Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Técnicas de Comunicación Audiovisual forma parte del módulo 9, Conocimientos y Técnicas Aplicados a la Comunicación Publicitaria, del grado en Publicidad y Relaciones Públicas, y esencialmente consiste en el estudio teórico-práctico de las herramientas tecnológicas, las técnicas y los procedimientos audiovisuales aplicados a la comunicación publicitaria.
Pese a que no se establecen requisitos previos, a fin de seguir adecuadamente la asignatura se recomienda haber cursado Comunicación y Medios Audiovisuales.
Para el alumnado del grado en Publicidad y Relaciones Públicas esta asignatura constituye la primera y principal aproximación de carácter técnico a los medios audiovisuales. Lo aprendido en ella será aplicado y desarrollado en otras asignaturas que le siguen en el plan de estudios, como es el caso de las obligatorias Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicidad y Producción y Realización en Medios Audiovisuales, y de las optativas Postproducción Audiovisual en Publicidad y Fotografía Publicitaria.
Así pues, la asignatura Técnicas de Comunicación Audiovisual pretende servir de introducción al ámbito de los medios audiovisuales desde la perspectiva de la tecnología, las técnicas y los procedimientos implicados en los procesos de comunicación e información audiovisual, tan relevantes en el campo de la publicidad y las relaciones públicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES33 : Estudi de les possibilitats i recursos de les tecnologies per a la comunicació audiovisual i coneixements bàsics sobre els sistemes tècnics utilitzats per a processar, elaborar i executar la comunicació, especialment la publicitària i la de les relacions públiques.
 • CES34 : Coneixements teoricopràctics de la producció i realització en mitjans impresos, audiovisuals i hipermèdia.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE50 : Capacitat per a comprendre i utilitzar les eines tecnològiques del sector, tant pel que fa a equips com a aplicacions informàtiques i audiovisuals.
 • CE51 : Capacitat per a comunicar eficaçment al productor les necessitats conceptuals i estratègiques per a la seua traducció a través de les possibilitats tècniques.
 • CE52 : Habilitats i tècniques per a la comunicació analògica i digital en la publicitat i les relacions públiques.
 • CE56 : Habilitats per a elaborar vídeo empresarial i institucional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els diversos perfils professionals del sector i les tasques que en defineixen l'exercici.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
 • Conèixer els principis tecnològics elementals vinculats a la comunicació audiovisual, incloent els fonaments de la digitalització i de la tecnologia digital.
 • Comprendre el funcionament bàsic de la fotografia, el cinema, el vídeo i la televisió com a mitjans tècnics.
 • Comprendre el funcionament bàsic dels equips i sistemes de sonorització.
 • Comprendre el funcionament bàsic dels equips i sistemes d'il·luminació professional.
 • Comprendre el funcionament bàsic dels equips i sistemes informàtics aplicats a la postproducció audiovisual.
 • Reconèixer i valorar els principals recursos tecnològics audiovisuals disponibles, atenent a les aplicacions, usos i limitacions en l'àmbit de la comunicació publicitària i de relacions públiques.
 • Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques d'operació de càmera fotogràfica, atenent a les principals conseqüències expressives derivades de l'ús.
 • Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques d'operació de càmera de vídeo-televisió, atenent a les principals conseqüències expressives derivades de l'ús.
 • Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de la presa de so, atenent a les principals conseqüències expressives que se'n deriven.
 • Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques en il·luminació per a audiovisuals, atenent a les principals conseqüències expressives que se'n deriven.
 • Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de l'edició no lineal de video, atenent a les principals conseqüències expressives i de producció que se'n deriven.
 • Conèixer i utilitzar els principals termes tècnics implicats en la captació i reproducció d'imatge per a produccions audiovisuals i per a esdeveniments publicitaris i de relacions públiques.
 • Conèixer i utilitzar els principals termes tècnics implicats en la sonorització de produccions audiovisuals i d'esdeveniments publicitaris i de relacions públiques.
 • Conèixer i utilitzar els principals termes tècnics implicats en la il·luminació de produccions audiovisuals i d'esdeveniments publicitaris i de relacions públiques.
 • Conèixer i utilitzar els principals termes tècnics referits a les instal·lacions professionals destinades a la comunicació audiovisual publicitària.
 • Conèixer i utilitzar les denominacions dels principals oficis i càrrecs tècnics implicats en la comunicació audiovisual publicitària.
 • Comprendre i aplicar els principals controls tècnics de la càmera fotogràfica, atenent a les conseqüències i possibilitats expressives derivades.
 • Comprendre i aplicar els principals controls tècnics de la càmera de vídeo-televisió, atenent a les conseqüències i possibilitats expressives derivades.
 • Comprendre i aplicar els principals recursos i controls tècnics utilitzats en la presa i l'enregistrament sonor, atenent a les conseqüències i possibilitats expressives derivades.
 • Comprendre i aplicar els principals recursos i controls tècnics utilitzats en il·luminació professional, atenent a les conseqüències i possibilitats expressives derivades.
 • Comprendre i aplicar els recursos tècnics informàtics utilitzats en la postproducció audiovisual, atenent a les conseqüències i possibilitats expressives derivades.
 • Conèixer les instal·lacions tècniques utilitzades en fotografia, cinema, vídeo i televisió.
 • Reconèixer i valorar els principals equips tècnics utilitzats en la comunicació audiovisual publicitària i de relacions públiques, atenent a les possibilitats, aplicacions i limitacions.
 • Reconèixer i valorar els principals suports i formats audiovisuals utilitzats en la comunicació audiovisual publicitària i de relacions públiques, atenent a les possibilitats, aplicacions i limitacions.
 • Reconèixer, valorar i conceptualitzar els diversos estàndards i qualitats tècniques exigides en les aplicacions professionals de publicitat i relacions públiques.
 • Comprendre i utilitzar la documentació de caràcter tècnic emprada en els processos de producció audiovisual publicitària i de relacions públiques.
 • Analitzar, valorar i gestionar la relació entre els requeriments creatius i conceptuals derivats de la comunicació audiovisual publicitària i les conseqüents necessitats i possibilitats tècniques.
 • Comprendre i aplicar els principals procediments i tècniques audiovisuals emprats en la comunicació publicitària i de relacions públiques.
 • Comprendre i aplicar els principals procediments i tècniques de sonorització emprats en la comunicació publicitària i de relacions públiques.
 • Comprendre i aplicar els principals procediments i tècniques d'il·luminació emprats en la comunicació publicitària i de realcions públiques.
 • Comprendre i aplicar els principals procediments i tècniques digitals i multimèdia emprades en la comunicació publicitària i de relacions públiques.
 • Comprendre i aplicar les tècniques audiovisuals bàsiques per a fer vídeos empresarials i institucionals.
 • Comprendre i aplicar les tècniques bàsiques de sonorització per a fer vídeos empresarials i institucionals.
 • Comprendre i aplicar les tècniques bàsiques d'il·luminació per a fer vídeos empresarials i institucionals.
 • Comprendre i aplicar les tècniques elementals de postproducció per a fer vídeos empresarials i institucionals.
 • Analitzar, valorar i gestionar la relació entre els plantejaments creatius i conceptuals i les possibilitats i necessitats tècniques requerides per a fer vídeos empresarials i institucionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El objetivo prioritario de esta asignatura es aprender a generar correctamente contenidos audiovisuales, teniendo en mente las necesidades de los/as futuros/as profesionales del sector de la publicidad y las relaciones públicas y de la comunicación en general. Las competencias que se adquieren al cursarla podrán aplicarse a los ámbitos de la fotografía, el vídeo, la televisión, el cine, los medios on-line y la publicidad audiovisual.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22518
Professor/a responsable:
GARCIA ESCRIVA, VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix