Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El Grau de Publicitat i Relacions Públiques ha de proporcionar un coneixement exhaustiu de tots els elements que conformen i s'interrelacionen en el sistema de la comunicació, especialment publicitària i de relacions públiques, per a la seva aplicació a la realitat de les organitzacions i per al desenvolupament d'una actitud estratègica. Els titulats hauran de ser capaços de comunicar-se i expressar-se amb coherència i correcció en el seu exercici professional; han de ser capaços de construir, planificar i avaluar accions i discursos propis de la comunicació publicitària i de les relacions públiques per a l'elaboració de campanyes de comunicació i han de conèixer les teories, categories i conceptes que més han incidit en les diferents branques de recerca, desenvolupament i innovació de la comunicació empresarial i institucional així com la seva necessitat d'autorregulació per les seves conseqüències ètiques i soci-culturals. És precisament amb aquest últim objectiu amb el qual es connecta l'assignatura Fonaments de la Comunicació I, assignatura de formació bàsica pertanyent al Mòdul Fonaments i Processos de la Comunicació, i una de les quatre en les quals es concreta la matèria fonamental de Comunicació (conformada a més per altres tres assignatures de 6 crèdits cadascuna: “Fonaments de la comunicació II”, “Comunicació i mitjans escrits” i “Comunicació i mitjans audiovisuals”).
L'objectiu genèric de Fonaments de la Comunicació I, el descriptor de la qual resa “Estudi de les escoles i models marco de les teories de la comunicació i de la comunicació col·lectiva. Evolució històrica”, és el d'orientar a l'estudiant llec i donar-li a conèixer l'essència dels termes, relacions, operacions, referents, fenòmens i estructures així com discussions i enfocaments essencials en el camp de la comunicació massiva, i posar al seu abast mecanismes i instruments perquè pugui anar ampliant al llarg dels tres cursos restants la seva formació. La nostra fi és el de donar al discente capacitat cognoscente i interpretativa sobre els elements de la comunicació i les seves evolució, processos i formes.
En aquest context, Fonaments de la Comunicació I està estretament lligada a l'assignatura homònima Fonaments de la Comunicació II, que desenvolupa els continguts de la matèria en el segon quadrimestre del curs. Així mateix, es veu relacionada amb les altres assignatures integrades en el pla d'estudis en la matèria fonamental Comunicació i amb altres matèries fonamentals com a Història, Dret, Economia, Psicologia i Sociologia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua catalana o llengua castellana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Coneixement bàsic del camp d'estudi.
 • CG6 : Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG9 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG11 : Destreses en relacions interpersonals.
 • CG12 : Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • CG13 : Compromís ètic.
 • CG14 : Habilitats crítiques i autocrítiques.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG15 : Capacitat d'aprendre.
 • CG16 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG17 : Capacitat de crear noves idees (creativitat).

 

Competències específiques:>>competències de coneixement (saber)

 • CES1 : Coneixement i anàlisi dels processos de comunicació i informació del desenvolupament de models específics i la seua evolució diacrònica.
 • CES2 : Coneixement dels mitjans de comunicació de masses, les seues característiques, tipologies i problemàtiques.

 

Competències específiques:>>competències professionals (saber fer)

 • CE1 : Capacitat per a comprendre els processos globals de la comunicació i de la informació.
 • CE29 : Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el lleguatge oral i escrit.
 • Comprendre, raonar i sintetitzar continguts de diversos àmbits de coneixement.
 • Conèixer i identificar els principals conceptes teòrics, àmbits i mètodes d'investigació del camp d'estudi.
 • Expressar-se correctament oralment i per escrit en la llengua nadiua.
 • Decidir entre diferents opcions de manera integral i crítica.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats socials i comunicatives que afavorisquen la interacció.
 • Valorar la pluralitat i l'enriquiment que implica el contacte amb altres cultures.
 • Reconèixer i defensar els drets fonamentals de qualsevol individu.
 • Emetre judicis i posicionar-se críticament davant de les diverses situacions vitals i professionals, sense ometre la consideració crítica sobre les accions i opinions d'un mateix.
 • Gestionar de manera proactiva el procés d'aprenentatge.
 • Ajustar el comportament als canvis que plantegen noves situacions.
 • Planificar i desenvolupar accions innovadores tant en el seu àmbit de coneixement com en la vida quotidiana.
 • Conceptualitzar la definició de comunicació i comunicació col·lectiva.
 • Conèixer els diferents models bàsics de la comunicació col·lectiva i els autors que els formulen.
 • Conèixer les característiques essencials que componen el procés de la comunicació i de la comunicació col·lectiva, a més de l'evolució històrica i desenvolupament dels mitjans de comunicació social.
 • Comprendre i analitzar els processos i estructures desenvolupats en la comunicació social, a més de les característiques i evolució històrica dels mitjans de comunicació massiva.
 • Reconèixer i comprendre els processos i els elements bàsics que intervenen en el procés de comunicació: comunicadors, audiències, mitjans, etc.
 • Capacitat de pensament analític i sintètic per a avaluar objectivament els mitjans de comunicació social.
 • Capacitat per al diàleg i el debat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Els principals objectius de l'assignatura Fonaments de la Comunicació I són els següents:
• Objectius cognitius i conceptuals:
• reconèixer i definir la terminologia i els conceptes-clau sobre comunicació i comunicació social.
• identificar elements, estructures i processos de la comunicació.
• reconèixer i identificar els diferents enfocaments teòrics en l'estudi de la comunicació.
• interpretar les teories de la comunicació, identificant fortaleses i febleses.
• conèixer alguns dels autors i recerques emblemàtics en l'estudi de la comunicació social.
• inferir les conseqüències i efectes de l'acció mediàtica a nivell social i individual.
• Objectius d'anàlisis i síntesis:
• analitzar les relacions entre els elements del procés comunicatiu.
• analitzar els processos de producció i recepció dels continguts mediàtics.
• sintetitzar les diferents propostes teòriques sobre el fenomen de la comunicació.
• formular hipòtesi sobre futures tendències en l'acció dels mitjans.
• prendre consciència de la posició social i funcions com a futur professional de la comunicació.

 

• Objectius actitudinals:
• despertar el propi interès pels processos de la comunicació social i la recerca en aquest àmbit.
• interioritzar el pensament crític, el valor de la tolerància i de la responsabilitat.
• assumir certa prudència i sensibilitat social en relació a les repercussions que les seves accions presents i futures puguin tenir sobre la societat.


• Objectius d'habilitats o aplicació:
• saber aplicar els coneixements teòrics i metodològics de les estructures i processos de la comunicació.
• desenvolupar la pròpia capacitat d'observació i interpretació.
• aprendre a treballar en equip.
• perfeccionar l'expressió i comunicació, tant oral com a escrita.
• adoptar una postura crítica enfront de les rutines productives, els continguts i els efectes dels mitjans.
• relacionar els continguts apresos amb altres assignatures i matèries del pla d'estudi.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22500
Professor/a responsable:
NAVARRO BELTRA, MARIAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix