Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Estadística es una herramienta fundamental para el análisis de la información económica y empresarial; de ahí que su enseñanza se incluya en las titulaciones de Economía de todo el mundo.

La asignatura de Estadística II es la segunda asignatura de la materia denominada Métodos Cuantitativos: Estadística y Econometría, dentro del Grado en Economía de la Universidad de Alicante. El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos básicos de Inferencia Estadística que permiten extraer conclusiones sobre un fenómeno de interés económico o empresarial a partir de datos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre les característiques de les mostres de dades que s'utilitzen per a l'anàlisi econòmica i entendre la relació entre mostra i població.
 • Conèixer els principals estimadors puntuals de les característiques poblacionals d'interès i les seues propietats.
 • Saber estimar mitjançant intervals de confiança les característiques poblacionals d'interès i ser capaç d'interpretar els resultats obtinguts.
 • Comprendre els fonaments de la metodologia de contrastos d'hipòtesis estadístiques.
 • Conèixer i saber aplicar els procediments de contrastos d'hipòtesis estadístiques per a l'estudi de les característiques poblacionals d'interès.
 • Ser capaç d'analitzar si el marc teòric utilitzat és l'apropiat per al problema econòmic que es vol analitzar.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Ser capaz de usar el programa Gretl para analizar datos.

 

 

;

Dades generals

Codi: 35014
Professor/a responsable:
AGULLO CANDELA, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix