Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

"Economia de la globalització és una assignatura orientada a dotar els estudiants dels instruments bàsics i coneixements necessaris per a la comprensió i interpretació de l'actual fenomen de globalització, atenent als diferents canvis tecnològics, socials i econòmics que acompanyen a este procés.

Esta assignatura es relaciona amb "Economía Mudial", i pretén enfocar en aspectes fonamentals per a comprendre les claus del desenrotllament econòmic futur, assentades en els processos d'innovació i informació, des de l'internet 3.0 fins a la nanotecnologia, passant per les ciutats intel·ligents."

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Els objectius formatius específics de l'assignatura són els següents:

- Adquirir habilitat per a buscar informació rellevant sobre realitat econòmica internacional i adquirir-ne capacitat d'anàlisi.

- Aprendre a treballar de manera cooperativa, valorant el funcionament del grup, diagnosticant i resolent-ne els possibles conflictes.

- Preocupar-se no solament de l'aprenentatge individual sinó també del dels seus companys de grup, perquè el treball del grup siga un èxit.

- Assumir la responsabilitat individual en el procés d'aprenentatge.

- Ser capaç d'aprendre autònomament continguts relacionats amb la globalització de l'economia.

- Saber analitzar i interpretar les dades de l'activitat econòmica internacional.

- Actuar amb racionalitat i objectivitat en l'anàlisi de l'economia internacional.

- Adquirir capacitat de síntesi en els temes relacionats amb la globalització econòmica.

- Adquirir habilitat en la cerca d'informació econòmica internacional rellevant a través d'Internet.

- Adquirir habilitat en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

- Adquirir capacitat d'expressar-se de manera ordenada, coherent i intel·ligible i ser capaç de defensar en públic argumentacions i participar activament en debats.

- Conèixer els conceptes relatius a l'economia internacional i la globalització.

- Ser capaç d'analitzar i interpretar els patrons de globalització en l'activitat econòmica mundial.

- Ser capaç d'analitzar l'activitat internacional de les empreses.

- Conèixer els efectes de la globalització econòmica sobre els mercats de béns, serveis, capital i treball.

- Adquirir coneixements sobre la societat de la informació, Internet i la innovació tecnològica i la seua rellevància sobre el sistema econòmic.

- Conèixer les principals fonts d'informació econòmica a escala internacional.

- Adquirir habilitat en la cerca d'informació a partir de les fonts d'informació econòmica rellevants.

- Saber reconèixer i identificar la informació econòmica rellevant a escala internacional.

- Aplicació del coneixement teòric per a l'anàlisi de la realitat econòmica internacional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Los objetivos formativos específicos de la asignatura son los siguientes:

- Adquirir habilidad para buscar información relevante acerca de realidad económica internacional y adquirir capacidad de análisis de la misma.
- Aprender a trabajar de manera cooperativa, valorando el funcionamiento del grupo, diagnosticando y resolviendo sus posibles conflictos.
- Preocuparse no sólo del aprendizaje individual sino también del de sus compañeros de grupo, para que el trabajo del grupo sea un éxito.
- Asumir la responsabilidad individual en el proceso de aprendizaje.
- Ser capaz de aprender autónomamente contenidos relacionados con la globalización de la economía.
- Saber analizar e interpretar los datos de la actividad económica internacional.
- Actuar con racionalidad y objetividad en el análisis de la economía internacional.
- Adquirir capacidad de síntesis en los temas relacionados con la globalización económica.
- Adquirir habilidad en la búsqueda de información económica internacional relevante a través de Internet.
- Adquirir habilidad en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Adquirir capacidad de expresarse de forma ordenada, coherente e inteligible y ser capaz de defender en público argumentaciones y participar activamente en debates.
- Conocer los conceptos relativos a la Economía Internacional y la Globalización.
- Ser capaz de analizar e interpretar los patrones de globalización en la actividad económica mundial.
- Ser capaz de analizar la actividad internacional de las empresas.
- Conocer los efectos de la globalización económica sobre los mercados de bienes, servicios, capital y trabajo.
- Adquirir conocimientos sobre la sociedad de la información, Internet y la innovación tecnológica y su relevancia sobre el sistema económico.
- Conocer las principales fuentes de información económica a nivel internacional.
- Adquirir habilidad en la búsqueda de información a partir de las fuentes de información económica relevantes.
- Saber reconocer e identificar la información económica relevante a nivel internacional.
- Aplicación del conocimiento teórico para el análisis de la realidad económica internacional.

 

 

 

Dades generals

Codi: 35039
Professor/a responsable:
MORENO IZQUIERDO, LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix