Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El Trabajo Fin de Grado (TFG) se imparte en el segundo trimestre de cuarto curso. Su carga lectiva es de 6 créditos ECTS, que se traducirán en 150 horas del estudiante.

El TFG está regulado por lo que dispone el plan de estudios, por la normativa de la UA al respecto[1], así, así como por el Reglamento sobre TFG/Trabajos Fin de Master desarrollada por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, a la que se remite en los aspectos no recogidos en la presente guía docente. De acuerdo a ello:

Como prerrequisitos, el plan de estudios prevé que:

-          Para la evaluación el Trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.

-          Asimismo, para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante” vigente.

 

[1]Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos Fin de Máster en la Universidad de Alicante. Disponible en: http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Experimentar les dificultats del treball pràctic, enfrontant-se a les limitacions reals del procés d'investigació i tècnic i a la producció de resultats.

- Capacitat per a planificar, elaborar i exposar un projecte.

- Capacitat per a localitzar la informació necessària per a l'elaboració d'un projecte, analitzar-la amb un esquema analític adequat i formular respostes al problema plantejat.

- Consecució d'un conjunt de resultats específics de l'aprenentatge determinats per l'àmbit d'anàlisi del treball de fi de curs.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Experimentar las dificultades del trabajo práctico, enfrentándose a las limitaciones reales del proceso de investigación y técnico y a la producción de resultados.
 • Capacidad para planificar, elaborar y exponer un proyecto.
 • Capacidad para localizar la información necesaria para la elaboración de un proyecto, analizarla con un esquema analítico adecuado y formular respuestas al problema planteado.
 • Consecución de un conjunto de resultados específicos del aprendizaje determinados por el ámbito de análisis del Trabajo de Fin de Curso.

 

 

Dades generals

Codi: 35033
Professor/a responsable:
CARMONA MARTINEZ, JULIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,26
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,11
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09
 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06

Estudis en què s'imparteix