Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El Grau de Publicitat i Relacions Públiques ha de proporcionar un coneixement exhaustiu de tots els elements que conformen i s'interrelacionen en el sistema de la comunicació, especialment publicitària i de relacions públiques, per a la seua aplicació a la realitat de les organitzacions i per al desenrotllament d'una actitud estratègica. Els titulats hauran de ser capaços de comunicar-se i expressar-se amb coherència i correcció en el seu exercici professional; han de ser capaços de construir, planificar i avaluar accions i discursos propis de la comunicació publicitària i de les relacions públiques per a l'elaboració de campanyes de comunicació i han de conèixer les teories, categories i conceptes que més han incidit en les diferents branques d'investigació, desenrotllament i innovació de la comunicació empresarial i institucional així com la seua necessitat d'autoregulació per les seues conseqüències ètiques i socioculturals.

El Grau està organitzat en tretze mòduls, en els que s'agrupen les distintes matèries. L'assignatura Llenguatge publicitari s'inscriu en el mòdul 'Creatividad en Comunicació Publicitària i de les Relacions Públicas' i té com a objecte "L’anàlisi de la publicitat com a forma de comunicació informatiu-persuasiva i les seues implicacions en l'àmbit del llenguatge", tractant de manera fonamental els continguts següents:
o Característiques generals del llenguatge publicitari.
o L'adaptació del llenguatge als distints públics, mitjans, suports i formats.
o Caracterització del llenguatge informatiu, persuasiu i dissuasori. El seu ús en la publicitat comercial, política i social.
o Fonaments de retòrica i la seua aplicació a la creació de missatges publicitaris.
Els continguts de l'assignatura, resultan d'interés per a l'exercici de tots els perfils professionals del Grau, són especialment rellevants per al de creatiu.

L'assignatura guarda una estreta relació amb totes les del mòdul en què s'inscriu i molt especialment amb Elaboració de textos publicitaris."

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES21 : Coneixement teoricopràctic dels elements, formes i processos dels discursos publicitaris i d'altres formes de comunicació, i de la seua evolució.
 • CES23 : Coneixement dels processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i els seus codis.
 • CES24 : Estudi de les estratègies i processos encaminats a la creació, producció i realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE19 : Destreses per a identificar, classificar i comunicar-se eficaçment amb públics diferents.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE32 : Capacitat per a la creativitat i la innovació: capacitat per a evolucionar cap al desconegut, partint d'un coneixement sòlid del projecte i l'estratègia que cal seguir.
 • CE39 : Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Expressar-se correctament oralment i per escrita en la llengua materna.
 • Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a l'àmbit professional.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 • Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions d'un mateix.
 • Gestionar proactivament el procés d'aprenentatge.
 • Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
 • Planificar i desenvolupar accions innovadores en l'àmbit de coneixement propi i en la vida quotidiana.
 • Conèixer les característiques específiques de la publicitat com a forma de comunicació.
 • Analitzar les diverses formes i elements dels discursos publicitaris.
 • Comprendre i analitzar les funcions del llenguatge en la comunicació publicitària.
 • Conèixer els missatges del manifest publicitari.
 • Analitzar les relacions entre el component lingüístic i altres llenguatges en el manifest publicitari.
 • Conèixer les característiques generals del llenguatge publicitari.
 • Conèixer les funcions i els usos del llenguatge en les diverses parts del manifest publicitari.
 • Saber adaptar el llenguatge als diversos mitjans i suports publicitaris.
 • Conèixer els fonaments de la retòrica i l'aplicació d'aquests a la creació dels missatges publicitaris.
 • Reconèixer i valorar la importància estratègica dels públics per a un ús adequat del llenguatge.
 • Conèixer les relacions possibles entre l'emissor i els destinataris per a aconseguir una comunicació efectiva.
 • Saber adaptar el llenguatge als diversos públics.
 • Analitzar l'entorn socioeconòmic i la relació que té amb diverses manifestacions publicitàries.
 • Decidir, integralment i crítica, entre diverses opcions.
 • Saber adaptar el llenguatge a les necessitats estratègiques de les campanyes.
 • Utilitzar formes expressives pròpies d'altres tipus de missatges en la creació de manifestos publicitaris.
 • Gestionar el coneixement adquirit com a eina bàsica de producció missatges publicitaris.
 • Saber estructurar els diversos components del missatge publicitari.
 • Utilitzar adequadament els recursos expressius.
 • Aplicar els procediments retòrics a la producció de missatges publicitaris.
 • Desenvolupar i entrenar habilitats de comunicació oral i escrita.
 • Desenvolupar i entrenar habilitats de comunicació audiovisual.
 • Desenvolupar i entrenar habilitats en l'ús de les diverses formes i tècniques de presentació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
Expressar-se correctament oralment i per escrita en la llengua materna.
Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a l'àmbit professional.
Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions d'un mateix.
Gestionar proactivament el procés d'aprenentatge.
Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
Planificar i desenvolupar accions innovadores en l'àmbit de coneixement propi i en la vida quotidiana.
Conèixer les característiques específiques de la publicitat com a forma de comunicació.
Analitzar les diverses formes i elements dels discursos publicitaris.
Comprendre i analitzar les funcions del llenguatge en la comunicació publicitària.
Conèixer els missatges del manifest publicitari.
Analitzar les relacions entre el component lingüístic i altres llenguatges en el manifest publicitari.
Conèixer les característiques generals del llenguatge publicitari.
Conèixer les funcions i els usos del llenguatge en les diverses parts del manifest publicitari.
Saber adaptar el llenguatge als diversos mitjans i suports publicitaris.
Conèixer els fonaments de la retòrica i l'aplicació d'aquests a la creació dels missatges publicitaris.
Reconèixer i valorar la importància estratègica dels públics per a un ús adequat del llenguatge.
Conèixer les relacions possibles entre l'emissor i els destinataris per a aconseguir una comunicació efectiva.
Saber adaptar el llenguatge als diversos públics.
Analitzar l'entorn socioeconòmic i la relació que té amb diverses manifestacions publicitàries.
Decidir, integralment i crítica, entre diverses opcions.
Saber adaptar el llenguatge a les necessitats estratègiques de les campanyes.
Utilitzar formes expressives pròpies d'altres tipus de missatges en la creació de manifestos publicitaris.
Gestionar el coneixement adquirit com a eina bàsica de producció missatges publicitaris.
Saber estructurar els diversos components del missatge publicitari.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 22516
Professor/a responsable:
FELIU ALBALADEJO, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix