Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Planificació de les Relacions Públiques és una assignatura obligatòria que persegueix, a partir dels continguts teòric - pràctics del disseny i de l'establiment del programa de relacions públiques en organitzacions públiques i privades, estudiar les fases del procés i el desenvolupament de les estratègies que permetin aplicar les polítiques de comunicació persuasiva.

Aquesta assignatura pertany a la matèria anomenada "Estructures, tècniques i organització de la comunicació publicitària i de les relacions públiques" que recull 48 crèdits ECTS, sent el seu objecte d'estudi altres assignatures obligatòries com, Estratègia de la Publicitat i de les Relacions Públiques, Sistemes i processos de la Publicitat i de les RR.PP. i, com a optatives, Tècniques de les relacions Públiques, Estructura de l'activitat publicitària i de les relacions públiques, Direcció de comptes, Protocol i esdeveniments en institucions i empreses i Comunicació política i de interès social.

Es tracta d'una assignatura obligatòria, que es troba intrínsecament relacionada amb altres dues assignatures dins del pla d'estudis del grau, "Teoria de les RRPP", de caràcter obligatori i impartida en primer curs del grau, i "Tècniques de les RR.PP ", de caràcter optatiu i que s'imparteix en quart curs. Les tres assignatures es troben recollides en el Mòdul 2 titulat: Coneixements disciplinaris de la comunicació publicitària i les relacions públiques. La primera assignatura (Teoria de les RRPP) està dins de la Matèria 3, "Teoria i Història de lloa Publicitat i de les Relacions Públiques", mentre que les altres dues (Planificació de les Relacions Públiques i Tècniques de les Relacions Públiques) comparteixen la matèria 4, "Estructures, tècniques i organització de la comunicació publicitària i de les relacions públiques".

A partir dels coneixements bàsics sobre les relacions públiques en les estructures organitzatives tant en l'àmbit privat, com en l'institucional, és necessari l'estudi de la professió i l'associacionisme de l'activitat. Un cop ubicats, s'analitza la planificació de l'estratègia de relacions públiques a través de les fases de la seva programació, on adquireix un pes significatiu la investigació en relacions públiques, com a pilar fonamental en la definició d'objectius, en l'establiment de mapa de les seves públics així com l'elecció de l'estratègia i selecció de tàctiques o desenvolupament d'accions, per ultimar amb l'avaluació de l'eficàcia, tant de les accions com del programa estratègic desenvolupat. A tot això ha de sumar-se l'estudi de l'assignació dels recursos necessaris per al desenvolupament del programa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES12 : Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça.Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça.
 • CES19 : Coneixement del disseny i desenvolupament de les estratègies de comunicació persuasiva.
 • CES27 : Coneixement de l'ètica i deontologia professional de la publicitat, les relacions públiques i qualsevol altre tipus de comunicació.
 • CES4 : Coneixement teoricopràctic de la publicitat i les relacions públiques, els seus processos, estructures organitzatives i evolució diacrònica.
 • CES8 : Coneixement teoricopràctic de la gestió i direcció de projectes i empreses de comunicació publicitària i de les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE17 : Habilitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals.
 • CE2 : Capacitat i habilitat per a dissenyar programes de comunicació en funció dels diferents mitjans de comunicació i informació social i interpersonal.
 • CE27 : Habilitat per a gestionar el temps, amb capacitat per a l'organització i temporalització de les tasques.
 • CE34 : Capacitat de programació d'accions concretes de comunicació, especialment publicitàries i de les relacions públiques, així com el mesurament dels resultats.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).
 • CE44 : Destreses, habilitats i tècniques per a la direcció de persones per al treball en equip i per a l'assumpció de lideratge en l'àmbit de la comunicació comercial i no comercial.
 • CE60 : Habilitats per a planificar i executar investigacions sobre comunicació, publicitat i relacions públiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit. 
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els perfils professionals del sector i les funcions que en defineixen l'exercici.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Gestionar proactivament el procés d'aprenentatge.
 • Aproximar l'alumnat a la conceptualització tradicional i contemporània de les relacions públiques.
 • Situar els continguts de l'assignatura en el procés de la planificació estratègica de relacions públiques.
 • Donar a conèixer a l'alumnat la situació actual de la disciplina des de l'àmbit professional, a més dels rols que pot assumir el professional de relacions públiques.
 • Relacionar els conceptes i processos teòrics amb l'aplicació pràctica. Establir i definir les fases internes del disseny, la planificació i l'aplicació d'un programa de relacions públiques en l'àmbit organizacional.
 • Establir les sinergies i relacions existents entre les relacions públiques i altres disciplines afins.
 • Incidir en la responsabilitat social corporativa com a filosofia gerencial en les relacions públiques d'avantguarda.
 • Establir i definir les fases internes del disseny, la planificació i l'aplicació d'un programa de relacions públiques en l'àmbit d'una organització.
 • Identificar, a partir de casos reals i aplicant el mètode inductiu, la seqüència d'un programa de relacions públiques i els públics implicats o vinculats amb l'organització.
 • Projectar els interessos, els valors i la cultura de les organitzacions de manera professional, deixant al marge prejudicis o valoracions subjectives.
 • Fer una anàlisi diagnòstica d'una situació específica, problema o conflicte que afecte una persona natural o jurídica (empresa pública o privada, institució, organització sense ànim de lucre, fundació, dirigent polític, etc.).
 • Establir processos de planificació estratègica i dissenyar les diferents fases d'un programa de relacions públiques.
 • Conèixer el concepte gerencial de les relacions públiques.
 • Comprendre les implicacions del fet que l'activitat de relacions públiques siga una filosofia gerencial.
 • Organitzar i adequar els programes de l'organització consensuant-ne els interessos amb els del públic.
 • Demostrar compromís amb el treball encomanat, tant a nivell individual com grupal.
 • Establir el calendari de les diverses fases del programa de relacions públiques.
 • Establir i definir les fases internes del disseny, la planificació i l'aplicació d'un programa de relacions públiques en l'àmbit d'una organització.
 • Establir el procés de planificació estratègica, per a programar accions de relacions públiques.
 • Assessorar sobre la necessitat i la contribució de les relacions públiques en les organitzacions.
 • Utilitzar adequadament el llenguatge de l'assessor en relacions públiques.
 • Propiciar en l'alumnat la capacitat crítica quant als models de planificació i desenvolupament d'estratègies de relacions públiques.
 • Demostrar competència per a treballar en equip.
 • Dominar el llenguatge del professional de les relaciones públiques.
 • Desenvolupar l'esperit crític i ser capaç d'emetre judicis basats en l'objectivitat i els coneixements adquirits.
 • Contribuir equilibradament al treball en equip.
 • Utilitzar les diverses fonts d'informació per a la recerca en relacions públiques.
 • Identificar, analitzar i interpretar els conceptes i situacions clau per a construir un programa de relacions públiques.
 • Comprendre la necessitat de planificar estratègicament les accions de relacions públiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Coneixer i identificar els principals conceptes teorics, ambits i metodos d'investigacio del camp d'estudi.
Coneixer i identificar els diferents perfils professionals del sector i les tasques que definixen el seu eixercici.
Adquirir i IMPLEMENTAR estrategies de colaboracio i habilitats que favorixquen el treball cooperatiu reconeixent els aportaments d'atres ambits del saber com factor enriquidor de l'eixercici professional.
Emetre juïns i POSICIONARSE criticament davant les diverses situacions vitals i professionals.
Aproximar a l'alumne a la CONCEPTUALIZACIÓN de les RRPP.
Ubicar els continguts de l'assignatura en el proces de la PLANIFICACIÓN estrategica de RRPP.
Donar a coneixer a l'alumne la situacio actual de la disciplina des de l'ambit professional i els rols que assumix el professional de RRPP.
Relacionar els conceptes i processos teorics en la seua aplicacio practica
Incidir en la responsabilitat social corporativa com filosofia GERENCIAL en les RRPP de vantguarda.
Establir i definir les fases internes del disseny, PLANIFICACIÓN i aplicacio d'un programa de RRPP en l'ambit ORGANIZACIONAL.
Identificar a partir de casos reals, aplicant el metodo inductiu, la seqüencia d'un programa de RRPP i els publics implicats o vinculats en l'organisacio.
Proyectar els interesses, valors i cultura de les organisacions de manera professional
Establir i definir les fases internes del disseny, PLANIFICACIÓN i aplicacio d'un programa de RRPP en l'ambit ORGANIZACIONAL.
Realisar un analisis diagnostic en torn a una situacio especifica, problema o conflicte que ATAÑA a una persona natural o juridica
Establir processos de PLANIFICACIÓN estrategica, dissenyant les diferents fases del programa de RRPP.
Coneixer el concepte GERENCIAL de les RRPP.
Comprendre les implicacions del fet de que l'activitat de RRPP. siga una filosofia GERENCIAL.

Organisar i adequar els programes de l'organisacio consensuant les seues interesses en els interesses dels seus publics.
Demostrar compromis en el treball encomanat, tant a nivell individual com GRUPAL.
Establir el calendari de les diferents fases del programa de RRPP.
Establir i definir les fases internes del disseny, PLANIFICACIÓN i aplicacio d'un programa de RRPP en l'ambit ORGANIZACIONAL.
Establir el proces de PLANIFICACIÓN estrategica, per a programar accions de RRPP.
Assessorar sobre la necessitat i la contribucio de les RRPP en les organisacions.
Utilisar adequadament el llenguage propi de l'assessor en RRPP.
Propiciar en els alumnes la capacitat critica en torn als diferents models per a PLANIFICAR i desenrollar estrategies de RRPP.
Demostrar compromis en el treball encomanat
Demostrar que te competencies per a treballar en equip.
Dominar el llenguage apropiat del professional de les RRPP.
Desenrollar l'espirit critic, sent capaç d'emetre juïns basats en l'objectivitat partint dels coneiximents adquirits.
Contribuir de forma equilibrada al treball en equip, sempre i quan se tracte de treballar en grup.
Utilisar i manejar les diferents fonts d'informacio per a l'investigacio en RRPP.
Identificar, analisar i interpretar els conceptes i situacions clau per a construir un programa de RR.PP.
Comprendre la necessitat de PLANIFICAR estrategicament les accions de RRPP
Establir i definir les fases internes del programa de RRPP en l'ambit ORGANIZACIONAL.

 

 

Dades generals

Codi: 22521
Professor/a responsable:
CARRETON BALLESTER, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix