Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El objetivo de esta asignatura es que a la finalización del presente curso académico, el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para poder valorar y analizar el papel de las administraciones públicas y sus actuaciones. También deberán analizar cómo influyen en la actividad y en el entorno de la economía y de la sociedad..

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer i entendre les polítiques públiques i l'estat del benestar.

- Conèixer, entendre i analitzar l'elaboració de les polítiques públiques.

- Conèixer i comprendre el procés de formalització de les polítiques públiques.

- Conèixer i analitzar el paper dels agents privats i públics a l'hora de planificar, executar i avaluar les polítiques públiques.

- Conèixer, entendre i analitzar els objectius i la finalitat de l'avaluació.

- Conèixer, entendre i analitzar els mecanismes d'avaluació en el seu vessant de retroalimentació del sistema.

- Conèixer i entendre els mecanismes de valoració i millora de processos, recursos, mètodes i resultats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer y entender los conceptos relacionados con el análisis de Políticas Públicas así como conocer los elementos y procesos que intervienen en la elaboración de dicho análisis.

 

 

;

Dades generals

Codi: 35042
Professor/a responsable:
MARTINEZ DIAZ, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix