Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta es la primera asignatura de Econometría del Grado en Economía y está programada para el segundo semestre del segundo año. Antes de esta asignatura los estudiantes cursan las asignaturas Estadística I y Estadística II que cubren estadística descriptiva, probabilidad e inferencia. El curso de Econometría I está dedicado al estudio del modelo de regresión lineal con datos de sección cruzada. En el primer bloque se introduce el modelo de regresión simple. En los bloques 2 y 3 se estudia el modelo de regresión múltiple: Estimación e inferencia bajo normalidad. En el bloque 4 se analizan las propiedades del estimador MCO en muestras grandes y se estudian los contrastes asintóticos. En el bloque 5 se aborda el tratamiento de factores cualitativos en el modelo de regresión. Por último, en el bloque 6 se estudia el modelo de regresión con errores heteroscedásticos. Esta asignatura tiene su continuación en Econometría II que se cursa en el primer cuatrimestre del tercer curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les tècniques economètriques bàsiques per a l'anàlisi de dades.
 • Conèixer i saber manejar les principals bases de dades socioeconòmiques.
 • Formular relacions entre variables econòmiques, quantificar-les i valorar els resultats obtinguts.
 • Avaluar a partir d'un model economètric les diferents respostes d'una variable econòmica davant canvis d'una altra o altres variables.
 • Saber utilitzar un model estimat i avaluat per a obtenir prediccions.
 • Saber interpretar correctament els resultats obtinguts en estimar un model.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 

;

Dades generals

Codi: 35018
Professor/a responsable:
DENIA CUESTA, ALFONSA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix