacions i els intangibles d'aquestes.
 • Traduir simbòlicament els valors de l'organització en elements gràfics, imatges o textos.
 • Aprendre els principis de la identitat visual corporativa i saber visualitzar, a través del disseny l'estil, la personalitat d'una organització.
 • Potenciar l'habilitat per al foment de la innovació i creativitat per al desenvolupament de nous mitjans al servei de la gestió dels intangibles i de la configuració d'una imatge i reputació corporatives.
 • Adaptar la comunicació als nous mitjans o suports sorgits incessantment en la societat de la tecnologia de la informació. 
 • Conèixer i usar adequadament els recursos de les noves tecnologies de la informació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.
- Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

- Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.

- Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que definen su ejercicio.
- Fomentar la habilidad de decidir, de manera integral, crítica, entre diferentes opciones.

- Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional.
- Aprender cómo trabajar en entornos multiculturales y sociales y la pontenciación de resultados.
- Desarrollar la capacidad para identificar los activos intangibles en las organizaciones.
- Conocer e implementar métodos para valorar los activos intangibles en las organizaciones.
- Desarrollar la capacidad y habilidad para la gestión de los activos intangibles.
- Desarrollar la capacidad para proteger los activos intangibles de las organizaciones.

- Desarrollar la capacidad para analizar el éxito y fracaso de determinadas organizaciones en clave de gestión estratégica de intangibles.

- Saber elaborar un plan de actuaciones, con limitaciones reales, en intangibles que satisfagan objetivos corporativos.
- Capacidad para formar a formadores en la gestión estratégica de la imagen, identidad, cultura y reputación social corporativa de la empresa.
- Conocer los ámbitos de interés en materia de reputación de la empresa

- Capacidad para concebir y gestionar la comunicación interna como una herramienta al servicio de los objetivos corporativos, de la cultura corporativa y los recursos humanos y de imagen y reputación de las organizaciones.
- Conocer el perfil, habilidades y capacidades de los directivos que gestionan estratégicamente la imagen, identidad, cultura y reputación social corporativa de la empresa.
- Analizar noticias de actualidad económica en clave de toma de decisiones estratégicas: habilidades, inteligencia emocional y dirección empresarial.
- Conocer consecuencias derivadas de decisiones estratégicas y su relación con los intangibles corporativos.
- Capacidad para gestionar los activos intangibles, y conocimiento de los tangibles, que configuran la personalidad pública de las empresas.
Reconocer la importancia del conocimiento continuado y su gestión en las organizaciones.
- Analizar y conocer la estructura de los departamentos de comunicación y gestión de intangibles en las empresas.

- Aprender a desarrollar programas específicos de comunicación interna para las organizaciones.
- Comprender el valor de la cultura corporativa de las organizaciones.
- Analizar el valor de la imagen, la reputación y otros intangibles para las organizaciones.

-Fomentar las habilidades para la creatividad y la innovación como una perspectiva para el enfoque de la gestión de las organizaciones y de sus intangibles.

- Potenciar la habilidad para el fomento de la innovación y creatividad para el desarrollo de nuevos medios al servicio de la gestión de los intangibles y de la configuración de una imagen y reputación corporativa

- Adaptar la comunicación a los nuevos medios o soportes surgidos incesantemente en la sociedad de la tecnología de la información.

 

 

Dades generals

Codi: 22522
Professor/a responsable:
OLIVARES DELGADO, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix