Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El estudiante que se adentra en la Economía Pública, requiere tener conocimientos en el ámbito organizativo y presupuestario público. Es por ello que en sus estudios se incorpora la asignatura de "Economía de las Comunidades Autónomas y Haciendas Locales", como un elemento necesario de especialización para poder conocer los múltiples aspectos sobre la organización y la gestión presupuestaria en el campo de los Entes Autonómicos y Locales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer i entendre l'administració perifèrica, autonòmica i local, les seues característiques i els que la conformen.

- Conèixer, entendre i analitzar el pressupost i les seues peculiaritats en l'àmbit autonòmic i local, com també la influència del cicle pressupostari nacional sobre les comunitats autònomes i hisendes locals.

- Conèixer, entendre i analitzar les despeses i l'estructura d'aquestes en l'àmbit de les comunitats autònomes i hisendes locals respecte de les estatals.

- Conèixer, entendre i analitzar els ingressos i l'estructura d'aquests en l'àmbit de les comunitats autònomes i hisendes locals respecte dels estatals.

- Conèixer i comprendre els mecanismes de control i de la gestió pressupostària específics de l'administració perifèrica.

- Conèixer i entendre els mecanismes de control i intervenció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Los objetivos de aprendizaje que se pretenden tienen que ver con la identificación de aquellos elementos esenciales que permiten definir el funcionamiento de la actividad económica de una Entidad Autonómica y Local, tanto en términos organizativos como presupuestarios.

 

 

Dades generals

Codi: 35043
Professor/a responsable:
ALIAGA ALIAGA, FERMIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix