Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Teoría de las RR.PP. es una asignatura cuyo objetivo didáctico principal es el aprendizaje por parte del alumnado de los fundamentos teóricos y conceptuales de la disciplina de las relaciones públicas y su relación con otros elementos afines, así como la evolución histórica de la actividad desde sus inicios como práctica, hasta su aplicación interna y externa en las organizaciones actuales. Pertenece a la materia denominada “Teoría e historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas”. En esta materia, será objeto de estudio los fundamentos teóricos y conceptuales de la publicidad y las relaciones públicas y el panorama general de estas disciplinas en la actualidad. Se diferenciará el concepto de publicidad y de relaciones públicas de otras formas de comunicación persuasiva, examinando su dimensión económica y social. Se estudiarán la publicidad y las relaciones públicas como actividades planificadas y organizadas, los elementos que conforman su estructura general básica de sus sistemas publicitarios, así como la evolución histórica de la actividad publicitaria (manifestaciones, corrientes, sector profesional) y de las relaciones públicas desde sus orígenes hasta la actualidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES10 : Estudi de la gestió del coneixement i dels actius intangibles de les organitzacions i dels seus programes de comunicació.
 • CES12 : Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça.Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça.
 • CES4 : Coneixement teoricopràctic de la publicitat i les relacions públiques, els seus processos, estructures organitzatives i evolució diacrònica.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE17 : Habilitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals.
 • CE18 : Capacitat de gestionar la comunicació interna de l'empresa.
 • CE19 : Destreses per a identificar, classificar i comunicar-se eficaçment amb públics diferents.
 • CE20 : Capacitat i habilitat per a crear, aplicar i auditar el pla de comunicació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Gestionar proactivament el procés d'aprenentatge.
 • Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
 • Situar la disciplina de les relacions públiques dins de l'àmbit de les ciències de la comunicació.
 • Comprendre els principals atributs de l'activitat de les relacions públiques.
 • Conèixer els principals objectius de les relacions públiques.
 • Identificar els processos essencials de l'activitat de relacions públiques, a més de les estructures organitzatives.
 • Situar cronològicament l'origen de la disciplina, a través del coneixement dels personatges principals que van intervenir-hi i els esdeveniments essencials que el van propiciar.
 • Conèixer i identificar tots els factors que van confluir en l'origen de la disciplina.
 • Conèixer i identificar cadascun dels actius intangibles d'una organització.
 • Entendre la importància de la gestió dels actius intangibles dins dels processos de comunicació.
 • Conèixer l'estructura bàsica d'una organització empresarial i el lloc estratègic que hi ocupa el departament de relacions públiques.
 • Comprendre l'estructura organitzativa del departament de relacions públiques.
 • Conèixer les relacions  entre el departament de relacions públiques i la resta de departaments d'una empresa o institució.
 • Identificar les tasques essencials de cada àrea d'especialització dins del departament de relacions públiques.
 • Aplicar la terminologia precisa per a designar les àrees d'especialització dins d'un departament de relacions públiques.
 • Comparar les diverses funcions encomanades a cada àrea d'especialització dins d'un departament de relacions públiques.
 • Determinar l'activitat de cada àrea d'especialització en funció del cas específic del que es tracta.
 • Comprendre els principals atributs de l'activitat de les relacions públiques.
 • Identificar els processos essencials i les estructures organitzatives de les relacions públiques.
 • Aplicar la terminologia precisa per a referir-se als processos de les relacions públiques.
 • Sintetitzar la informació i adaptar-la al marc d'actuació de l'activitat de les relacions públiques.
 • Transferir els atributs bàsics de la pràctica de l'activitat de relacions públiques a l'àmbit empresarial.
 • Entendre la importància de la comunicació interna com a clau en el bon funcionament d'una organització empresarial.
 • Identificar els principals objectius d'una auditoria de comunicació interna.
 • Categoritzar els components essencials d'un pla de comunicació interna.
 • Conèixer la informació necessària per a identificar els públics a què s'adreça la comunicació d'una organització.
 • Identificar tots els públics a què s'adreça la comunicació d'una organització.
 • Categoritzar els públics a què s'adreça la comunicació d'una organització.
 • Conèixer i aplicar la terminologia precisa per a referir-se a cadascun dels públics a què s'adreça la comunicació d'una organització.
 • Entendre la necessitat de redactar un document que, estructuradament, reculla totes les variables que intervindran en l'aplicació d'un pla de comunicació dins de l'àmbit de les relacions públiques (pla de programa de relacions públiques).
 • Conèixer i distingir cadascun dels components del pla de programa de relacions públiques.
 • Conèixer i identificar la informació necessària per a establir amb eficàcia cadascun dels elements continguts en el programa.
 • Identificar cadascun dels components del programa de relacions públiques a través de la revisió i l'anàlisi de l'aplicació en casos reals.
 • Exemplificar, categoritzar i comparar cadascun dels components del programa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Ubicar la disciplina de las Relaciones Públicas dentro del ámbito de las Ciencias de la Comunicación.

Comprender los principales atributos de la actividad de las Relaciones Públicas.

Conocer los principales objetivos que persigue la práctica de las Relaciones Públicas.

Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así como sus estructuras organizativas.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22509
Professor/a responsable:
LOPEZ BERNA, SONIA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix