Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

COMUNICACIÓN Y MEDIOS AUDIOVISUALES es una asignatura de formación básica que pertenece al módulo "Fundamentos y procesos de la comunicación". En ella se abordará el estudio y capacitación en el análisis y la expresión de formas, contenidos y medios de comunicación audiovisuales. El conocimiento básico de estos conceptos proporcionará al estudiante una compresión sobre el proceso de la comunicación audiovisual, dirigida tanto a la capacitación en la implementación de estrategias de comunicación y creatividad, coherentes y eficaces, como al desarrollo de la expresión audiovisual y a la capacidad analítica e interpretativa de las obras audiovisuales. Estos aspectos contribuirán en el perfil profesional del alumno al aportar conocimientos fundamentales y procedimientos de trabajo que configuran el actual panorama de la labor del profesional de la comunicación. Para ello, se ha diseñado un plan de aprendizaje que aborda competencias que se refieren al estudio de la comunicación audiovisual y al conocimiento de las herramientas de comunicación en medios convencionales y no convencionales, así como a la habilidad para dar forma creativa al mensaje y a la destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, expresivos y narrativos audiovisuales.

Al ser una materia básica en el campo de los fundamentos y procesos de la comunicación, en este caso audiovisual, prepara las asignaturas que continuarán y perfilarán conceptos relacionados con la temática de la imagen audiovisual, en su vertiente publicitaria, y que se impartirán en el módulo "Conocimientos y técnicas aplicados a la comunicación publicitaria".

 

 

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat de posar en pràctica coneixements.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG10 : Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinari.
 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES1 : Coneixement i anàlisi dels processos de comunicació i informació del desenvolupament de models específics i la seua evolució diacrònica.
 • CES2 : Coneixement dels mitjans de comunicació de masses, les seues característiques, tipologies i problemàtiques.
 • CES26 : Estudi de la comunicació i informació escrita, audiovisual i digital com a marc de referència.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE1 : Capacitat per a comprendre els processos globals de la comunicació i de la informació.
 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE35 : Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge.
 • CE39 : Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals.
 • CE5 : Capacitat per a usar les eines de comunicació en mitjans convencionals i no convencionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 •  Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 •  Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 •  Emprendre accions i prendre decisions a partir dels coneixements teòrics  adquirits.
 •  Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes de recerca del camp d'estudi.
 •  Expressar-se de manera correcta, verbalment i per escrit, en la seua llengua nativa.
 •  Decidir, de manera integral i crítica, entre opcions diferents.
 • Adquirir i implementar estratègies de col·laboració i habilitats que afavorisquen el treball cooperatiu i reconèixer les aportacions d'altres àmbits del saber com a factor enriquidor de l'exercici professional.
 •  Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 •  Valorar la pluralitat i l'enriquiment que comporta el contacte amb altres cultures.
 •  Emetre judicis i posicionar-se críticament davant les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions d'un mateix.
 •  Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Gestionar proactivament el procés d'aprenentatge.
 • Planificar i desenvolupar accions innovadores tant l'àmbit de coneixement propi com en la vida quotidiana.
 • Comprendre i valorar el procés de la comunicació audiovisual en l'entorn mediàtic.
 • Comprendre i sintetitzar el concepte d'audiovisual en els mitjans de comunicació de masses.
 • Conèixer i analitzar els diversos formats audiovisuals en els mitjans de comunicació de masses.
 • Reconèixer, comprendre i valorar els conceptes i elements configuradors de l'expressió i de la narració audiovisuals.
 • Conèixer i analitzar les formes i els continguts dels productes audiovisuals.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge audiovisual al llarg de la història i els canvis i les innovacions introduïts en els diversos mitjans.
 • Conèixer i identificar els recursos, mètodes i procediments dels processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals, tant lineals com no lineals, incloent-hi el disseny, l'establiment i el desenvolupament d'estratègies.
 • Distingir entre la realitat i la representació que els mitjans n'ofereixen, a més d'analitzar els fenòmens i els processos de comunicació audiovisual que això implica.
 • Reconèixer i valorar críticament i reflexiva el paisatge audiovisual que ofereix l'univers comunicatiu que ens envolta.
 • Presentar un projecte de guió audiovisual, en què s'apliquen les diverses tècniques de construcció i els processos de creació audiovisuals, tant per al cinema com la televisió, el vídeo o multimèdia.
 • Transmetre les idees pròpies amb el vocabulari específic de l'àmbit de la comunicació audiovisual i l'entorn de la creació d'audiovisual com a destinatari.
 • Assumir riscos expressius i temàtics aplicant solucions i punts de vista personals en el desenvolupament dels projectes.
 • Elaborar continguts per a escaletes, sinopsis, arguments, tractaments, diàlegs i guions de produccions audiovisuals en diversos formats (ficció, documental, informació, entreteniment etc.) i suports (cinema, TV, multimèdia), a més d'analitzar guions i projectes audiovisuals.
 • Analitzar relats audiovisuals i les categories estètiques i narratives d'aquests, atenent als paràmetres bàsics de l'anàlisi d'obres audiovisuals i considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

En la asignatura Comunicación y medios audiovisuales los objetivos/resultados de aprendizaje quedan definidos como sigue:

 A. OBJETIVOS COGNITIVOS

 Con relación a las competencias específicas (S1, S2 y S26):

1. Identificar el proceso de la comunicación audiovisual en el entorno mediático (CE S1).

2. Analizar los medios de comunicación audiovisuales a través de sus formas de expresión y narración e identificar los diferentes formatos audiovisuales básicos sobre los que desarrollar tanto contenidos específicos como proyectos audiovisuales (CE S2).

3. Distinguir entre la realidad y la representación que los medios ofrecen de ella reconociendo los fenómenos y procesos de comunicación audiovisual que ello implica (CE S2).

4. Analizar las formas y contenidos de los productos audiovisuales, así como la evolución del lenguaje audiovisual a lo largo de la historia y sobre los cambios e innovaciones introducidos en los distintos medios a través de los parámetros clasificatorios en el campo de la representación del espacio, del tiempo, del sonido y del montaje además de las propiedades básicas de la narración audiovisual (CE S26).

5. Identificar y explicar los recursos expresivos, métodos y procedimientos en los procesos de creación y análisis de los productos audiovisuales tanto lineales como no lineales en cine, televisión y multimedia (CE S26).

B. OBJETIVOS INSTRUMENTALES

Con relación a las competencias específicas (E5, E15, E39 y E35):

1. Idear, diseñar, desarrollar y presentar un proyecto de guión audiovisual aplicando metodologías de construcción y procesos de creación audiovisuales en sus diversas fases y formatos, tanto en cine como en televisión y multimedia (CE E5).

2. Elaborar contenidos para escaletas, sinopsis, story lines, diálogos y guiones literarios audiovisuales en diferentes formatos (de ficción, entretenimiento y transmedia) y plataformas (cine, televisión y multimedia), (CE E39).

3. Transmitir ideas propias utilizando el vocabulario específico al ámbito de la comunicación audiovisual y dirigido al entorno de la creación de audiovisuales (CE E15).

4. Potenciar la expresividad y adaptarla a la escritura audiovisual (CE E35).

C. OBJETIVOS ACTITUDINALES

Con relación a las competencias específicas (E35 y E1):

1. Apreciar y fomentar el trabajo en grupo como soporte creativo en el desarrollo de proyectos audiovisuales y como soporte educativo y de comunicación en el aprendizaje cooperativo de las formas de expresión y narración audiovisuales (CE E35 y E1).

2. Asumir riesgos expresivos y temáticos aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de proyectos (CE E35).

3. Valorar de forma crítica y reflexiva el paisaje audiovisual que ofrece el universo comunicativo que nos rodea (CE E1).

 

LOS OBJETIVOS COMPLETOS SE MUESTRAN EN LA SECCIÓN CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DONDE SE INCLUYEN LOS OBJETIVOS COGNITIVOS,INSTRUMENTALES Y ACTITUDINALES CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y TAMBIÉN LOS OBJETIVOS CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

 

 

Dades generals

Codi: 22502
Professor/a responsable:
LOPEZ BELDA, LUIS ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix