Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El trabajo profesional en Comunicación, tanto en el ámbito de las instituciones públicas como en el de las corporaciones privadas, para resultar eficiente ha de estar basado en la empatía. Solo así es posible conectar con un target de clientes (usuarios y consumidores, respectivamente) difuso, heterogéneo y cambiante. Dado que la empatía está basada en la comprensión y satisfacción de expectativas de futuro, ser capaz de identificar, analizar y anticipar procesos de cambio social resulta clave para el desempeño profesional en este área.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE1 : Capacitat per a comprendre els processos globals de la comunicació i de la informació.
 • CE19 : Destreses per a identificar, classificar i comunicar-se eficaçment amb públics diferents.
 • CE21 : Capacitat i habilitat per a exercir com a experts en la gestió estratègica de la imatge, identitat, cultura i reputació social corporativa de l'empresa.
 • CE26 : Capacitat per a la presa de decisions estratègiques.
 • CE32 : Capacitat per a la creativitat i la innovació: capacitat per a evolucionar cap al desconegut, partint d'un coneixement sòlid del projecte i l'estratègia que cal seguir.
 • CE37 : Habilitats per a la innovació i desenvolupament de nous mitjans i suports.
 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
 • CE46 : Capacitat per a interactuar amb els diferents públics i la societat aplicant el coneixement sincrònic i diacrònic de l'entorn econòmic, social, cultural i demogràfic.
 • CE8 : Habilitat en l'anàlisi crítica dels diversos factors que conformen la relació entre les diferents empreses de comunicació, especialment de la publicitària i de les relacions públiques, i els seus anunciants i/o públics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el paper de la comunicació en un món globalitzat.
 • Comprendre el paper de la informació en un món globalitzat.
 • Comprendre la diferència i la relació dialèctica entre realitat i informació, a més de la funció que hi té la comunicació.
 • Aprendre a gestionar la comunicació des d'un punt de vista instrumental: com a mitjà i no com a finalitat.
 • Vincular la comunicació òptima amb la consecució eficaç i eficient de metes prefixades i la satisfacció d'anunciant i públic objectiu.
 • Entendre que una gestió òptima de la comunicació passa inexorablement pel coneixement i l'avaluació del context social (actors, processos, etc..) d'aquesta.
 • Comprendre la diversitat sincrònica i diacrònica dels públics objectius.
 • Avaluar la pertinència en l'ús de mètodes i tècniques per a analitzar la realitat social en funció del context i la naturalesa del públic objectiu.
 • Conèixer l'impacte que té una correcta segmentació del públic objectiu en una comunicació òptima.
 • Reconèixer i valorar el paper de la recerca prospectiva en la gestió estratègica en general i en la comunicació estratègica en particular.
 • Valorar la gestió estratègica de la comunicació com a eina proactiva.
 • Comprendre el paper de la comunicació dins de la gestió estratègica integral de l'empresa.
 • Comprendre el paper de la gestió estratègica en relació amb la gestió del canvi, la complexitat i la incertesa.
 • Valorar la gestió estratègica en general, i en comunicació en particular, com a element generador d'oportunitats.
 • Conèixer eines metodològiques per a identificar i avaluar futuribles en termes de probabilitat d'ocurrència i desitjabilitat.
 • Comprendre la importància estratègica de fomentar una cultura de la innovació en les organitzacions.
 • Conèixer i valorar la dialèctica entre creativitat i innovació en el marc de la gestió estratègica.
 • Conèixer la connexió triangular entre visió prospectiva, creativitat i innovació i valorar el procés de retroalimentació entre aquestes com a element clau en la generació de valor en l'empresa.
 • Conèixer tendències de canvi identificades en estudis de prospectiva tecnològica i social.
 • Aprendre a extraure de possibles fenòmens emergents, identificats en tendències, oportunitats estratègiques en matèria de comunicació.
 • Avaluar la viabilitat d'oportunitats estratègiques potencials, a més dels condicionants perquè aquestes es puguen traduir en innovació.
 • Comprendre el caràcter relatiu de la realitat social.
 • Identificar la comprensió de la realitat social en virtut de la base epistemològica i les eines metodològiques emprades.
 • Conèixer la relació entre estructura social i canvi social.
 • Comprendre el sistema mundial contemporani.
 • Conèixer i valorar la coexistència de diverses realitats socials.
 • Conèixer i valorar les tendències de futur que condueixen el canvi social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Aprender a ser empaticos; aprender a observar y analiza para ser capaces de anticipar cambios en los estilos de vida de los consumidores que pudieran implicar cambios en las estrategias de comunicación (referidas tanto al discurso como a medios y soportes).

 

 

;

Dades generals

Codi: 22510
Professor/a responsable:
BAS AMOROS, JOSE ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix