Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura permitirá a los alumnos y alumnas del Grado de Publicidad y Relaciones Publicas dominar la terminología profesional del diseño. El  alumno obtendrá la capacidad de diseñar y explicar su propias creaciones en un contexto profesional.  

Dominará y utilizará convenientemente los diferentes elementos estructurales del diseño: los gráficos, las imágenes, los símbolos, el color y los textos. Así como la interrelación que se produce entre estos elementos estructurales al convivir en la superficie de diseño. Utilizará con soltura los equipos informáticos y sus herramientas para el diseño.

Conocerá y comprenderá la naturaleza del proyecto gráfico en el ámbito profesional, su alcance y características. Así cómo la labor que desempeña el creativo gráfico en el entorno laboral. Distinguirá entre las diferentes especialidades que en la profesión se están dando.

La asignatura de herramientas para el diseño gráfico está relacionada con las asignaturas: Cartel Publicitario (optativa), Producción y Realización en Medios Impresos (obligatoria en 4º de Grado), Dirección de Arte (optativa), Fotografía Publicitaria (optativa). 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE36 : Capacitat i habilitat per a la creació, disseny i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • CE50 : Capacitat per a comprendre i utilitzar les eines tecnològiques del sector, tant pel que fa a equips com a aplicacions informàtiques i audiovisuals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer servir la terminologia tipogràfica i els noms tècnics dels elements principals d'una peça gràfica.
 • Emprar amb soltesa diversos sistemes mètrics (almenys el decimal i el tipogràfic).
 • Familiaritzar-se amb el control de l'espai buit, a través de la tipografia i del concepte de mòdul.
 • Controlar, en la mesura del que siga possible, la reproducció del color imprés.
 • Seleccionar la tipografia adecuada per a cada projecte.
 • Distingir clarament les diverses eines, a més dels usos i aplicacions.
 • Conèixer els equips informàtics i els seus components, a més dels processos d'entrada i eixida de dades.
 • Preparar una imatge amb la resolució i el format adequats.
 • Compondre elements gràfics senzills amb eines vectorials.
 • Dibuixar amb eines vectorials.
 • Conèixer i distingir les principals famílies tipogràfiques.
 • Entendre la relació entre els moviments artístics i el disseny gràfic.
 • Conèixer la història del disseny gràfic, especialment des de mitjan anys 80 del segle passat.
 • Comprendre la naturalesa del treball del dissenyador gràfic i del director d'art.
 • Conèixer les diverses especialitats dins de la disciplina.
 • Començar la formació en una eina de retoc fotogràfic i una altra d'autoedició.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

A- Realización de ejercicios de conceptualización del proyecto. Y toma de contacto con herramientas de diseño.

B- Aprenderán a jerarquizar el contenido gráfico sobre la superficie del diseño.

C- Realizarán diseños con combinaciones cromáticas justificadas y adecuadas al proyecto en curso.

D- BUSCARÁN, SELECCIONARÁN Y USARÁN las fuentes tipográficas. Conocerán sus caraterísticas y peculiaridades por familias.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22515
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ VALERO, DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix