Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Economía Pública es una asignatura optativa de cuarto curso del Grado en Economía. Se encuadra dentro de la especialidad de Economía Pública.

Requisitos: Conocimientos básicos de Microeconomía, Macroeconomía, Matemáticas, Estadística y Teoría de Juegos. Familiaridad con algún paquete estadístico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Utilitzar raonaments analítics per a plantejar problemes econòmics i resoldre'ls.

- Entendre en quines circumstàncies és necessària la intervenció pública per a aconseguir l'eficiència i l'equitat.

- Analitzar la intervenció pública en sanitat i educació.

- Comprendre els mecanismes bàsics de la seguretat social, tant pel que fa al sistema de pensions com a l'assegurança de desocupació i les polítiques de redistribució de la renda.

- Entendre el significat de la incidència dels impostos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

La Economía Pública analiza el papel que juega el gobierno en la Economía. El propósito de la asignatura es entender las razones de que el gobierno intervenga en la Economía, analizando los efectos de las diferentes intervenciones, así como la respuesta de los agentes económicos a dichas intervenciones. Entre otras cosas, estudiaremos la política impositiva, los programas de seguro públicos, los bienes públicos, las políticas de protección del medio ambiente y las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno. Haremos especial hincapié en las cuestiones de más actualidad como la reforma de las pensiones, la financiación de las universidades públicas y las reformas sanitarias.

Entre los objetivos formativos podemos destacar:

- Utilizar razonamientos analíticos para plantear problemas económicos y resolverlos.

- Entender en qué circunstancias es necesaria la intervención pública para conseguir la eficiencia y la equidad.

- Analizar la intervención pública en sanidad y educación.

- Comprender los mecanismos básicos de la seguridad social, tanto en lo referente al sistema de pensiones como al seguro de desempleo y las políticas de redistribución de la renta.

- Entender el significado de la incidencia de los impuestos.

 

 

Dades generals

Codi: 35034
Professor/a responsable:
ITURBE-ORMAECHE CORTAJARENA, IÑIGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix