Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'alumne de Publicitat i Relacions Públiques ha de generar idees eficaces per a comunicar. En concret, ha de dominar la conceptualització (expressió icònica i verbal) i la visualització (composició) d’aquestes idees. Ha de mostrar-se competent en l'expressió i implementació de l'estratègia creativa de comunicació i concebre una acció comunicativa adaptada al públic cercat, realitzable en l'entorn mediàtic existent, ajustada a un pressupost i a un termini i avaluable. A més, ha de ser capaç d'executar i supervisar tot el procés de producció i realització de les idees creatives. En la memòria del títol de grau en Publicitat i R. P. de la UA (p. 17-19) s'enumera una sèrie d'objectius, reflectits al seu torn en el Llibre Blanc dels Títols de Grau en Comunicació (Part V, p. 328-330). De tots els relacionats, l'assignatura “Estratègia creativa i conceptualització” respon principalment al següent: “El Títol de Publicitat i Relacions Públiques ha de proporcionar un coneixement exhaustiu de tots els elements que conformen i s'interrelacionen en el sistema de la comunicació, especialment publicitària i les relacions públiques, per a la seua aplicació a la realitat de les organitzacions i per al desenvolupament d'una actitud estratègica. Aquesta formació el capacitarà per a la presa de decisions i la implementació d'estratègies de comunicació coherents, per mitjà d'una creativitat eficaç, per a mesurar-ne posteriorment els resultats i extraure’n les conclusions oportunes”.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES19 : Coneixement del disseny i desenvolupament de les estratègies de comunicació persuasiva.
 • CES24 : Estudi de les estratègies i processos encaminats a la creació, producció i realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació.
 • CES25 : Coneixement del sistema de treball dels departaments creatius: redacció, adreça d'art i producció.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE32 : Capacitat per a la creativitat i la innovació: capacitat per a evolucionar cap al desconegut, partint d'un coneixement sòlid del projecte i l'estratègia que cal seguir.
 • CE35 : Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la informació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguaje oral i escrit.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu i reconèixer les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions d'un mateix.
 • Planificar i desenvolupar accions innovadores tant en l'àmbit de coneixement com en la vida quotidiana.
 • Distingir els tipus d'estratègies creatives i les seues funcions.
 • Entendre les operacions bàsiques existents en qualsevol procés estratègic.
 • Conèixer les fases de l'estratègia publicitària.
 • Conèixer les característiques dels mitjans de comunicació des del punt de vista creatiu.
 • Conèixer el llenguatge propi de cada mitjà.
 • Adaptar les idees o els publicitaris als diversos mitjans i suports.
 • Conèixer la gestió coordinada dins del departament creatiu i amb els altres departaments de l'agència.
 • Potenciar la qualitat dels treballs coordinant les decisions sobre el contingut i la forma dels missatges.
 • Fer fluir la comunicació entre els departaments directament relacionats amb la creativitat.
 • Conèixer el context competitiu en el qual es produeix la comunicació i que s'especifica en l'estratègia.
 • Atrevir-se a transitar camins creatius desconeguts.
 • Generar idees innovadores que responguen als objectius.
 • Elegir les idees més eficaces.
 • Conèixer els processos que transformen una idea cognitiva en una idea de comunicació.
 • Conèixer els diversos recursos i gèneres creatius.
 • Elaborar missatges nous i adequats als objectius de la comunicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

• Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la informació.
• Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
• Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu i reconèixer les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
• Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions d'un mateix.
• Planificar i desenvolupar accions innovadores tant en el seu àmbit de coneixement com en la vida quotidiana.
• Distingir entre els diferents tipus d'estratègies creatives i les seues funcions.
• Entendre les operacions bàsiques existents en qualsevol procés estratègic.
• Conèixer les fases de l'estratègia publicitària.
• Conèixer les característiques dels mitjans de comunicació des del punt de vista creatiu.
• Conèixer el llenguatge propi de cada mitjà.
• Adaptar els conceptes o les idees publicitàries als diferents mitjans i suports.
• Conèixer la gestió coordinada dins del departament creatiu i amb els altres departaments de l'agència.
• Potenciar la qualitat dels treballs coordinant les decisions sobre el contingut i la forma dels missatges.
• Fer fluir la comunicació entre els departaments directament relacionats amb la creativitat.
• Conèixer el context competitiu en el qual es produeix la comunicació i que s'especifica en l'estratègia.
• Atrevir-se a transitar camins creatius desconeguts.
• Generar idees innovadores que responguen als objectius.
• Triar les idees més eficaces.
• Conèixer els processos que transformen una idea cognitiva en una idea de comunicació.
• Conèixer els diversos recursos i gèneres creatius.
• Elaborar missatges nous i adequats als objectius de la comunicació.

Despertar, entrenar i orientar el pensament estratègic-creatiu en l'alumnat.
Conèixer, aplicar, planificar i proposar projectes de comunicació creatius.
Acompanyar l'alumnat en el procés d'aprenentatge de l'acte creatiu comercial.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22520
Professor/a responsable:
CASTELLO MARTINEZ, ARACELI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix