Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

El concepto de estrategia representa el conjunto de decisiones previas para lograr objetivos asignados, teniendo en cuenta las posibles reacciones de los adversarios y el contexto en el que se asumen tales decisiones. Dicho concepto implica, en consecuencia, la asignación de un objetivo a cumplir, la posibilidad de elección entre varias alternativas definidas, situaciones de conflicto o de gestión, la limitación de recursos, cierto nivel de incertidumbre, la consideración de las posibles reacciones y la toma de decisiones pertinentes.
La asignatura Estrategia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas, dentro del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas impartido en la Universidad de Alicante va a desarrollar, fundamentalmente, contenidos básicos y obligatorios relacionados con la conceptualización del proceso estratégico, la evolución histórica de la disciplina y su reformulación a partir de la Nueva Teoría Estratégica (NTE); la dirección y gestión estratégica de las organizaciones y la aplicación de diferentes modelos para desarrollar procesos estratégicos; la estrategia de comunicación publicitaria y de relaciones públicas a partir de los postulados del marketing relacional; el briefing,  contrabriefing, posicionamiento, key focus, la generación de insights y el rol del account plannner; la planificación estratégica en publicidad (estrategia de mensaje, creativa y de medios), así como los modelos de gestión estructurales-procesuales para estrategias relacionales y de comunicación sectorial.

 

El concepto de estrategia representa el conjunto de decisiones previas para lograr objetivos asignados, teniendo en cuenta las posibles reacciones de los adversarios y el contexto en el que se asumen tales decisiones. Dicho concepto implica, en consecuencia, la asignación de un objetivo a cumplir, la posibilidad de elección entre varias alternativas definidas, situaciones de conflicto o de gestión, la limitación de recursos, cierto nivel de incertidumbre, la consideración de las posibles reacciones y la toma de decisiones pertinentes.

 

La asignatura Estrategia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas, dentro del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas impartido en la Universidad de Alicante va a desarrollar, fundamentalmente, contenidos básicos y obligatorios relacionados con la conceptualización del proceso estratégico, la evolución histórica de la disciplina y su reformulación a partir de la Nueva Teoría Estratégica (NTE); la dirección y gestión estratégica de las organizaciones y la aplicación de diferentes modelos para desarrollar procesos estratégicos; la estrategia de comunicación publicitaria y de relaciones públicas a partir de los postulados del marketing relacional; el briefingcontrabriefing, posicionamiento, key focus, la generación de insights y el rol del account plannner; la planificación estratégica en publicidad (estrategia de mensaje, creativa y de medios), así como los modelos de gestión estructurales-procesuales para estrategias relacionales y de comunicación sectorial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES18 : Desenvolupament dels fonaments conceptuals de l'adreça estratègica aplicats a la comunicació publicitària.
 • CES19 : Coneixement del disseny i desenvolupament de les estratègies de comunicació persuasiva.
 • CES20 : Coneixement i estudi dels processos de comunicació i les seues tècniques específiques: posicionament, segmentació, procediments d'anàlisis i mesurament de l'eficàcia, etc.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE13 : Capacitat d'assessorar a l'anunciant des de l'anàlisi i interpretació de les seues necessitats de comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE26 : Capacitat per a la presa de decisions estratègiques.
 • CE28 : Capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític que ajude a la conceptualització dels missatges publicitaris i de les relacions públiques.
 • CE31 : Habilitat per a detectar oportunitats del mercat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Distingir les grans línies del pensament estratègic aplicat a la comunicació publicitària.
 • Aprofundir i comprendre les fases de l'actuació estratègica.
 • Conèixer els termes fonamentals del procés estratègic.
 • Ser capaç d'analitzar objectivament la realitat, a fi d'extraure'n consideracions vàlides.
 • Identificar els fonaments de l'estratègia de comunicació publicitària.
 • Conèixer les aportacions fonamentals de la teoria dels jocs al managament, el màrqueting i la comunicació publicitària.
 • Ser capaç de distingir els tipus d'estratègies de comunicació.
 • Entendre les operacions bàsiques existents en qualsevol procés estratègic.
 • Conèixer les fases de l'estratègia publicitària.
 • Formular l'estratègia de comunicació.
 • Aplicar tècniques específiques d'un procés de comunicació.
 • Conèixer les aportacions del «posicionament» al màrqueting i la publicitat.
 • Aprofundir en les característiques que determinen el posicionament.
 • Conèixer les eines bàsiques per a fer segmentacions i determinar el posicionament.
 • Programar accions concretes de comunicació, especialment publicitàries i de les relacions públiques, i mesurar-ne els resultats.
 • Ser conscient de les especificitats pròpies de l'exercici de la comunicació publicitària i de les relacions públiques, segons les necessitats de l'anunciant.
 • Desenvolupar i organitzar la informació de l'anunciant referida al consumidor, al producte i al mercat.
 • Estructurar la informació de l'anunciant per a obtenir un conjunt coherent d'actuació.
 • Valorar l'estratègia publicitària dins de l'estratègia de l'empresa i de l'estratègia de màrqueting.
 • Centrar els objectius de comunicació.
 • Identificar i definir el sector d'audiència a què s'adreça la comunicació.
 • Formular l'estratègia de comunicació.
 • Ser capaç d'avaluar situacions.
 • Aprendre a formular objectius a termini curto, mitjà i llarg.
 • Aprendre a elegir entre alternatives d'acció.
 • Dissenyar objectius de comunicació.
 • Establir la promesa comunicativa.
 • Classificar els avantatges del producte o servei i els beneficis per a l'acció comunicativa.
 • Dissenyar instruccions per a la creació.
 • Seleccionar l'eix de comunicació.
 • Comprendre l'evolució i les expectatives del mercat i entorn social, del producte o servei i dels receptors de la comunicació.
 • Analitzar les característiques dels productes o serveis.
 • Distingir i reconèixer tendències emergents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

;

Dades generals

Codi: 22519
Professor/a responsable:
CAMPILLO ALHAMA, CONCEPCION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix