Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura se imparte en el segundo semestre del primer curso de la titulación. Se encuentra dentro del módulo: “Economía y empresa de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas”.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG5 : Coneixement d'una segona llengua.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES6 : Coneixement i anàlisi econòmica i social de les empreses de comunicació, especialment de publicitat i relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE10 : Capacitat per a la gestió econòmica i pressupostària en els diferents àmbits de l'activitat comunicativa.
 • CE11 : Capacitat per a identificar els objectius de les empreses en relació amb la tipologia dels seus productes, així com la seua distribució, preu i comunicació.
 • CE26 : Capacitat per a la presa de decisions estratègiques.
 • CE30 : Destreses en les diferents eines d'investigació del mercat i del consumidor.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre l'entorn comercial i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement amb influència en l'empresa.
 • Expressar-se de manera correcta, verbalment i per escrit, almenys en una llengua estrangera.
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les diverses aplicacions bàsiques, ofereix a l'àmbit professional.
 • Utilitzar raonaments analítics per a plantejar problemes econòmics i resoldre'ls.
 • Adquirir els coneixements bàsics per a comprendre i interpretar la realitat econòmica.
 • Comprendre el paper dels preus en l'economia i la determinació d'aquests en els diversos tipus de mercats.
 • Entendre els principals conceptes macroeconòmics i tenir una visió de conjunt quant al funcionament d'una economia a nivell agregat.
 • Aprendre a elaborar una proposta de pressupost.
 • Comprendre les diverses estructures de mercat existents i l'efecte que tenen en els preus.
 • Analitzar els condicionants per a prendre d'una decisió.
 • Aplicar estratègies per a prendre decisions en funció de les circumstàncies.
 • Entendre el procés que segueixen les empreses per a discriminar preus entre els potencials clients.
 • Comprendre la fixació no lineal de preus.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos y las competencias básicas para comprender los hechos económicos. Además se le muestra como se usa el razonamiento económico, a través de la elaboración de modelos sencillos, de manera que le pueda ser de utilidad para entender y tener una visión fundamentada de una gran variedad de problemas económicos.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22508
Professor/a responsable:
LINO MAÑERU, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix