Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Comunicació i Mitjans Escrits, de formació bàsica, pertany al Mòdul Fonaments i Processos de la Comunicació, i és una de les quatre en què es concreta la matèria fonamental de Comunicació (conformada a més per altres tres assignatures de 6 crèdits cadascuna: "Fonaments de la comunicació I", "Fonaments de la comunicació II" i "Comunicació i mitjans audiovisuals").

L'assignatura té com a descriptor: "Estudi i capacitació en la tecnologia, l'anàlisi i l'expressió en formes i mitjans impresos i electrònics" i estudia els processos de selecció, producció i valoració de fets i idees, els processos de composició i comunicació social, les formes d'expressió, els estils i les estructures internes i externes que adopten els missatges d'actualitat i la resta de les unitats redaccionals periodístiques, dels gèneres informatius, interpretatius i d'opinió, canalitzats a través de la premsa i Internet i d'altres mitjans de la comunicació de masses.

Té com a objectiu didàctic general un ensenyament actualitzat, que tinga caràcter pràctic, que li procure a l'alumne una capacitació perquè sàpiga analitzar, valorar i argumentar els esdeveniments que es produeixen en la societat amb uns plantejaments que tinguen en compte la responsabilitat social del comunicador. Volem, així mateix, que l'alumne estructure un pensament de caràcter crític i científic, que es qüestione el que es dóna per fet, que introduisca i siga capaç de desenvolupar, dins de les normes de la Redacció periodística, el seu propi criteri i el seu propi estil a l'hora de rastrejar un esdeveniment, valorar, analitzar, redactar una informació i jerarquitzar eficientment els elements d'un text periodístic informatiu.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG4 : Coneixement bàsic de la professió.
 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG8 : Destreses informàtiques bàsiques.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES2 : Coneixement dels mitjans de comunicació de masses, les seues característiques, tipologies i problemàtiques.
 • CES26 : Estudi de la comunicació i informació escrita, audiovisual i digital com a marc de referència.
 • CES34 : Coneixements teoricopràctics de la producció i realització en mitjans impresos, audiovisuals i hipermèdia.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE1 : Capacitat per a comprendre els processos globals de la comunicació i de la informació.
 • CE14 : Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques, a partir dels requeriments fixats com a coneixements i competències pròpies de cada perfil.
 • CE15 : Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.
 • CE39 : Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals.
 • CE40 : Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (oralment i per escrit).
 • CE5 : Capacitat per a usar les eines de comunicació en mitjans convencionals i no convencionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i usar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació.
 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes d'investigació del camp d'estudi.
 • Conèixer i identificar els diferents perfils professionals del sector, així com les tasques que en defineixen l'exercici.
 • Expressar-se correctament de forma oral i escrita en les llengües oficials.
 • Conèixer i utilitzar les possibilitats que la informàtica, en les seues diferents aplicacions bàsiques, ofereix en el seu àmbit professional.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Gestionar de manera proactiva el seu procés d'aprenentatge.
 • Conèixer els processos de selecció, producció i valoració de fets i idees, els processos de composició i comunicació social.
 • Conèixer les formes d'expressió, els estils i les estructures internes i externes que adopten els missatges d'actualitat i la resta de les unitats redaccionals periodístiques, dels gèneres informatius, interpretatius i d'opinió, canalitzats a través de la premsa, la ràdio, la televisió i Internet i d'altres missatges de la comunicació de masses.
 • Reconèixer i valorar els diferents tipus de textos periodístics, així com situar i connectar les notícies amb el seu entorn sociopolític.
 • Desenvolupar les destreses necessàries per a efectuar una anàlisi del text periodístic.
 • Conèixer els mecanismes de producció dels missatges periodístics en mitjans escrits i digitals.
 • Conèixer els mecanismes de realització i distribució dels missatges periodístics en mitjans escrits i digitals.
 • Saber produir missatges periodístics adaptats a les característiques dels mitjans impresos i hipermèdia.
 • Reconèixer els elements bàsics de la comunicació i la seua importància en el procés comunicatiu.
 • Comprendre els processos i efectes de la comunicació escrita.
 • Analitzar els principals conceptes i generalitzacions sobre els gèneres periodístics, el seu origen i les diferents classificacions.
 • Conèixer les diverses eines bàsiques de comunicació.
 • Saber utilitzar les eines bàsiques per a elaborar missatges periodístics en mitjans convencionals i no convencionals.
 • Adquirir un conjunt de destreses intel·lectuals (comprensió de conceptes, utilització i processament crític dels mitjans de comunicació i discussió de peces periodístiques sobre temes científics) i afectives (actituds de cooperació en el treball, comunicació del coneixement, etc.), que són el fonament de la construcció de criteris propis i d'un pensament autònom.
 • Entendre les relacions informatives dels mitjans amb els ciutadans com a productes històrics susceptibles de millora i canvi, en el procés dels quals intervenen, d'una manera o d'una altra, les empreses de la comunicació, els governs, altres grups actius socialment, etc.
 • Conèixer els objectius generals i la finalitat d'aquesta matèria i familiarització amb la terminologia bàsica.
 • Iniciar el discent en la cerca i maneig de les informacions i en la utilització de la bibliografia necessària per a formar-se.
 • Capacitat per al pensament analític i sintètic per a avaluar objectivament els mitjans de comunicació social.
 • Capacitat per al diàleg i el debat.
 • Saber redactar missatges periodístics en les diverses modalitats, adaptats al format escrit tradicional i electrònic.
 • Conèixer i saber aplicar les tècniques de comunicació escrita: el tractament de les fonts, els diferents gèneres i la gestió de continguts en tots els seus aspectes.
 • Produir material escrit en diferent format i longitud i per a diferents propòsits.
 • Dominar les tècniques fonamentals de cerca, selecció i transmissió d'informació.
 • Tenir habilitats i tècniques per a exposar i transmetre els textos periodístics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Comunicació i mitjans escrits contribueix la conformació de les competències de l'alumne en:

-El coneixement del funcionament dels mitjans de comunicació;

-La capacitat d'expressió escrita de l'alumne en referència a les característiques pròpies d'aquests mitjans.

-Introduir-se en l'estudi de la formalització del discurs periodístic i de integrar com un element essencial del procés comunicatiu.

-Conèixer els fonaments de la construcció del missatge periodístic, sobretot, en el seu format informatiu essencial, el relat de fets d'actualitat

-Reconèixer els trets del llenguatge periodístic i reflexionar sobre la seua influència en la comprensió de la realitat

L'alumne ha de:

-Conèixer i utilitzar adequadament els recursos que possibiliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació

-Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit

-Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement

 

 

 

Dades generals

Codi: 22501
Professor/a responsable:
IGLESIAS GARCIA, MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix