Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura tiene como objetivo presentar los principales conceptos de la Economía Laboral moderna. Durante el curso se ofrecen un conjunto de herramientas que permiten al alumno interpretar la información estadística laboral, familiarizarse con la regulación de las relaciones de empleo y entender cómo éstas influyen y se ven afectadas por otros ámbitos de la actividad económica. El curso combina las teorías microeconómicas y macroeconómicas (desarrolladas para entender el funcionamiento del mercado de trabajo) con el análisis empírico y la evaluación de políticas públicas relevantes para el mercado de trabajo.

Por tanto, los alumnos aprenderán a aplicar los razonamientos y los modelos económicos estudiados en cursos anteriores de microeconomía y macroeconomía para entender cómo los distintos agentes económicos interactúan en el mercado de trabajo y como esas interacciones se trasladan a indicadores económicos agregados. Asimismo, se aplicarán herramientas básicas de análisis de datos vistas en cursos anteriores para analizar empíricamente distintos aspectos de mercados de trabajos reales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE6 : Redactar projectes de gestió econòmica a escala internacional, nacional o regional.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Ser capaç d'analitzar l'oferta de treball d'un individu com el resultat d'un procés d'assignació òptima del temps entre esforç laboral i oci.

- Entendre l'adquisició d'educació com un procés d'inversió en capital humà i la seua influència en l'oferta de treball present i futura.

- Ser capaç d'analitzar la demanda de treball per part de l'empresa com el resultat d'un problema d'optimització de recursos.

- Comprendre la determinació dels salaris i l'eficiència del treball quan la mobilitat és perfecta i els mercats són competitius.

- Comprendre el paper de l'estat i dels sindicats en el mercat de treball: entendre com la política fiscal, la regulació laboral o la negociació col·lectiva poden influir en el nivell d'ocupació.

- Entendre el funcionament del mercat de treball tant des d'una perspectiva microeconòmica com macroeconòmica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Ser capaz de entender los factores que determinan los resultados observados en los mercados de trabajo en el mundo globalizado actual.
- Comprender cómo trabajadores, empresas, sindicatos y gobierno interactúan en el mercado de trabajo y cómo estas interacciones se trasladan a los indicadores económicos observados.
- Ser capaz de evaluar la importancia de las políticas públicas en el contexto del mercado de trabajo.
- Ser capaz de analizar distintos aspectos de mercados de trabajos reales.

 

 

;

Dades generals

Codi: 35035
Professor/a responsable:
ALBARRAN PEREZ, PEDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix