Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La macroeconomía internacional es una asignatura avanzada
dentro del contexto de las macroeconomías que se imparten
en el Grado en Economía de la Universidad de Alicante.
La macroeconomía internacional tiene grande relevancia
dentro de la macroeconomía en un contexto de creciente
globalización financiera y frente a los retos puestos por
la creación del euro.

El estudio de la macroeconomía internacional se propone
proporcionar al estudiante la capacidad de comprender el
funcionamiento básico de los mercados de divisas y la
formación del tipo de cambio. Además se propone también
dar al estudiante los elementos necesarios para entender
los ajustes macroeconómicos en una economía abierta y de
aplicarlos a temas de grande relevancia como las crisis
financieras internacionales y las uniones monetarias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE6 : Redactar projectes de gestió econòmica a escala internacional, nacional o regional.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Entendre el funcionament dels mercats de divises i la determinació dels tipus de canvi.

- Comprendre com es determina l'estalvi i la inversió en un model senzill del cicle vital, i com la política fiscal influeix en la posició creditora/deutora d'una economia enfront de la resta del món.

- Entendre la relació entre els diners, els tipus d'interès i els tipus de canvi.

- Comprendre la relació entre la producció nacional i el tipus de canvi a curt termini, i com la política monetària pot influir en la posició creditora/deutora d'una economia enfront de la resta del món.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Entender el funcionamiento de los mercados de divisas y la determinación de los tipos de cambio.

- Comprender cómo se determina el ahorro y la inversión en un modelo sencillo del ciclo vital, y cómo la política fiscal influye en la posición acreedora/deudora de una economía frente al resto del mundo.

- Entender la relación entre el dinero, los tipos de interés y los tipos de cambio.

- Comprender la relación entre la producción nacional y el tipo de cambio a corto plazo, y cómo la política monetaria puede influir en la posición acreedora/deudora de una economía frente al resto del mundo.

 

 

 

Dades generals

Codi: 35025
Professor/a responsable:
TURINO, FRANCESCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix