Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura optativa está programada para el segundo semestre del último curso del Grado en Economía. En cursos anteriores los alumnos han cursado las asignaturas Estadística I y Estadística II (que cubren estadística descriptiva, probabilidad e inferencia), Econometría I y Econometría II (que cubren el estudio del modelo de regresión lineal tanto con datos de sección cruzada como con datos temporales).

En ‘Técnicas de Predicción en Economía’  se estudian los modelos univariantes de series temporales. El tema 1 analiza la naturaleza de los datos económicos temporales, a modo de introducción. En los temas 2 y 3 se estudian los procesos estocásticos, así como los conceptos de estacionariedad y ergodicidad. El tema 4 se dedica a la predicción en economía.  En el tema 5 se introducen los procesos no estacionarios y los contrastes de raíces unitarias. El tema 6 se dedica al estudio de los modelos de volatilidad condicional más sencillos. Por último, en el tema 7 se realiza una introducción a los modelos econométricos dinámicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Comprendre les característiques fonamentals de les dades temporals en economia.

- Conèixer i avaluar les tècniques economètriques bàsiques per a l'anàlisi de dades de naturalesa temporal.

- Entendre com s'apliquen les tècniques de predicció econòmica univariables i interpretar els resultats obtinguts.

- Conèixer les principals tècniques de predicció econòmica multivariant.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Comprender las características fundamentales de los datos temporales en economía.

- Conocer y evaluar las técnicas econométricas básicas para el análisis de datos de naturaleza temporal.

- Entender cómo se aplican las técnicas de predicción económica univariantes, e interpretar los resultados obtenidos.

- Conocer las principales técnicas de predicción económica multivariante.

 

 

Dades generals

Codi: 35045
Professor/a responsable:
DENIA CUESTA, ALFONSA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix