Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La HEE es una asignatura formativa que, además de los contenidos que le son específicos, aporta al futuro economista una dimensión esencial al facilitarle una consideración dinámica de los fenómenos económicos, poniendo en valor el enfoque espacial en el análisis económico y permitir interrelacionar las variables económicas con otras dimensiones de la realidad. La historia económica es la única materia que dota al alumno de Economía de una perspectiva temporal, introduciendo el análisis a largo plazo, lo que permite a los estudiantes percibir los cambios y los distintos ritmos presentes en los procesos económicos.

La asignatura HEE dota a los estudiantes de los instrumentos necesarios para comprender e interpretar la realidad económica española. Los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos por los estudiantes facilitan la comprensión y ponen a prueba los logrados en otras materias del plan de estudios (Economía Española, Política Económica, Macroeconomía, Microeconomía); además, la asignatura facilita la utilización de recursos y fuentes para aplicar las técnicas estadísticas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

GRAU EN ECONOMIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar els coneixements a l'anàlisi dels problemes econòmics ocorreguts a Espanya en el transcurs dels segles XIX i XX.
 • Derivar de les dades informació rellevant per a l'anàlisi dels fenòmens econòmics.
 • Aportar racionalitat a l'anàlisi i la descripció de la realitat econòmica espanyola.
 • Analitzar i avaluar les conseqüències que han tingut sobre l'evolució econòmica d'Espanya les diferents alternatives d'acció.
 • Conèixer i analitzar situacions concretes de l'economia espanyola en relació amb l'evolució internacional.
 • Conèixer i analitzar l'evolució dels diferents sectors de l'economia espanyola.
 • Identificar les fonts d'informació historicoeconòmica rellevant i el seu contingut.
 • Entendre la gènesi, evolució i funcionament de les institucions econòmiques.
 • Aplicar el coneixement historicoeconòmic i les aptituds adquirides a la solució de problemes econòmics.
 • Entendre la complexitat dels fenòmens econòmics i la seua diversitat regional.
 • Comprendre el funcionament de l'economia a nivell agregat i l'efecte que sobre aquesta tenen les diferents polítiques econòmiques i les institucions.
 • Conèixer i comprendre els determinants del creixement econòmic i de les desigualtats regionals.
 • Comprendre les possibles causes dels cicles econòmics i els efectes de les polítiques econòmiques.
 • Conèixer l'evolució històrica de l'entorn econòmic europeu i internacional d'Espanya, els sectors productius i el funcionament de les institucions econòmiques.
 • Conèixer quin ha estat l'origen dels problemes econòmics que han afectat Espanya.
 • Conèixer com han interactuat els factors econòmics i no econòmics al llarg de la història i quina ha estat l'evolució dels diferents enfocaments del pensament econòmic modern.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos específicos que el profesor añade:
Proporcionar una formación generalista e integrada en el campo de las Ciencias Sociales y, en particular, de la Historia Económica.
Capacitar para la aplicación de los conocimientos al análisis espacial, histórico y económico; y contribuir a la interpretación de los fenómenos relacionados con ellos.
Garantizar el conocimiento e interpretación de las diversidades y complejidades del territorio y las interrelaciones de fenómenos de naturaleza medioambiental con otros de tipo económico social, político y cultural.
Desarrollar las habilidades específicas para el manejo de técnicas de trabajo propias de la Historia y de la Economía.
Proporcionar los conocimientos necesarios para la enseñanza de la Economía y la Historia en los estudios no universitarios, así como la divulgación de los problemas relacionados con la historia económica en el conjunto de la sociedad.

 

 

;

Dades generals

Codi: 35019
Professor/a responsable:
DIAZ MORLAN, PABLO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix