Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Amb aquesta assignatura s'estudia el comportament de les societats humanes en l'Edat Contemporània, amb la finalitat de proporcionar una visió global i dinàmica de les mateixes, que desenvolupe en l'alumne la capacitat d'analitzar i interpretar la complexa interacció dels fenòmens econòmics, socials i polítics.
Per a aconseguir aquest objectiu, s'han de conèixer els fets més rellevants que han succeït durant l'Edat Contemporània, particularment en el segle XX, i la seua projecció cap al segle XXI, és a dir, analitzar els processos de canvi en el llarg termini i en tota la seua complexitat, per a comprendre millor el present.
L'assignatura s'engloba en el Mòdul 2. Interacció de l'ajuste soci-cultural i la seua evolució en la comunicació i, en conseqüència, es relaciona directament amb les següents assignatures d'aquest mòdul: Estructura social (FB), de segon curs; i les assignatures optatives, de quart curs, Sociologia de la cultura i de les arts contemporànies; Processos psicosocials d'influència i Publicitat, i Història Econòmica i Social d'Espanya. En el Mòdul 3. Teoria i Història de la Publicitat i les Relacions Públiques, l'assignatura es relaciona amb Història de la Publicitat (optativa en quart curs). Pel que afecta al Mòdul 8. Economia i Empresa de la Comunicació Publicitària i de les Relacions Públiques, l'assignatura és afí a Introducció a l'Economia (FB), en primer curs. L'assignatura, a més, facilita la utilització de recursos, fonts i instruments per a aplicar en el Mòdul 13. Treball de finalització de Grau (OB), en quart curs.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG7 : Destreses per a la investigació.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES31 : Coneixement de l'estat del món i de les seues manifestacions culturals, així com de la seua evolució, buscant el reflex dels seus paràmetres bàsics (polítics, econòmics i culturals) en la publicitat i les relacions públiques.
 • CES37 : Estudi dels fonaments de documentació per al professional de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE1 : Capacitat per a comprendre els processos globals de la comunicació i de la informació.
 • CE27 : Habilitat per a gestionar el temps, amb capacitat per a l'organització i temporalització de les tasques.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE36 : Capacitat i habilitat per a la creació, disseny i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos.
 • CE39 : Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).
 • CE41 : Capacitat per a exercir la pràctica professional respectant els drets humans fonamentals i dels valors, individuals i col·lectius, emmarcats en diferents corrents culturals i civilitzadores, que la comunicació persuasiva ha de respectar i potenciar.
 • CE45 : Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi.
 • CE46 : Capacitat per a interactuar amb els diferents públics i la societat aplicant el coneixement sincrònic i diacrònic de l'entorn econòmic, social, cultural i demogràfic.
 • CE59 : Destreses per a seleccionar i aplicar el model d'anàlisi més adequada per a cada objecte d'estudi i les necessitats de la investigació.
 • CE61 : Capacitat per a aplicar, de manera rigorosa, les tècniques de recerca, producció i anàlisi de dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, analitzar i sintetitzar el coneixement històric per a la plena comprensió d'aquest.
 • Conèixer la història per a estar en millor disposició d'emprendre accions i prendre decisions.
 • Preparar treballs teòrics i pràctics i comunicar-los correctament als professors i la resta de companys.
 • Iniciar recerques senzilles, a partir de la informació documental facilitada.
 • Cercar informació, redactar documents i fer quadres i gràfiques de dades històriques.
 • Elaborar treballs en equip en el marc teòric i pràctic de l'assignatura.
 • Desenvolupar el treball en equip i ser capaços d'exposar-ne conjuntament els resultats.
 • Conèixer la història per a apreciar la diversitat i la multiculturalitat del món.
 • Acceptar el treball amb col·legues de diferents orígens i cultures.
 • Conèixer la història per a destriar el comportament ètic del que no ho és.
 • Treballar, individualment i en equip, sota criteris ètics.
 • Conèixer la història des d'una perspectiva crítica.
 • Fomentar el comportament autocrític en relació amb l'esdevenir històric.
 • Ser capaç de superar l'assignatura, d'acord amb la metodologia establida.
 • Aprendre història per a comprendre que la societat està en permanent canvi i evolució.
 • Descriure els fets passats de caràcter polític, econòmic i social per a copsar-los.
 • Analitzar el passat, en els vessants polític, econòmic i social, per a fer-lo intel·ligible.
 • Comprendre la realitat actual, a la llum del passat, amb la intenció de projectar cap al futur aquesta experiència.
 • Conèixer les diverses fonts documentals que són el fonament de la recerca històrica, tant les dipositades en arxius com les disponibles en mitjans electrònics.
 • Analitzar i sintetitzar la realitat complexa que mostren els processos històrics.
 • Complir els terminis establits de lliurament dels treballs de teoria i la preparació de les pràctiques.
 • Analitzar, sintetitzar i valorar els textos i documents de tot tipus que s'empren en la ciència històrica.
 • Comprendre i elaborar, a partir de la informació proporcionada pels professors, gràfics, taules, textos i presentacions multimèdia.
 • Elaborar i presentar, a partir de la informació proporcionada pels professors, gràfics, taules, textos i altres recursos multimèdia.
 • Redactar textos en relació amb els treballs de teoria, les pràctiques i els exàmens.
 • Utilitzar el llenguatge científic apropiat.
 • Exposar amb fluïdesa i claredat els resultats dels treballs.
 • Reconèixer, a través de la història, el sorgiment i l'evolució dels drets humans i dels valors ètics i morals que han de ser respectats en qualsevol societat civilitzada.
 • Identificar la diversitat cultural a través del coneixement històric.
 • Treballar en equip respectant i potenciant aquests valors.
 • Conèixer l'evolució de les societats humanes, a través del temps, i la capacitat de propiciar el canvi social i adaptar-s'hi.
 • Interpretar la realitat a partir de l'anàlisi històrica.
 • Conèixer les eines d'interpretació de la realitat estudiada.
 • Analitzar la coexistència de societats en diferents nivells de desenvolupament econòmic, social, cultural i demogràfic.
 • Entendre que l'entorn social, econòmic, cultural i demogràfic és el resultat d'un procés històric complex i divers.
 • Conèixer les diverses tècniques que s'utilitzen en l'anàlisi històrica.
 • Seleccionar les tècniques més adequades a cada cas.
 • Conèixer les fonts històriques per a, mitjançant l'observació, convertir-les en dades empíriques.
 • Utilitzar bibliografia, bases de dades i altres recursos de les noves tecnologies.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius Cognitius:
Conèixer els canvis demogràfics, polítics, econòmics, socials i culturals ocorreguts en les economies occidentals, al llarg del segle XIX.
Conèixer les variables demogràfiques, socials, econòmiques i polítiques de la Rússia prerrevolucionaria.
Comprendre les causes i el context en què es va produir el procés revolucionari bolxevic.
Conèixer les diferents etapes que va travessar la història del socialisme soviètic, les seues polítiques, expansió i els efectes de les mateixes.
Entendre els motius que van conduir al model soviètic a la seua pròpia extinció, en el context de la guerra freda i la tensió amb les potències occidentals.
Conèixer els efectes de tot tipus (econòmics, polítics, socials, demogràfics, etc.) que va tenir la fi de la Primera Guerra Mundial, amb especial referència a la greu crisi patida per Alemanya.
Identificar les causes que van conduir a la Gran Depressió i les vies pels quals es va estendre a les altres economies mundials.
Comprendre les diferents solucions adoptades per a combatre els efectes negatius de la depressió, com un nou instrument de política econòmica, conegut com keynesianismo.
Conèixer el nou ordre mundial sorgit després de la Segona Guerra Mundial, especialment el nou marc econòmic i polític.
Identificar els facotres econòmics que van permetre l'intens creixement de postguerra.
Conèixer les causes que van provocar les crisis econòmiques dels anys 1970.
Analitzar les polítiques que van seguir els Estats occidentals per a combatre els efectes de les crisis, amb especial referència en el cas espanyol.
Conèixer els problemes de creixement en els països del Tercer Món i la trajectòria dels països que han aconseguit eixir del subdesenvolupament a partir de les últimes dècades del segle XX.

Objectius Instrumentals:
Llegir i analitzar textos i imatges de contingut social, cultural, polític i econòmic tant d'autors actuals com a coetanis als fets.
Analitzar l'evolució de les principals macromagnitudes econòmiques.
Comprendre i realitzar taules estadístiques i gràfics que reflecteixen l'evolució de variables econòmiques i socials.
Utilitzar les noves tecnologies de la informació i comunicació.

Objectius Actitudinals:
Considerar el canvi profund que suposa l'estat liberal i el seu impuls a la nova economia industrial, apreciant com aquesta significa un canvi radical en la història de la humanitat.
Considerar l'aparició d'una nova organització social, els seus moviments representatius i les seues formes culturals.
Considerar els valors com la democràcia, la igualtat dels individus davant la llei i els drets del ciutadà des de la comparació amb els règims totalitaris com el feixisme, el nazisme i l'estalinisme.
Prendre consciència de les privacions i sofriments que va portar amb si la Gran Depressió dels anys trenta i comparar-ho amb altres crisis contemporànies.
Valorar la millora substancial en les condicions de vida per a la població occidental, que va suposar la consolidació de l'Estat del benestar. I el cas contrari, la seua reculada o desaparició.
Reflexionar sobre els canvis profunds en la vida individual i col·lectiva que han suposat l'accés a les noves tecnologies.
Apreciar les grans diferències de qualitat i condicions de vida que es registren en les diferents regions del món i la seua conseqüència inevitable: els fluxos migratoris.

 

 

 

Dades generals

Codi: 22503
Professor/a responsable:
MIRANDA ENCARNACION, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix