Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El objetivo de esta asignatura es que a la finalización del presente curso académico, el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para tener una visión lo más ajustada a la realidad de los mecanismos de las Políticas Instrumentales y cómo influyen en la actividad y en el entorno de la economía y de la sociedad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Analitzar i conèixer les diferents polítiques instrumentals disponibles.

- Conèixer i entendre els mecanismes i eines que conformen la política monetària.

- Conèixer i comprendre els diferents aspectes que intervenen en la política fiscal, com també les implicacions que comporten.

- Conèixer i comprendre les implicacions de la política comercial sobre el funcionament de l'activitat econòmica i dels diferents sectors econòmics.

- Conèixer i comprendre la resta de polítiques instrumentals, els seus instruments, així com les implicacions i conseqüències d'aquestes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Proporcionar al alumno una amplia información sobre el funcionamiento actual de las Políticas Económicas tanto en el ámbito de la Unión Europea como a nivel nacional. Conocer y comprender los diferentes instrumentos de política económica que intervienen en una economía abierta para conseguir el equilibrio interno y externo. Conocer y comprender los instrumentos de política monetaria. Conocer y comprender los instrumentos de política comercial. Conocer y comprender los instrumentos de política fiscal. Conocer y comprender  los instrumentos que permitan mejorar el mercado de trabajo

 

 

;

Dades generals

Codi: 35022
Professor/a responsable:
MARTINEZ DIAZ, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix