Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La publicitat està constituïda per signes i per missatges construïts amb la voluntat de significar, missatges i signes que, a més, tenen en molts casos la vocació d'aconseguir grans audiències i utilitzen en aquest caso mitjans de comunicació capaços de garantir-les. La ciència encarregada d'estudiar els mecanismes de la significació és precisament la semiòtica, i la Semiòtica de la Comunicació de Masses és una semiòtica aplicada que destaca adequadament la naturalesa sígnica de la publicitat i permet estudiar-la en el marc dels missatges de comunicació de masses, entre els quals s'insereix d'una forma més o menys notòria o encoberta, establint relacions molt variades amb altres gèneres, discursos i funcions de la comunicació de masses.

Atès que el domini de la Semiòtica General és molt vast, va semblar pertinent dissenyar una assignatura que, al mateix temps que proporcionava els fonaments bàsics i més operatius de la ciència en general (triant d'entre les diferents teories semiòtiques aquelles més aplicables a una soci-semiòtica de les interaccions comunicatives humanes), buscava efectivament una aplicació als diferents gèneres, discursos i missatges característics dels Mitjans de comunicació de Masses. És a dir, d'una banda una introducció a la Semiòtica General, que assegués els principis medul·lars de la ciència entorn dels conceptes de signe, significant o expressió i significat o contingut, referent, codificació i descodificació, interpretació, que establís les diferents dimensions semiòtiques (sintaxis, semàntica i pragmàtica) i que avancés diferents tipologies dels signes. I, per un altre, una aplicació d'aquests conceptes i eines al camp dels missatges de comunicació de masses, una vegada delimitats aquests en relació a altres tipus de comunicació (la interpersonal cara a cara, la interpersonal mitjançada, l'estètica) i entre si, dins de les grans províncies dels mitjans de comunicació de masses: la fotografia, el cinema, la televisió).

La Semiòtica de la Comunicació de Masses deu en part modificar els seus objectius a la llum de la nova ecologia dels mitjans sorgida a la calor de la digitalització i la telemàtica. Com indica Castells, la comunicació de masses s'ha transformat en una "autocomunicació de masses": segueix sent "comunicació de masses" perquè potencialment pot arribar a una audiència global, com quan es penja un vídeo en YouTube, un blog amb enllaços RSS a una sèrie de webs o un missatge a una llista enorme d'adreces de correu electrònic. Però al mateix temps és autocomunicació perquè un mateix genera el missatge, defineix els possibles receptors i selecciona els missatges concrets o els continguts de la web i de les xarxes de comunicació electrònica que vol cerca i compartir.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES1 : Coneixement i anàlisi dels processos de comunicació i informació del desenvolupament de models específics i la seua evolució diacrònica.
 • CES2 : Coneixement dels mitjans de comunicació de masses, les seues característiques, tipologies i problemàtiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE1 : Capacitat per a comprendre els processos globals de la comunicació i de la informació.
 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
 • CE46 : Capacitat per a interactuar amb els diferents públics i la societat aplicant el coneixement sincrònic i diacrònic de l'entorn econòmic, social, cultural i demogràfic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a la professió.
 • Expressar-se de manera correcta, verbalemt i per escrit, en la seua llengua nativa.
 • CONÈIXER els fonaments del MODEL SEMIÒTIC de la comunicació: la distinció entre SIGNIFICANT i SIGNIFICAT (o EXPRESSIÓ i CONTINGUT), la naturalesa de la FUNCIÓ SEMIÒTICA que els vincula, la relació entre SIGNE i REALITAT, el paper de l'INTÈRPRET del signe, les dimensions semiòtiques (SINTAXI, SEMÀNTICA, PRAGMÀTICA) del missatge, etc.
 • CONÈIXER els diversos esquemes de la comunicació formulats en l'àmbit de la lingüística, la semiòtica general i adaptar-los a la semiòtica de la comunicació de masses.
 • CONÈIXER les definicions del concepte de MASSA aplicat a l'àmbit de la comunicació, a més de les seues característiques.
 • CONÈIXER les diferències bàsiques entre la comunicació interpersonal, la interpersonal intervinguda i la de masses.
 • CONÈIXER les implicacions de les noves tecnologies de la comunicació i l'impacte que tenen en els mitjans de comunicació de masses clàssics (premsa, ràdio, cinema i TV).
 • CONÈIXER les especificitats semiòtiques de cadascun dels mitjans de comunicació de masses (premsa, ràdio, cinema, televisió).
 • CONÈIXER la terminologia pròpia de l'ANÀLISI SEMIÒTICA TEXTUAL i la SOCIOSEMIÓTICA, en les diverses orientacions i aplicació al món professional.
 • TENIR NOCIONS d'altres lèxics vinculats a l'anàlisi semiòtica (teoria de la comunicació, retòrica, poètica, iconologia, narrativa audiovisual, etc), a fi d'emprar-los amb propietat.
 • COMPRENDRE les INSTÀNCIES implicades en l'acte comunicatiu i la seua interrelació.
 • COMPRENDRE la naturalesa especial de la comunicació de masses i la manera com afecta cadascuna d'aquestes instàncies.
 • INTERIORITZAR la curiositat pel món dels signes, les lleis que el regeixen i la consciència que els éssers humans som animals semiòtics, simbòlics.
 • CONÈIXER la dimensió semiòtica de la INNOVACIÓ i SER CAPAÇ de RECONÈIXER-LA i JUSTIFICAR-LA.
 • SER CAPAÇ de remuntar-se des del missatge de comunicació de masses concret i subjecte a anàlisi (en premsa, ràdio, cinema, televisió o en la xarxa) als condicionants socials, culturals i econòmics que en certa manera el determinen.
 • EXTRAURE d'aquests condicionants extrínsecs dades útils per a l'anàlisi semiòtica intrínseca.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

CONÈIXER els fonaments del MODEL SEMIÒTIC de la comunicació: el concepte de SIGNE, la distinció entre SIGNIFICANT i SIGNIFICAT (o EXPRESSIÓ i CONTINGUT), els diferents tipus de SIGNES, la naturalesa de la FUNCIÓ SEMIÒTICA que els vincula, la relació entre SIGNE i REALITAT, el paper de l'INTÈRPRET del signe, les dimensions semiòtiques (SINTAXIS, SEMÀNTICA, PRAGMÀTICA) de tot missatge, etc.

INTERIORITZAR la curiositat pel món dels signes, per les lleis que ho regeixen, i la consciència que els éssers humans som animals semiòtics, simbòlics, i que l'activitat de produir i interpretar signes és constant en la nostra vida.

CONÈIXER els diferents esquemes de la comunicació formulats en l'àmbit de la lingüística, la semiòtica general i després adaptats a la semiòtica de la comunicació de masses.

CONÈIXER les definicions del concepte de MASSA aplicat a l'àmbit de la comunicació, així com les diferències bàsiques entre la comunicació interpersonal, la comunicació interpersonal intervinguda, la comunicació de masses i la comunicació digital intertactiva.

CONÈIXER les implicacions de les noves tecnologies i les RR.SS. sobre la comunicació i el seu impacte també sobre els mitjans de comunicació de masses clàssics (premsa, ràdio, cinema i TV).

CONÈIXER les especificitats semiòtiques de cadascun dels mitjans de comunicació de masses (premsa, ràdio, cinema, televisió, Internet). CONÈIXER els gèneres de la comunicació de masses i DISCRIMINAR entre productes mediàtics de FICCIÓ i de NO-FICCIÓ.

APLICAR les eines d'anàlisi semiòtica proporcionades per INTERPRETAR missatges mediàtics (notícies de premsa, fotografies, films o seqüències cinematogràfiques, programes de TV, cançons, videoclips, vídeos que circulen per la xarxa…).

PRODUIR missatges (escrits, gràfics, fotogràfics, videogràfics) i ser capaços d'INTERPRETAR-LOS i VALORAR-LOS, sotmetent-los a anàlisis i avaluant la seva efectivitat comunicativa en diferents plataformes online.

VALORAR la dimensió semiòtica de la INNOVACIÓ i SER CAPAÇ de RECONÈIXER-LA i JUSTIFICAR-LA.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22514
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ FERRANDIZ, RAUL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix