Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El graduado en Economía debe conocer los conceptos básicos y la metodología para abordar el análisis de problemas económicos fundamentales, así como conocer y comprender el funcionamiento y las consecuencias de los sistemas económicos. En concreto, debe aplicar el marco conceptual a situaciones particulares y estar en condiciones de contribuir a su buen funcionamiento y mejora.
El objetivo básico de la asignatura Economía Española es proporcionar la formación necesaria a fin de que el alumno sea capaz de comprender los aspectos fundamentales que determinan el funcionamiento de la economía española así como las consecuencias a ello asociadas.
La asignatura Economía Española consta de 6 créditos ECTS siendo una asignatura Obligatoria del 3er curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2019-20

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'objectiu formatiu fonamental de l'assignatura és proporcionar a l'estudiant un coneixement suficient dels principals trets de l'economia espanyola i la seua evolució en les dècades recents.

En particular, l'assignatura està centrada en els aspectes següents: creixement econòmic (trets del creixement, factors determinants i desequilibris), aspectes sectorials (evolució de l'estructura productiva), aspectes institucionals (mercat laboral i sector públic), relacions amb l'exterior i distribució de la renda.

Els objectius formatius específics de l'assignatura són els següents:

- Adquirir habilitat per a buscar informació rellevant sobre realitat econòmica espanyola en els seus diferents àmbits i adquirir capacitat d'anàlisi d'aquesta.

- Aprendre a treballar de manera cooperativa, valorant el funcionament del grup, diagnosticant i resolent-ne els possibles conflictes.

- Preocupar-se no solament de l'aprenentatge individual sinó també del dels seus companys de grup, perquè el treball del grup siga un èxit.

- Assumir la responsabilitat individual en el procés d'aprenentatge.

- Adquirir capacitat d'aprenentatge autònom en els diversos àmbits de l'economia espanyola.

- Conèixer els indicadors econòmics necessaris per a interpretar la realitat econòmica d'Espanya en els seus diferents àmbits.

- Adquirir habilitat per a l'elaboració i la correcta interpretació d'indicadors i gràfics sobre la realitat econòmica espanyola.

- Conèixer les principals pàgines web relacionades amb informació econòmica espanyola a través d'Internet.

- Adquirir habilitat en la cerca d'informació econòmica d'Espanya rellevant a través d'Internet.

- Adquirir capacitat d'expressar-se de manera ordenada, coherent i intel·ligible i ser capaç de defensar en públic argumentacions i participar activament en debats.

- Conèixer els principals trets del creixement econòmic espanyol, els seus factors determinants, les transformacions estructurals que l'han acompanyat i els desequilibris que l'han limitat.

- Conèixer l'evolució dels sectors productius de l'economia espanyola en termes de producció, ocupació, comerç exterior, especialització productiva i comercial, eficiència i competitivitat.

- Conèixer la distribució regional, funcional i personal de la renda a Espanya i la seua evolució en les últimes dècades.

- Conèixer els fonaments teòrics de la intervenció de l'estat en l'economia, així com els instruments que utilitza per a fer-ho; conèixer com s'organitza el sector públic espanyol així com la intervenció pública a Espanya a través de despeses i ingressos els últims anys.

- Conèixer els principals trets del mercat de treball espanyol, prenent com a eix l'evolució de l'ocupació, l'activitat i l'atur durant les últimes dècades.

- Conèixer el significat econòmic i l'evolució de les principals partides de la balança de pagaments espanyola; Conèixer la situació i l'evolució recent del comerç exterior espanyol, l'estructura geogràfica del comerç, l'especialització interindustrial i intraindustrial, així com els factors dels quals depèn l'evolució dels fluxos comercials. Conèixer el procés de transformació institucional i d'obertura comercial que ha tingut lloc a Espanya, incidint en el paper que ha exercit l'entrada d'Espanya en la UE a mitjan dels vuitanta. Conèixer els fluxos d'inversió estrangera en els seus dos vessants: inversió espanyola a l'estranger i inversió estrangera a Espanya des d'un punt de vista tant sectorial com geogràfic.

Adquirir la capacitat per a aplicar els coneixements adquirits en l'anàlisi i descripció de la realitat econòmica d'Espanya.

- Actuar amb racionalitat en l'anàlisi de la situació econòmica d'Espanya en un moment donat.

- Conèixer els principals trets del creixement econòmic espanyol en comparació de la UE.

- Conèixer la situació actual i l'evolució dels sectors productius de l'economia espanyola en comparació de la UE.

- Conèixer la distribució regional, funcional i personal de la renda d'Espanya en comparació de la UE.

- Conèixer la intervenció pública a Espanya a través de despeses i ingressos públics en comparació de la UE.

- Conèixer la situació i l'evolució del mercat de treball espanyol en comparació de la UE.

- Conèixer la situació i l'evolució recent del comerç exterior espanyol i dels fluxos d'IDE en comparació de la UE.

- Aplicar els conceptes i tècniques apreses per a poder emetre informes de conjuntura econòmica en l'àmbit nacional i regional

- Ser objectiu a l'hora de redactar els informes sobre l'economia espanyola.

- Conèixer les principals fonts d'informació econòmica a nivell sectorial, regional, nacional i internacional.

- Adquirir habilitat en la cerca d'informació econòmica d'Espanya des d'una perspectiva comparada amb la UE.

- Saber reconèixer i identificar la informació econòmica espanyola rellevant.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El objetivo de la asignatura es proporcionar al estudiante el conocimiento suficiente de los principales rasgos de la economía española y su evolución en las décadas recientes a fin de que éste pueda conocer y comprender tanto los determinantes como las consecuencias del funcionamiento de la economía española.

En particular, la asignatura se centra en los siguientes aspectos: crecimiento económico (rasgos del crecimiento, factores determinantes y desequilibrios); aspectos institucionales (políticas macroeconómicas, mercado laboral y sistema financiero); aspectos sectoriales (evolución de la estructura productiva); relaciones con el exterior.

 

 

Dades generals

Codi: 35021
Professor/a responsable:
NORMAN MORA, ELOISA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix