Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El estudio del impacto de las actividades económicas sobre el medio ambiente con especial mención al cambio climático, a la gestión de recursos naturales, los residuos, demografía, la pobreza, el nivel de vida etc. y el estudio de las teorías medio ambientales y ecológicas y las politicas medioambientales desde los organismos nacionales e internacionales. Asi como también las políticas Medo ambientales y el impacto de los distintos sectores económicos en el Medio Ambiente

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura té com a objectiu formatiu fonamental que els estudiants desenvolupen capacitats i habilitats per a fer front a la problemàtica del medi ambient des d'un enfocament socioeconòmic, partint dels conceptes bàsics de l'economia ambiental i ecològica.

Els objectius formatius específics són els següents:

- Conèixer l'impacte ambiental de les activitats econòmiques.

- Capacitat per a interpretar de manera crítica les diferents teories entorn dels vincles entre economia i medi ambient: enfocament convencional, enfocament crític i altres enfocaments.

- Adquisició d'habilitats per a relacionar l'economia amb altres ciències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Identificar las interrelaciones existentes entre economía, sociedad y medio ambiente, y reconocer la complejidad de los problemas medioambientales.
 • Profundizar con casos prácticos los diversas actividades económicas que más impactan en el medio ambiente
 • Tener capacidad de analizar e intentar buscar soluciones a los diversos problemas medioambientales y de gestión de los recursos del planeta a través de políticas medioambientales.

 

 

;

Dades generals

Codi: 35041
Professor/a responsable:
CENTENO MIRANDA, ZULEMA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix