Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En la asignatura Introducción al Derecho para la comunicación y la publicidad se aborda el estudio de los instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo de la comunicación y la publicidad en contextos de mercado. Incluye, por tanto, la parte general del Derecho Mercantil y del Mercado, el Derecho de la Libre Competencia, la Competencia Desleal, el Derecho de la Publicidad Comercial, los Derechos de Propiedad Intelectual y los derechos afines, el Derecho de Sociedades y los Contratos Publicitarios. La importancia de esta materia radica en la necesidad que tienen los futuros graduados en publicidad y relaciones públicas de conocer el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de regular la actividad publicitaria, su contexto de mercado y las formas organizativas a través de las cuales se puede desarrollar dicha actividad.


En cuanto al sentido y ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en el primer curso, con el fin de dotar de una base jurídica respecto de las materias cuyo conocimiento los estudiantes irán adquiriendo conformen avancen en los estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES10 : Estudi de la gestió del coneixement i dels actius intangibles de les organitzacions i dels seus programes de comunicació.
 • CES29 : Coneixement de l'ordenament jurídic de la comunicació publicitària.
 • CES5 : Estudi i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva (comercial i institucional): empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques, mitjans, suports i públics.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE42 : Capacitat per a implementar el coneixement teoricopràctic de l'ètica i deontologia de la publicitat i les relacions públiques així com del seu ordenament jurídic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics adquirits.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els diversos perfils professionals del sector, a més de les tasques que en defineixen l'exercici.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu, reconeixent les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Conèixer i comprendre el dret mercantil: institucions bàsiques.
 • Conèixer i comprendre l'estatut i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació: empresaris, institucions i agències de publicitat i de relacions públiques.
 • Conèixer i comprendre la producció i distribució del producte publicitari: contractació publicitària.
 • Conèixer i comprendre les interrelacions de la comunicació comercial amb el mercat: regulació del dret de la lliure competència, competència deslleial, publicitat comercial i del mercat audiovisual i digital. Les marques com a instrument publicitari.
 • Conèixer i comprendre les interrelacions de la comunicació comercial amb el mercat i el marc legal.
 • Conèixer i comprendre la disciplina legal en què s'emmarca la publicitat comercial.
 • Conèixer i comprendre les marques com a instrument jurídic destinat a l'activitat publicitària.
 • Conèixer i comprendre les normes jurídiques que regulen l'estatut i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació: empresaris, institucions i agències de publicitat i de relacions públiques.
 • Conèixer i comprendre les normes jurídiques que regulen la producció i distribució del producte publicitari: la contractació publicitària.
 • Conèixer i comprendre les normes jurídiques que regulen les interrelació de la comunicació comercial amb el mercat: regulació del dret de la lliure competència, competència deslleial, publicitat comercial i del mercat audiovisual i digital. Les marques com a instrument publicitari.
 • Conèixer i comprendre les normes legals que protegeixen els actius intangibles de l'empresa.
 • Conèixer i comprendre les normes legals que protegeixen la propietat industrial.
 • Conèixer i comprendre les normes legals que protegeixen els drets afins a la propietat industrial.
 • Conèixer i comprendre els drets legals del professional de la comunicació.
 • Conèixer i comprendre les responsabilitats legals del professional de la comunicació.
 • Conèixer i comprendre els límits legals a què se circumscriu l'activitat del professional de la comunicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Conocer y comprender el contexto de mercado en el que se desarrolla la actividad publicitaria y de comunicación.
- Conocer y comprender el estatuto e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación y la publicidad (empresarios, instituciones, formas jurídicas de empresas publicitarias, usuarios de la actividad)
- Conocer y comprender los instrumentos jurídicos a través de los cuales se desarrollan las actividades de comunicación y publicidad en el mercado y la producción y distribución del producto publicitario; así como los que puede utilizar en la ejecución de las mismas, incluyendo medios de pago, crédito y financiación.
- Conocer y comprender las interrelación de la comunicación y la publicidad comercial con el mercado: regulación del Derecho de la libre competencia, competencia desleal, publicidad comercial y Derecho de propiedad intelectual.
- Conocer y comprender la disciplina legal en la que se enmarca la comunicación y la publicidad comercial.
- Conocer y comprender los derechos y obligaciones legales del profesional de la comunicación y la publicidad y los instrumentos jurídicos que puede utilizar en el desarrollo de tales actividades.
- Conocer y comprender las responsabilidades legales del profesional de la comunicación y la publicidad.
- Conocer y comprender los límites legales en los que se circunscribe la actividad del profesional de la comunicación y los derechos de terceros en caso de crisis de la empresa publicitaria.

 

 

Dades generals

Codi: 22506
Professor/a responsable:
GARCIA MARTINEZ, ANDREA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix