Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

P. Weil (1992:21); La Comunicación Global: “La empresa ha tomado la palabra. En unos cuantos años, la empresa, tradicionalmente, encerrada en el silencio de la producción, se ha desembarazado de los aspectos secundarios. Ha tomado la palabra, se ha erigido en animadora y ha cambiado de legitimidad: de estatus de empresa- productora, se ha convertido también en empresa-emisora.”

P. Capriotti (1992:16); Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa: “El reconocimiento de esta situación ha hecho que la organización tenga necesidad de comunicarse por sí misma, buscando su integración no ya económica, sino social con el entorno.”

La asignatura de Comunicación Corporativa en la línea expuesta por éstos y otros muchos autores tratará de sistematizar de forma ordenada la comunicación que las empresas / corporaciones desarrollan como estrategia de excelencia en el nuevo mercado del siglo XXI, más allá de la comunicación comercial. El protagonismo de las empresas, su participación en la propia estructura social deja obsoleto el viejo concepto de la Sociedad Anónima que queda reducido a una fórmula legal. Las sociedades empresariales del siglo XXI nunca fueron menos anónimas. Su integración activa en la sociedad, su imagen global ante ésta, se convierte en una estrategia vital garante de su propia actividad empresarial.

La figura emergente del DIRCOM dentro de la corporación toma el relevo para acometer este objetivo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES10 : Estudi de la gestió del coneixement i dels actius intangibles de les organitzacions i dels seus programes de comunicació.
 • CES11 : Coneixement de la comunicació específica dels mercats i productes financers.
 • CES12 : Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça.Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça.
 • CES13 : Coneixement de la gestió de la comunicació corporativa en les institucions i les empreses, tant públiques com a privades.
 • CES9 : Estudi de la configuració de la personalitat pública de les organitzacions.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE17 : Habilitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals.
 • CE18 : Capacitat de gestionar la comunicació interna de l'empresa.
 • CE19 : Destreses per a identificar, classificar i comunicar-se eficaçment amb públics diferents.
 • CE20 : Capacitat i habilitat per a crear, aplicar i auditar el pla de comunicació.
 • CE26 : Capacitat per a la presa de decisions estratègiques.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE32 : Capacitat per a la creativitat i la innovació: capacitat per a evolucionar cap al desconegut, partint d'un coneixement sòlid del projecte i l'estratègia que cal seguir.
 • CE37 : Habilitats per a la innovació i desenvolupament de nous mitjans i suports.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer adequadament les possibilitats de les noves tecnologies de la informació, especialment les que estan al servei de la comunicació corporativa i dels seus programes.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement i la relació d'aquests amb la gestió de la comunicació en les organitzacions.
 • Fomentar la capacitat de síntesi i el rendiment d'aquesta per a la gestió.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Posar en pràctica el coneixement i potenciar les destreses i habilitats per a la gestió de la comunicació.
 • Conèixer i identificar els perfils professionals del sector, a més de les tasques que en defineixen l'exercici.
 • Fomentar l'habilitat de decidir de manera integral i crítica entre diverses opcions.
 • Tenir habilitat per a adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Aprendre a treballar en entorns multiculturals i socials i pontenciar-ne els resultats.
 • Reconèixer les organitzacions i, particularment, les empreses com a protagonistes de la comunicació.
 • Analitzar la importància de la comunicació per i per a les organitzacions.
 • Comprendre la importància de la comunicació en la tasca de dotar de personalitat pública les organitzacions i, particularment, les empreses.
 • Analitzar el valor de comunicació a l'hora de generar la imatge i la reputació de les organitzacions.
 • Aprendre a contextualitzar la comunicació com a actiu intangible de les organitzacions públiques i privades.
 • Aprendre a desenvolupar programes específics de comunicació integral, comercial i corporativa per a les organitzacions.
 • Aprendre a desenvolupar programes específics de comunicació de crisi per a les organitzacions.
 • Aprendre a desenvolupar programes específics de comunicació financera per a les organitzacions.
 • Aprendre a desenvolupar programes específics de comunicació de presidència per a les organitzacions.
 • Comprendre la naturalesa i el funcionament dels mercats i la importància d'aquests per a les organitzacions.
 • Analitzar i conèixer l'estructura dels departaments de comunicació en les corporacions.
 • Comprendre la importància de la comunicació en la tasca de dotar de personalitat pública les organitzacions i, particularment, les empreses.
 • Presentar la figura del director de comunicació (dircom) com a màxim representant del departament de comunicació dins de les organitzacions.
 • Perfil curricular del professional de la direcció de comunicació corporativa.
 • Aprendre a desenvolupar programes de comunicació com a eines de gestió per a les organitzacions i les empreses.
 • Analitzar i calibrar la importància de la comunicació institucional.
 • Conèixer les eines per a gestionar la comunicació corporativa.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Conèixer els principis i objectius que regeixen les organitzacions, especialment les privades.
 • Contextualitzar els plans de comunicació corporativa al servei dels objectius d'una organització, tant en termes de vendes com d'imatge.
 • Aprendre a desenvolupar programes específics de comunicació interna per a les organitzacions.
 • Entendre la comunicació interna com una eina al servei dels objectius corporatius i de recursos humans de les organitzacions.
 • Comprendre el valor de la cultura corporativa de les organitzacions.
 • Analitzar i conèixer les teories sobre els públics d'interés (stakeholders) de l'organització.
 • Reconèixer i valorar la importància estratègica dels públics per a una adequada gestió de la comunicació de l'organització.
 • Potenciar les habilitats per al diàleg amb els diversos públics.
 • Aprendre a desenvolupar programes de comunicació com a eines de gestió per a les organitzacions i les empreses.
 • Aprendre a valorar l'abast dels plans de comunicació de manera crítica, quantitativa i qualitativa.
 • Formar-se en habilitats per a prendre decisions estratègiques en matèria de comunicació corporativa.
 • Analitzar la creativitat com a eina de primer ordre per a adaptar les organitzacions als nous reptes del mercat del segle XXI.
 • Gestionar el coneixement adquirit com a eina bàsica de producció de nous coneixements o base per a crear nous procediments de gestió alternatius i no com a recepta immutable.
 • Gestionar l'aprenentatge continu com a eina de producció de nous coneixements al servei de la gestió de la comunicació, els mitjans i els canals en les organitzacions.
 • Fomentar una actitud creativa, proactiva i permeable a la innovació.
 • Desenvolupar i entrenar habilitats de comunicació oral i en públic.
 • Desenvolupar i entrenar habilitats de comunicació escrita.
 • Desenvolupar i entrenar habilitats de comunicació persuasiva.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia y necesaria concepción global de los procesos comunicacionales en las organizaciones.

Proporcionar algunas claves que acerquen al alumno a la importancia de la comunicación en las organizaciones presentes y futuras.

Favorecer que los alumnos puedan adoptar un rol profesional en torno a casos reales o ficticios planteados a lo largo del curso.

 

 

Dades generals

Codi: 22517
Professor/a responsable:
GONZALEZ DIAZ, CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix