Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Fonaments teòrics i conceptuals de la Publicitat. Panorama general de la disciplina en l'actualitat, diferenciant el concepte de Publicitat d'altres formes de comunicació persuasiva, examinant la seua dimensió econòmica i social. Estudi de la Publicitat com a activitat planificada i organitzada. Estudi dels elements que conformen el sistema publicitari i la seua estructura general bàsica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES4 : Coneixement teoricopràctic de la publicitat i les relacions públiques, els seus processos, estructures organitzatives i evolució diacrònica.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE14 : Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques, a partir dels requeriments fixats com a coneixements i competències pròpies de cada perfil.
 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).
 • CE7 : Saber identificar i descriure els principals components estructurals de cada sector implicat en la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els diversos perfils professionals del sector, a més de com les tasques que en defineixen l'exercici.
 • Expressar-se correctament de verbalment i per escrit en la seua llengua nativa.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions pròpies.
 • Gestionar proactivament el procés d'aprenentatge.
 • Conèixer els elements que identifiquen, defineixen i classifiquen a la publicitat.
 • Descriure els passos bàsics de la planificació publicitària.
 • Mostrar un coneixement ordenat quant al ser i el funcionament la publicitat en conjunt.
 • Identificar i subratllar els trets més rellevants de cadascun dels elements que conformen l'estructura central de l'activitat publicitària.
 • Aprofundir en la comprensió de l'impacte de la publicitat en la societat actual.
 • Identificar i subratllar els trets més rellevants de cadascun dels elements que conformen l'estructura central de l'activitat publicitària.
 • Conèixer la funció de l'anunciant en el sistema publicitari.
 • Identificar l'estructura bàsica d'una agència de publicitat, l'organització interna i els serveis que presta.
 • Conèixer i contextualitzar la situació i l'estructura actual dels principals mitjans de comunicació.
 • Conèixer els elements que caracteritzen individualment els diversos mitjans de comunicació com a vehicles publicitaris.
 • Identificar i descriure els formats publicitaris convencionals i no convencionals utilitzats en cada mitjà.
 • Identificar, organitzar i utilitzar les fonts d'informació publicitàries, especialment les documentals i bibliogràfiques.
 • Organitzar i estructurar l'esquema central del procés general de treball de l'activitat publicitària.
 • Aplicar els resultats de recerques primàries i secundàries sobre el consumidor, per a definir públics objectius publicitaris.    
 • Plantejar objectius publicitaris concrets a partir d'una determinada informació.
 • Escollir la tècnica de recerca adequada per a mesurar l'eficàcia d'una campanya de publicitat, a partir d'una informació concreta.
 • Identificar, organitzar i utilitzar les fonts d'informació publicitàries, especialment les documentals i bibliogràfiques.
 • Organitzar i estructurar l'esquema central del procés general de treball de l'activitat publicitària.
 • Plantejar objectius publicitaris concrets a partir d'una determinada informació.
 • Aplicar els resultats de recerques primàries i secundàries sobre el consumidor, per a definir els públics que són objectiu publicitari.    
 • Desenvolupar propostes de treball entre anunciant i empresa de publicitat a partir d'una informació concreta.
 • Seleccionar els mitjans de comunicació i aplicar les formes publicitàries adequades en cada mitjà, per al desenvolupar la campanya a partir d'una informació concreta.
 • Plantejar noves formes de comunicació publicitària a partir d'una informació concreta.
 • Saber treballar en equipo
 • Saber comunicar-se en públic.
 • Emetre judicis raonats i crítics sobre el treball publicitari.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conéixer els elements que identifiquen, definixen i classifiquen a la Publicitat.
Descriure els passos bàsics de la planificació publicitària.
Mostrar un coneixement ordenat de què és i com funciona la Publicitat en el seu conjunt.
Aprofundir en la comprensió sobre l'impacte de la Publicitat en la societat actual.
Identificar i subratllar els trets més rellevants de cada un dels elements que conformen l'estructura central de l'activitat publicitària.
Conéixer i contextualitzar la situació i l'estructura actual dels principals mitjans de comunicació.
Conéixer els elements que caracteritzen de forma individual als distints mitjans de comunicació com a vehicles publicitaris.
Identificar i descriure els formats publicitaris convencionals i no convencionals utilitzats en cada mitjà."

 

 

;

Dades generals

Codi: 22504
Professor/a responsable:
RAMOS SOLER, IRENE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix