Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL EN LA COMUNICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El coneixement de la metodologia i l'habilitat en el maneig de les tècniques d'investigació són qüestions necessàries per a poder obtenir informació de la realitat social. En qualsevol dels perfils bàsics cap als quals s'orienten els estudis del grau, el coneixement i l'aplicació de les tècniques d'investigació social es fa imprescindible. Un director de comunicació, investigador i consultor en publicitat i relacions públiques necessita avaluar la informació que arriba a la seua organització (com s'ha obtingut i processat) i tenir la capacitat d'analitzar el seu contingut. A més, ha de dissenyar projectes d'investigació per obtenir informació primària. La planificació de mitjans, d'altra banda, necessita el coneixement del públic cap al qual s'orienta la comunicació: informació de les seves característiques sociodemogràfiques i de com influeixen aquestes en les seues pautes de consum comunicatiu. Partint del pressupost de l'heterogeneïtat del públic, la detecció de quines són les línies de ruptura entre diferents segments de l'audiència l'ajudaran a la determinació dels diferents perfils de consumidor.

 


Les tècniques d'investigació, sobretot qualitatives, proporcionen, a més, l'accés a la parla dels consumidors, receptors de la comunicació; aspecte bàsic tant per a l'inici del procés creatiu com per accedir a la forma com els conceptes publicitaris són rebuts i interpretats per l'audiència. Els estils de vida, l'estructura social i les seves relacions amb les fonts d'identitat, la ideologia i altres aspectes objectius i simbòlics tenen una gran importància. Aquests aspectes, que són desenvolupats en altres assignatures de la matèria ("Interacció de l'Entorn Soci-Cultural i la seua Evolució amb la Comunicació") determinen els discursos socials. La forma com s'adapten i actualitzen aquests discursos es pot captar a través de les diferents tècniques qualitatives basades en la conversa (Entrevista Oberta i Focus Group). L'estreta vinculació entre discurs, consum i comunicació justifiquen la utilització de tècniques grupals per accedir a a les fonts d'identitat (aspecte bàsic per dissenyar i gestionar la comunicació corporativa -un altre perfil professional del pla d'estudis). L'estudiant ha de conèixer els diferents tipus d'investigació per optar per la millor estratègia. Altres assignatures del pla d'estudi (Fonaments de la comunicació) donen informació a l'estudiant del coneixement acumulat en teories de la comunicació .

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES17 : Anàlisi i investigació d'audiències i avaluació de l'eficàcia de la planificació.
 • CES35 : Coneixement teoricopràctic de les tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació en comunicació i de l'estadística aplicada.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE25 : Capacitat per a utilitzar les eines de mesurament per a la interpretació i previsió de l'eficàcia del pla de mitjans.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE30 : Destreses en les diferents eines d'investigació del mercat i del consumidor.
 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
 • CE59 : Destreses per a seleccionar i aplicar el model d'anàlisi més adequada per a cada objecte d'estudi i les necessitats de la investigació.
 • CE61 : Capacitat per a aplicar, de manera rigorosa, les tècniques de recerca, producció i anàlisi de dades.
 • CE63 : Destresa en la utilització de les aplicacions informàtiques d'investigació en comunicació, publicitat i relacions públiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit. 
 • Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la recerca.
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a l'àmbit professional.
 • Decidir, de manera integral i crítica, entre diverses opcions.
 • Gestionar de manera proactiva el procés d'aprenentatge.
 • Connectar mètodes i tècniques de recerca a partir d'objectius.
 • Conèixer les diverses tècniques qualitatives i quantitatives i les utilitats en el procés de recerca.
 • Conèixer i aplicar les tècniques etnogràfiques adequades per a fer estudis de recepció.
 • Connectar mètodes i tècniques de recerca a partir d'objectius.
 • Conèixer les tècniques qualitatives i quantitatives i les diverses utilitats d'aquestes en el procés de recerca.
 • Conèixer els diversos sistemes de classificació de les dades textuals i l'elaboració de categories.
 • Conèixer i aplicar les tècniques de mostreig.
 • Saber operacionalitzar conceptes i aplicar això al mesurament i al disseny d'un qüestionari.
 • Desenvolupar el pensament crític sobre la formació del coneixement.
 • Conèixer les teories que expliquen les connexions entre ciència i societat.
 • Ser capaç d'aplicar els controls de qualitat de la recerca quantitativa i qualitativa.
 • Connectar la recerca social amb les demandes explícites i implícites de l'entorn social.
 • Comprendre les mútues afeccions entre objecte i subjecte del coneixement.
 • Conèixer la utilitat de la perspectiva qualitativa per a accedir als aspectes no racionals del consum.
 • Conèixer les formes projectades i emergents dels dissenys de recerca.
 • Fer i exposar projectes de recerca qualitativa i quantitativa.
 • Integrar les diverses perspectives de recerca social.
 • Dissenyar i aplicar la tècnica de l'enquesta.
 • Dissenyar i aplicar les tècniques qualitatives basades en la conversa i en l'observació.
 • Conèixer i utilitzar les fonts de dades secundàries.
 • Conèixer l'anàlisi estadística univariable (mesures de tendència central i dispersió) i bivariable (taules de contingència).
 • Confeccionar una matriu de dades a partir de la informació prèviament produïda.
 • Dominar les eines bàsiques de programes per a l'anàlisi estadística (SPSS o similars) i de textos (Atlas.ti o similars).
 • Aplicar la reducció de dades a partir d'informació textual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objectius de l’assignatura

Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes d'investigació del camp d'estudi.
Aplicar els mètodes i procediments adequats per a la investigació.
Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les seues diferents aplicacions bàsiques, ofereix en el seu àmbit professional.
Decidir, de manera integral i crítica, entre diferents opcions.
Gestionar de manera pro-activa el seu procés d'aprenentatge.
Connectar mètodes i tècniques d'investigació a partir d'objectius.
Conèixer les diferents tècniques qualitatives i quantitatives i els seus diferents utilitats en el procés d'investigació.
Conèixer i aplicar les tècniques etnogràfiques adequades per a la realització d'estudis de recepció.
Connectar mètodes i tècniques d'investigació a partir d'objectius.
Conèixer les diferents tècniques qualitatives i quantitatives i els seus diferents utilitats en el procés d'investigació.
Conèixer els diferents sistemes de classificació de les dades textuals i l'elaboració de categories.
Conèixer i aplicar les tècniques de mostreig.
Saber operacionalitzar conceptes i aplicar-lo al mesurament i al disseny d'un qüestionari.
Desenvolupar del pensament crític sobre la formació del coneixement.
Conèixer les teories que expliquen les connexions entre ciència i societat.
Ser capaç d'aplicar els controls de qualitat de la investigació quantitativa i qualitativa.
Connectar la investigació social amb les demandes explícites i implícites de l'entorn social.
Comprendre les mútues afeccions entre objecte i subjecte del coneixement.
Conèixer la utilitat de la perspectiva qualitativa per a l'accés als aspectes no racionals del consum.
Conèixer les formes projectades i emergents dels dissenys d'investigació.
Realitzar i exposar projectes d'investigació qualitativa i quantitativa.
Integrar les diferents perspectives d'investigació social.
Dissenyar i aplicar la tècnica de l'enquesta.
Dissenyar i aplicar les tècniques qualitatives basades en la conversa i en l'observació.
Coneixement i ús de les fonts de dades secundàries.
Conèixer l'anàlisi estadística univariable (mesures de tendència central i dispersió) i bivariable (taules de contingència).
Confeccionar una matriu de dades a partir de la informació prèviament produïda.
Dominar les eines bàsiques de programes per a l'anàlisi estadístic (SPSS o similars)

 

 

 

Dades generals

Codi: 22512
Professor/a responsable:
LOPEZ FERNANDEZ, CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix