Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'estudi de la creativitat com a capacitat de l'ésser humà s'aborda, bàsicament, des de tres perspectives: la creativitat com a procés, la creativitat com a producte i la personalitat creativa. Fonaments de la creativitat té com a objectius bàsics aprofundir en el coneixement del concepte de creativitat, en les teories explicatives existents, així com en els mètodes de creació. Introdueix l'alumne en l'estudi de la personalitat i l’actitud creatives i en el tipus de pensament que afavoreix les produccions creatives. Per tant, promou el coneixement del procés creatiu i la seua aplicació en l'àmbit de la comunicació persuasiva, per la qual cosa es relaciona amb totes aquelles assignatures en les quals la innovació és un valor. Específicament està relacionada amb Estratègia Creativa i Conceptualització que s'imparteix en 3r.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES22 : Coneixement dels mètodes i tècniques del pensament creador i la seua aplicació en el procés de comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE32 : Capacitat per a la creativitat i la innovació: capacitat per a evolucionar cap al desconegut, partint d'un coneixement sòlid del projecte i l'estratègia que cal seguir.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Fer els treballs que s'encarreguen amb el programari adequat.
 • Conèixer les eines de Campus Virtual i les que serveixen de plataforma per a la interacció professorat-alumnes.
 • Conèixer el funcionament bàsic de Word, Power Point i FrontPage o similars.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Redactar amb correcció textos motivats per les activitats planificades en l'assignatura.
 • Expressar-se adequadament en les intervencions que es propicien en els moments presencials.
 • Conèixer i utilitzar de pertinentment l'argot propi de l'àmbit creatiu.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Reconèixer les informacions rellevants d'un cas per a solucionar-lo creativament.
 • Conèixer i aplicar els models de síntesi i elaboració de la informació que proposen els diversos models creatius.
 • Conèixer les característiques de la personalitat i el pensament creatius i ser capaços de reconèixer-les i potenciar-les.
 • Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
 • Analitzar les variables que sostenen i intervenen en un problema de comunicació que requereix una solució creativa.
 • Identificar les llacunes d'informació d'un cas i aplicar la metodologia pertinent per a procurar-ne l'obtenció.
 • Elaborar alternatives de solució i valorar-ne la fortalesa i oportunitat per a solucionar el problema.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Conèixer els mètodes de presa de decisió creativa.
 • Reconèixer les implicacions que es deriven d'una presa de decisions en matèria de comunicació, el procés i els agents implicats.
 • Saber valorar i mesurar els resultats posteriors a la presa de decisions.
 • Conèixer el funcionament del departament creatiu d'una organització que opere en la comunicació o la necessite.
 • Comprendre les funcions i interrelacions del creatiu publicitari, el redactor publicitari (copywriter) i el director d'art, a més de la interacció amb altres funcions de l'agència.
 • Reconèixer i valorar el treball cooperatiu com la manera més integradora i eficaç de resoldre problemes.
 • Conèixer les fases, el contingut i la seqüenciació del procés creatiu.
 • Comprendre les diverses explicacions teòriques sobre el procés creatiu.
 • Conèixer i aplicar les diverses tècniques de creació d'idees.
 • Analitzar la idiosincràsia, el caràcter i la utilitat de les produccions del pensament creatiu.
 • Ser capaços de generar idees com a solucions potencials a problemes de comunicació.
 • Reconèixer els límits en què ha d'implementar-se la creació en comunicació i les diferències amb la creació artística.
 • Comprendre la necessitat de l'enfocament i la direcció que han de tenir les solucions creatives en comunicació i la necessitat de donar resposta a les demandes estratègiques d'un anunciant, en un moment de mercat concret i per a un públic específic determinat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

En finalitzar l'assignatura, l'alumne haurà de ser capaç de generar millors idees en situacions d'incertesa, solucionar problemes aplicant-hi tècniques creatives específiques, seleccionar les idees més eficaces i treballar en equip per a provocar sinergies.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22513
Professor/a responsable:
VIZCAINO ALCANTUD, PABLO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix