Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Crecimiento Económico es la tercera asignatura de la secuencia de Macroeconomía en el Grado de Economía, después de las asignaturas Introducción a la Macroeconomía y Macroeconomía Intermedia.

Se encuadra dentro de la materia Análisis Económico.

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos básicos, tanto a nivel teórico como empírico, para comprender y analizar los problemas del crecimiento económico a largo plazo. Además, enseña al estudiante a utilizar el razonamiento analítico para plantear problemas económicos y resolverlos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE11 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a establir els nivells d'abstracció adients per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE6 : Redactar projectes de gestió econòmica a escala internacional, nacional o regional.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.
 • CE9 : Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre els principals determinants del creixement de la renda per càpita.
 • Avançar en la comprensió de la gran variància en nivells de renda observada entre països, i els forts canvis en la taxa de creixement a llarg termini de certes economies.
 • Familiaritzar l'alumne amb els fonaments de l'anàlisi econòmica relacionades amb importants models de creixement tals com el de Solow (amb capital humà i sense) i el de creixement endogen basat en la inversió en R+D.
 • Introduir l'estudiant en l'anàlisi de dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 • Interpretar las implicaciones teóricas de los modelos estudiados a la luz de la evidencia empírica internacional sobre el crecimiento económico

 

 

Dades generals

Codi: 35015
Professor/a responsable:
GUILLO FUENTES, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix

 • GRAU EN ECONOMIA
  Tipus d'assignatura: OBLIGATÒRIA (Curs: 2)

  Tipus d'assignatura: OBLIGATÒRIA (Curs: 3)